adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 8 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen in toekomstige waterbeheers- en waterveiligheidsplannen. Vanaf 2017 doen we dat ook in het kader van het LIFE IP Deltanatuur programma.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

Partners

Meer samenwerking noodzakelijk

Uit de op de website gepresenteerde voorbeeldprojecten blijkt welke partners al actief zijn om Nederland klimaatbestendiger te maken. Steeds makkelijker wordt met waterbeheerders en gemeenten samengewerkt, vaak ondersteund door de provincies en Rijkswaterstaat. Soms schuift het bedrijfsleven al aan, maar er is veel meer mogelijk. Vaak heeft ook de landbouw een fors belang. Zij kan immers profiteren van waterberging in klimaatbuffers. We dagen de landbouw daarom uit meer met ons samen te werken op dit terrein.

Maar wel met daadkracht

Er zijn uitstekende mogelijkheden voor meekoppeling en samenwerking bij natuurlijke klimaatbuffers. Er is inmiddels een keur aan rapporten en ontwerpen verschenen over mogelijke combinaties met allerlei economische activiteiten. Maar het is tijd voor de uitvoering van meer inspirerende projecten. We roepen bestuurders, burgers en ondernemers op om samen met ons concrete projecten te realiseren.

 

De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers werkt onder andere samen met:

Building with nature

Naar website Building with Nature

LIFE IP Deltanatuur

CNK is sinds 2016 partner van LIFE IP Deltanatuur. Binnen dit programma wordt vanaf 2017 de actie "nature based solutions" uitgevoerd. Daarbij maken we gebruik van onze ervaring die we van 2008 tot 2014  hebben opgedaan met de pilots. In het kader van LIFE IP Deltanatuur wil de coalitie nieuwe initiatieven ontplooien voor kansrijke "meekoppel"projecten. De focus ligt daarbij op Natura 2000-doelen en de nabije omgeving, waterlichamen en milieucondities. Wij willen dat Nature based solutions ( natuurlijke klimaatbuffers) de voorkeursaanpak wordt van overheden en private partijen bij ingrepen gericht op waterveiligheid, watervoorziening en klimaatadapatie. Daarvoor werken we graag samen met alle betrokken partners. 

Kennisuitwisselingsproject Leonardo

Leonardo was het internationale kennisuitwisselingsproject waarin Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland informatie uitwisselden over de wijze waarop in het natuurbeheer wordt geanticipeerd op klimaatverandering.

Geïnteresseerd in de kennis en ervaring die is opgedaan? Benieuwd naar de geleerde lessen of de ontwikkelde hulpinstrumenten? Kijk op de website van dit programma, climatebuffer.eu


STOWA  Kennisprogramma Deltaproof

Het Kennisprogramma Deltaproof van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) was een programma om kennisvragen van waterschappen over waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid in beeld te brengen, en samen met hen naar praktische antwoorden op die vragen te zoeken. Het kennisprogramma richte zich op de realisatie van Deltaopgaven op regionaal niveau. Deltaproof liep van 2009 tot en met 2013.

Een van de toebedeelde rollen die STOWA heeft binnen het programma Deltaproof is het ontsluiten van kennis. Hiervoor worden onder ander Deltafacts aangeboden. Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art’ over een bepaalde kennisvraag. Elke Deltafact is opgebouwd uit een aantal vaste elementen: definitie van het onderwerp, technische kenmerken, de kosten en governance-aspecten. Daarnaast bieden de Deltafacts een overzicht van praktijkervaringen, lopende initiatieven en kennisleemtes. De Deltafact kennen een ‘gelaagde opbouw’ door te verwijzen naar de belangrijkste rapporten die er over het onderwerp zijn verschenen zijn en de mogelijkheid deze te downloaden. Tot slot wordt er een case besproken die recente ervaringen en onderzoeken illustreren. Kortom, de Deltafacts bieden snel inzicht in de stand van zaken van bepaalde onderwerpen en bieden informatie voor zowel de inhoudelijk deskundigen als relatief onbekenden met het onderwerp. Ze kunnen een bijdrage leveren aan het maken of onderbouwen van keuzes. 

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen