adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Oesterriffen Oosterschelde

Het gaat hier om het ontwikkelen van kennis en ontwerprichtlijnen voor het toepassen van biobouwers zoals schelpdierriffen in estuariene kustgebieden. Interessant zijn de bio-fysische interacties. Welke potenties hebben zij voor het behoud van intergetijden gebieden en ecologische kwaliteitsverbetering. Concreet gebeurt dit met name door het realiseren van pilots met oesterriffen.

Zandhonger, platen en stabilisatie van de plaatranden

Metingen tonen aan dat grote delen van het intergetijdengebied verdwijnen als gevolg van de onbalans tussen het geuloppervlak en het getijdenvolume (zandhonger). De sterke verlaging van platen en slikken en de afname van schorareaal heeft gevolgen voor allerlei functies van de Oosterschelde. Naast voor de hand liggende functies als de kraamkamerfunctie en foerageergebied voor vogels, kan deze verlaging ook gevolgen hebben voor de veiligheid van waterkeringen. Dit omdat de golfbelasting op de waterkeringen langs de Oosterschelde de komende decennia significant toeneemt, waardoor de levensduur van de zeeweringen afneemt met gemiddeld 40%

Door vooral de voorlanden op peil te houden, blijven de gevolgen voor de veiligheid beperkt. Netto wordt bij deze methode het zandverlies naar dieper water gecompenseerd door strategische suppleties op platen en slikken. Stabilisatie van bestaande platen draagt bij aan behoud van het voorland voor de dijk. De aanleg van oesterriffen kan helpen bij de stabilisatie van de plaatranden, waardoor het jaarlijks onderhoud aan de platen kleiner wordt.

Ecosystem engineers of biobouwers

In de Oosterschelde is onlangs een grootschalige proef uitgevoerd waarin met nieuw aangelegde oesterriffen, dat wil zeggen substraat voor nieuw te vormen oesterbanken, erosie van intergetijdengebied wordt voorkomen. Idealiter vindt zelfs plaataangroei plaats, waardoor dijken op termijn minder worden belast door golven en de dijkteen minder last heeft van erosie.

Na een eerste proef met blokken van biologisch verkit zand zijn vervolgens schanskorven met daarin schelpen aangelegd. Oesters en ook mossels hechten goed op schelpen. De eerste resultaten van een kleine pilot zijn veelbelovend. Er is veel broedval van nieuwe oesters en naar verwachting ontstaat een levende schelpenbank. Achter de kleine riffen wordt zand vastgehouden. Het is nog te vroeg voor uitspraken over de erosieremmende werking van de schelpenbanken op grotere schaal.

 

 

 

   

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen