adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 8 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen in toekomstige waterbeheers- en waterveiligheidsplannen. Vanaf 2017 doen we dat ook in het kader van het LIFE IP Deltanatuur programma.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

NIEUWSARCHIEF

68 hectare Vlaamse natuur erkend in Kempen-Broek

30-04-2014 Eind maart heeft de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege de twee natuurgebieden Itterbeekvallei en Stamprooierbroek van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw goedgekeurd. In totaal gaat het om zo’n 68 hectare natuur.

Dankzij de erkenning kan het Vlaamse Limburgs Landschap daadwerkelijk aan de slag met natuurbeheer in beide gebieden. De gebieden maken deel uit van het Grenspark Kempen-Broek en zijn daarom niet alleen van waarde voor de biodiversiteit, maar ook als klimaatbuffer.

Lees meer >

 

Dwaal mee langs Klimaatbuffers

24-04-2014 Meer dan 150 filmpjes zijn er inmiddels gemaakt in het kader van Dwaalfilm. Zij nemen u mee op reis langs de natuur en het landschap van de Maas, de Rijn, de Waal en de Delta. Onder de locaties ook een aantal klimaatbuffers.

U vindt de filmpjes op dwaalfilm.eu of op youtube >

 

Aanleg grootste waterberging Nederland van start

10-04-2014 Aannemerscombinatie Van Oord – KWS Infra kan aan de slag met de inrichting van het Volkerak-Zoommeer als waterberging. Zij sloten daarvoor deze week met waterschap Brabantse Delta een contract af.

Bij stormvloed worden stormvloedkeringen en sluizen gesloten als bescherming tegen de zee. Maar dat betekent ook dat rivierwater niet weg kan stromen. Dat kan een probleem zijn als de rivierafvoer heel hoog is. Om water dan toch kwijt te kunnen, wordt het Volkerak-Zoommeer geschikt gemaakt als tijdelijke berging.

In het project worden onder meer dijken opnieuw bekleed en sluizen aangepast. Voor de werkzaamheden wordt ruim anderhalf jaar uitgetrokken. Eind 2015 moet de waterberging gereed zijn.

Lees meer op rijkswaterstaat.nl >

 

Laatste maatregel Feugelpôlle afgerond

01-04-2014 Op 27 maart werd de derde en laatste maatregel van de Natuurlijke Klimaatbuffer op Zuidwest-Ameland afgerond. Op drie proeflocaties bij de Feugelpôlle zijn twee types substraat aangelegd: een combinatie met naaldhout en kokosmat en biologisch afbreekbare kratjes van aardappelzetmeel. Op het substraat kunnen zich onder andere mossellarven vestigen. Wanneer die uitgroeien tot mosselbanken helpen ze mee de Feugelpôlle te beschermen.

In het project Feugelpôlle worden drie maatregelen getest. Dit moet zorgen voor meer kennis over de combinatie van natuurbehoud en kustverdediging van Ameland. In 2012 en 2013 werden de eerste maatregelen uitgevoerd: het aanbrengen van een kleidam met kleischelpenlaag aan de voet van de Feugelpôlle, en het plaatsen van rijshoutendammen. Tot 2022 worden de maatregelen gemonitord.

Lees meer op rijkewaddenzee.nl >

 

Schapen gaan kaden Vierde Bergboezem begrazen

25-03-2014 Vanaf begin april laat waterschap Brabantse Delta als proef een deel van de kaden rond de Vierde Bergboezem door schapen en landgeiten beweiden. Het waterschap wil onderzoeken of deze milieuvriendelijke manier van onderhoud bijdraagt aan het in de hand houden van de groei van met name distels en ridderzuring. De planten beperken namelijk de groei van gras. Gras is belangrijk om de bekleding van dijken en kaden op z'n plaats te houden en bevordert op die manier de erosiebestendigheid van dijken en kaden. Landgeiten hebben een voorkeur voor distels en ridderzuring. De schapen houden het gras kort. Deze methode draagt ook bij aan de biodiversiteit op de kaden rond de Vierde Bergboezem.

Klimaatbuffer de Vierde Bergboezem ligt ten noorden van Breda en is één van de vier overloopgebieden voor overtollig water van de Mark ten tijde van hoogwater op die rivier. Hiermee wordt wateroverlast in Breda beperkt.

Lees meer op de website van Brabantse Delta >

 

Schultz wil Nederlander bewuster maken van waterrisico’s

19-03-2014 Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil later dit voorjaar met waterschappen, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven en het Deltaprogramma aan de slag om Nederlanders bewuster te maken van de waterrisico’s in eigen land. Dat zei ze eerder deze week bij de overhandiging van het rapport ‘Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?' door adjunct-secretaris-generaal Yves Leterme van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Volgens het rapport is er een tekort aan waterbewustzijn onder Nederlanders. Schultz: “Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden, wat er nodig is om het drinkwater op peil te houden, wat de overstromingsrisico’s zijn en wat je moet doen als de nood aan de man komt. Net als de OESO vind ik een indringende wake up call op zijn plaats: mensen moeten erover nadenken wat ze moeten doen als het misgaat.”

De OESO onderzocht het afgelopen jaar in opdracht van het ministerie en de Unie van Waterschappen de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeleid. De hoofdconclusie is positief: tegen relatief lage kosten zorgen we voor waterveiligheid, waterkwaliteit en voldoende water. Beter kan het waterbewustzijn, maar ook de transparantie over de bestedingen in het waterbeheer, aldus de OESO.

Lees meer op de website van het ministerie >

 

Voormalig vliegveld Bergen wordt waterberging

19-03-2014 Op het voormalig vliegveld bergen wordt een droge waterberging aangelegd en krijgt de natuur een impuls. Op 18 maart hebben de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Bergen hierover een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Naar verwachting wordt na de zomer gestart met de werkzaamheden. De waterberging moet wateroverlast voorkomen en maakt onderdeel uit van een brede aanpak om het watersysteem in de nabije omgeving en omliggende polders te verbeteren. De waterberging stroomt alleen bij zeer extreme regenval voor enkele dagen vol, de rest van de tijd staat de waterberging droog en maakt het onderdeel uit van het natuurgebied. De natuur in het gebied wordt versterkt door onder andere aanleg van natuurvriendelijke oevers en verschraling van de grond.

Lees het nieuwsbericht van de provincie Noord-Holland >

Meer informatie over het project vindt u elders op die website >

 

Feestelijke afsluiting programma Natuurlijke Klimaatbuffers

13-03-2014 Op 28 mei organiseert de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers een feestelijke afsluiting van haar zevenjarige programma. De dag heeft als thema 'De kunst van het meekoppelen'.

Op 28 mei nemen we u mee over de Rijn, via het Pannerdensch Kanaal de Waal op. Tijdens de boottocht ziet u 'Natuurlijke Klimaatbuffers - THE MOVIE' en zullen verschillende sprekers een inspirerende kijk geven op Klimaatbuffers - nu en in de toekomst. Natuurlijk meren we ook even aan bij een klimaatbufferproject. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om kennis te delen en met elkaar mee te denken.

Meer informatie vindt u in bijgevoegde vooraankondiging (pdf) >

 

Zandoverlast Oesterdam aangepakt

11-03-2014 Sinds de aanleg van de klimaatbuffer Oesterdam waait er onder bepaalde omstandigheden zand op de rijbaan op de dam. Automobilisten en fietsers hebben er last van. Rijkswaterstaat gaat de overlast aanpakken en begint deze week met het weghalen van zand op de weg. Ook wordt de zandbuffer tegen de Oesterdam met een meter verlaagd. Het werk is getij-afhankelijk en zal enkele weken in beslag nemen.

Lees meer op omroepzeeland.nl >

 

Werkzaamheden Beuningse uiterwaarden krijgen vervolg

04-03-2014 Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling maken de Beuningse uiterwaarden veiliger en natuurlijker, door de Waal meer ruimte te geven en de doorstroming van de rivier te bevorderen. Eind juli vorig jaar zijn daarom bomen en struiken in de stroombaan verwijderd. Vanwege aanwezigheid van de beschermde kamsalamander werd afronding van het werk vorig jaar uitgesteld. Inmiddels is er groen licht gegeven. Begin maart 2014 starten de voorbereidingen, in april volgen de werkzaamheden.

De voorbereidingen moeten voorkomen dat vogels gaan broeden op de plaatsen waar gewerkt zal gaan worden. Het broedseizoen begint half maart. Begin maart worden daarom ritselfolie en vogelverschrikkers geplaatst. Het werk begin april is erop gericht om te voorkomen dat de wilgen die vorig jaar gezaagd zijn weer gaan uitgroeien.

Het werk vindt plaats in het kader van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Het werk voor de Klimaatbuffer – het graven van een geul – vindt aansluitend plaats op het grondwerk van het programma Stroomlijn. Dit betekent efficiënt werken op het gebied van rooiwerk en grondverzet: een win-win situatie dus. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot half juli.

Lees meer op ark.eu >

 

Herinrichting Dwingelderveld bijna voltooid

04-03-2014 De herinrichting van het Nationaal Park Dwingelderveld is bijna voltooid. In januari 2011 zijn werkzaamheden begonnen om het gebied groter, natter en stiller te maken. Afgegraven grond is langs de A28 als geluidswal neergelegd, er is een ecoduct gebouwd, en sloten zijn gedempt. Hierdoor stopt de afwatering door en van het resterende heidegebied.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het verwijderen van de asfaltweg door het Dwingelderveld. Een deel wordt omgevormd naar zandweg. Het nieuwe 'Familiepad' is gedeeltelijk voorzien van een betonlaag. Op 12 maart a.s. worden tijdens de Boomfeestdag door kinderen uit gemeente Westerveld bomen en struiken geplant bij de natuurbrug en op de geluidswal.

Lees meer op dekrantvanmiddendrenthe.nl >

 

Koedood IJsselmonde rijk aan planten en dieren

26-02-2014 Het nieuwe natuurgebiedje langs de Koedood is van heel klimaatbuffer IJsselmonde het meest rijk aan soorten planten en dieren. Dat blijkt uit flora- en fauna-inventarisaties uitgevoerd in 2013 door Niels Godijn in opdracht van ARK Natuurontwikkeling.

De inventarisaties moesten de huidige natuurwaarde van drie deelgebieden in beeld brengen: het Buijtenland van Rhoon, de Koedoodzone en de Zuidpolder bij Barendrecht. Het is opvallend dat het kleinste gebied – de Koedoodzone – over het algemeen ook het rijkste is. De meeste soorten flora en de meeste soorten broedvogels werden in de Koedoodzone gevonden, mede dankzij jaarrond begrazing. Ook voor de andere soortgroepen scoort de Koedoodzone goed.

U kunt de inventarisatie-rapporten nu downloaden >

 

Toekomstvisie Noord-Hollandse Delta in beeld

17-02-2014 Hoe houdt Noord-Holland ook in de toekomst droge voeten? In een filmpje geeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een visie op waterveiligheid, wateroverlast en voldoende schoon water. Vervolgens licht het Hoogheemraadschap het Waterprogramma 2016-2021 toe: één plan met een reeks aan maatregelen, activiteiten, prioriteiten en samenwerkingsplannen voor het waterbeheer in de Noord-Hollandse Delta.

 

Toekomstperspectief voor Renesse

14-02-2014 De uitdagingen voor Renesse liggen niet zozeer op het gebied van kustveiligheid, maar vooral op het socio-economische vlak. Dat concludeert Alterra Wageningen. Alterra voerde een verkenning uit rond de vraag: wat is er nodig om de badplaats op langere termijn veilig, aantrekkelijk en economisch vitaal te houden?

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Europese project Coastal Communities 2150. De kuststreken in Europa worden geconfronteerd met een veranderend klimaat, een stijging van de zeespiegel en zwaardere stormvloeden. Het project moet bewoners, ondernemers en overheden in die streken bewust maken van de veranderingen, om hen zodoende de kans te geven zich hierop voor te bereiden.

Alterra deed onderzoek naar recreatie en toerisme in de badplaats, niet alleen in het kader van de klimaatverandering, maar ook in het kader van krimp en vergrijzing, en de veranderende wensen van bezoekers. Renesse heeft een landschap met veel potentie, concludeerde Alterra, en zou kunnen uitgroeien tot meer dan een doorsnee-badplaats. De uitdagingen daarbij liggen vooral op socio-economisch gebied, en niet zozeer op het gebied van kustveiligheid.

Lees het hele artikel op de website van Alterra >

 

‘Meerlaagsveiligheid heeft vierde laag nodig’

13-02-2014 Meerlaagsveiligheid heeft een vierde laag nodig, namelijk het herstellen van de gevolgen van een overstroming. Dat vindt Marcel Matthijsse, beleidsadviseur van de Zeeuwse Veiligheidsregio.

Meerlaagsveiligheid, als onderdeel van het waterveiligheidsbeleid, kent nu drie lagen: preventie (dijkversterking), ruimtelijke inrichting (vooraf rekening houden met een calamiteit) en adequate rampenbestrijding. Maar die laatste geeft volgens Matthijsse alleen aandacht tijdens een kort tijdbestek: het in veiligheid brengen van de bevolking. Terwijl pas daarna de echte uitdaging komt: hoe komen we weer tot een niveau van samenleving zoals die voor de overstroming bestond?

Lees het hele artikel op waterforum.net >

 

'Bouwen met natuur wint terrein'

04-02-2014 Bij waterbeheerders en in de politiek wint de filosofie van ‘bouwen met de natuur’ terrein. Dat constateert Marjolein van Wijngaarden, directeur van Ecoshape, een consortium waarin een twintigtal wetenschappelijke instituten en universiteiten samenwerkt met bedrijven als baggeraars en adviesbureaus.

Volgens Van Wijngaarden is deze ontwikkeling deels te wijten aan een gebrek aan geld voor steeds zwaardere dijken en een steeds groter gebrek aan ruimte. Andere voordelen van bouwen met natuur spelen natuurlijk ook mee. De overgangen tussen land en water zijn minder hard: dat is niet alleen goed voor de natuur, mensen vinden het ook mooi.

Om het financiële voordeel van bouwen met natuur te benutten, moet de optie vanaf het begin van de besluitvorming mee worden genomen, evenals de meerwaarde ervan voor bijvoorbeeld natuur en recreatie. Het vergt nog wel een staaltje van ‘modern polderen’, aldus Van Wijngaarden.

Lees het hele artikel op binnenlandsbestuur.nl >

 

Minister Schultz opent Veiligheidsbuffer Oesterdam

30-01-2014 Op woensdag 29 januari heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) samen met basisschoolkinderen van openbare basisschool Ter Tolne de Veiligheidsbuffer Oesterdam geopend. Met het leegkiepen van emmertjes zand vanaf een schip werd de laatste hand gelegd aan de opgehoogde zandplaat tussen Rilland en Tholen.

Door aanleg van de Oosterscheldekering heeft de Oosterschelde te maken met zandhonger: zandplaten worden steeds kleiner omdat er wel zand door golven wordt weggeslagen maar onvoldoende zand wordt aangevoerd. Afgelopen najaar werd daarom 500.000 kuub zand gestort voor de Oesterdam om oude zandplaten te herstellen.

De zandplaten hebben een golfremmende werking, zodat onderhoud aan dijken zo’n twintig jaar kan worden uitgesteld. Bovendien zijn de zandplaten een rustplaats voor zeehonden en een ‘wegrestaurant’ voor trekvogels. Minister Schultz: “Dit project is een prachtvoorbeeld van een praktijkproef waarbij we op een natuurlijke wijze natuur en waterveiligheid versterken. Nederland laat zien voorop te lopen in watertechnologie.”

Veiligheidsbuffer Oesterdam werd gerealiseerd door Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de Provincie Zeeland.

Lees het bericht op de website van Natuurmonumenten >

De Volkskrant schreef een uitgebreid artikel over de Veiligheidsbuffer. Abonnees kunnen deze online inzien >

DSC 0014

DSC 0025

DSC 0036

DSC 0041

 

Mooi artikel in NRC

21-08-2014 Op 20 augustus verscheen een mooi artikel naar aanleiding van de presentatie op het slotsymposium.

Download het artikel hier. (pdf 500 kb)

Natuur en waterberging bij Callantsoog

24-01-2014 Deze week starten ten oosten van Callantsoog werkzaamheden om de waterberging Zijperzeedijk aan te leggen. Dit gebeurt in opdracht van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Tussen de Zijperzeedijk en de Jeweldijk wordt een gebied van 10 hectare afgegraven. De berging kan ruim 50 miljoen liter water vasthouden en zorgt ervoor dat de Uitlandsche polder droog blijft. In het gebied worden ook natuurvriendelijke oevers aangelegd om de waterkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te geven aan flora en fauna. Mede vanwege de schrale zandbodem en kwalitatief goed kwelwater vanuit de duinen zijn de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in het gebied groot. Het gebied wordt beperkt toegankelijk gemaakt met de aanleg van een struinpad rondom de waterberging.

Waterberging Zijperzeedijk is één van de verschillende maatregelen die worden genomen tegen wateroverlast als gevolg van klimaatverandering in de gemeente Schagen. Het hoogheemraadschap werkt nauw samen met de omgeving en de gemeente.

Lees het bericht op de website van het hoogheemraadschap >

Landschapspark krijgt 28 hectare waterberging

20-01-2014 Tussen Arnhem en Nijmegen is Park Lingezegen, een groot landschapspark, in aanleg. Waterschap Rivierenland gaat er 28 hectare waterberging realiseren.

Park Lingezegen wordt een park van 1.700 hectare groot. Er komt ruimte voor mens, landbouw en natuur, maar ook voor water. Naast de waterberging zal het waterschap ook natuurvriendelijke oevers aanleggen en rivier de Linge een natuurlijker uiterlijk geven. Behalve het waterschap participeren onder andere ook de provincie Gelderland, een aantal gemeenten en Staatsbosbeheer in het project.

Lees het bericht op de website van het waterschap >

Of kijk op parklingezegen.nl >

Klimaatbuffers centraal in themanummer Landschap

14-01-2014 Bouwen met natuur, het Grensmaasplan als klimaatbuffer avant la lettre en waterberging in de Onlanden als praktijkvoorbeeld. In het laatste nummer van het tijdschrift Landschap staat de klimaatbuffer centraal.

Het wetenschappelijke tijdschrift Landschap verschijnt vier maal per jaar en is een uitgave van de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek. Dit themanummer is geïnitieerd en mede mogelijk gemaakt door de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa).

U kunt alle artikelen lezen op landschap.nl >

Veel vogels in Klimaatbuffer IJsselmonde

19-12-2013 Onder de rook van Rotterdam werkt ARK Natuurontwikkeling aan de ontwikkeling van Klimaatbuffer IJsselmonde. Er is al veel verrassende natuur ontstaan, vertelt vrijwilliger Niels Godijn.

Een beschrijving van een vogelinventarisatie in de Koedoodzone in Rhoon vindt u op natuurbericht.nl >

Zelf een kijkje nemen bij Koedood? Op derde kerstdag, vrijdag 27 november, organiseert ARK Natuurontwikkeling van 13.00 tot 16.00 een winterse natuurmiddag. Voor jong en oud is er van alles te doen en te beleven en voor de innerlijke mens wordt ook gezorgd. Locatie: op de kruising van de Poelweg en het Koedoodpad in Rhoon, naast het fietspad tussen de twee wildroosters.

Lees meer over de natuurmiddag >

Kunstmatige duinen vervangen zeewering

19-12-2013 Kunstmatige duinen gaan de beschermende functie van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering overnemen. Afgelopen week werden de plannen gepresenteerd, in februari beginnen de werkzaamheden.

De 5,5 km lange zeewering in de kop van Noord-Holland is een zogeheten zwakke schakel en voldoet niet meer aan de nieuwe veiligheidsnormen. Er wordt echter niet voor versterking van de dijk zelf gekozen, maar voor het kunstmatig creëren van duinen en strand. Zand geeft meer flexibiliteit om in te spelen op veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld een grotere zeespiegelstijging.

In twee jaar tijd zal 30 miljoen m³ zand worden opgespoten. Tot 1 km uit de kust wordt een zandlichaam gelegd, een vooroever. Verder krijgen de aansluitingen op de bestaande duinenkust een flauw verloop dat tot zo’n 1,5 km voorbij de bestaande dijk reikt.

De Ingenieur wijdde er een artikel aan >

Filmpje over oplossing verzilting Groene Hart

17-12-2013 Verzilting van het Groene Hart wordt door klimaatverandering een steeds groter probleem. Een structurele inlaat voor zoet water oostelijk van Gouda kan een oplossing bieden, legt InnovatieNetwerk uit.

Gevolgen klimaatverandering

Het zoete water van Zuid-Holland wordt voor het merendeel vanuit het achterland aangevoerd door de grote rivieren. Echter: in droge tijden, als de Rijn en de Maas weinig zoet water aanvoeren, stroomt zout water via de Nieuwe Waterweg verder het binnenland in. Soms zelfs zover, dat het water bij Gouda te zout wordt en dit innamepunt tijdelijk gesloten moet worden. Als gevolg van klimaatverandering is de verwachting dat het aantal droge perioden steeds vaker zal toenemen.

Innovatieve oplossing

Een toekomst- en klimaatbestendige oplossing zou zijn om de inlaat van zoet water structureel naar het oosten te verplaatsen. Dit heeft verschillende voordelen voor het hele Groene Hart: het tegengaan van verzilting, mogelijkheden voor verdieping van de haven Rotterdam en meer natuurlijke overgangen tussen zout en zoet water. InnovatieNetwerk legt het plan uit in het filmpje ‘Zoet tegen zout. Natuurlijke waterstromen in het Groene Hart’.

Meer informatie en het filmpje 'Zoet tegen zout' vindt u op de website van het InnovatieNetwerk >

Vismigratierivier in Koffietijd

17-12-2013 De aanleg van de Afsluitdijk was desastreus voor de visstand. Hoe zit dit precies, en hoe gaat de Vismigratierivier dit oplossen? Wouter van der Heij, bioloog bij de Waddenvereniging, legt het uit bij Koffietijd (uitzending maandag 16 december).

Bekijk het fragment van Koffietijd over de Vismigratierivier >

EU-steden effectief bij inzet groen tegen klimaatverandering

13-12-2013 Sommige Europese steden hebben effectief beleid ontwikkeld om met parken, groenstroken en stadslandbouw natte en droge perioden als gevolg van klimaatverandering op te vangen. De groene maatregelen helpen niet alleen om de effecten van klimaatverandering te verminderen, maar ook om biodiversiteit en leefbaarheid van de stad te bevorderen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, gepresenteerd in het rapport 'Key factors for climate change adaptation : Successful green infrastructure policies in European Cities’.

Een succesfactor bij de aanleg van groen in steden is een goede samenwerking tussen lokale overheid, burgers, en soms ook private partijen, die wordt bekrachtigd door bindende afspraken. Het RIVM merkt daarnaast op dat het beleid vaak ‘ad-hoc’ en geïsoleerd wordt geïmplementeerd. Landen en steden zouden meer van elkaars ervaringen kunnen leren.

Lees meer op de website van het RIVM >

Of download direct het rapport 'Key factors for climate change adaptation : Successful green infrastructure policies in European Cities' (pdf) >

Ecosystemen voordelige kustbescherming bij klimaatverandering

11-12-2013 De aanleg van grote ecosystemen zoals schorren en mangroves werkt op veel plaatsen in de wereld beter als bescherming tegen overstromingsrampen dan klassieke methodes. Het nieuwe concept is beter bestand tegen klimaatverandering, is kostenefficiënter en heeft tal van bijkomende maatschappelijke voordelen. Dat blijkt uit een publicatie van deUniversiteit van Antwerpen in samenwerking met het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, IMARES Wageningen UR, TU Delft en Ecoshape in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Klassieke methodes zijn kostbaar

Door klimaatverandering moeten heel wat regio’s wereldwijd zich beschermen tegen overstromingsrampen. Klassieke methodes voor overstromingspreventie, zoals dijken, afsluitdammen en stormvloedkeringen, blijken niet altijd goed bestand tegen klimaatverandering. Ze moeten geregeld hoger en breder worden gemaakt, wat heel veel geld kost.

Ecosystemen groeien mee

Daarom pleit het Vlaams-Nederlandse team voor de aanleg van natuurlijke buffers. Grote ecosystemen als schorren zijn efficiënte golfbrekers en kunnen meegroeien met klimaatverandering. Ook dragen ze bij aan bijvoorbeeld natuurlijke waterzuivering en natuurbeleving. Nadelen zijn er overigens ook: grote ecosystemen vragen meer ruimte, de ontwikkeling ervan kost tijd, en we hebben er nog weinig ervaring mee.

Lees meer op de website van NIOZ >

Of download direct het artikel in Nature over kustversterking door ecosystemen bij klimaatverandering >

Nederland en Indonesië gaan samenwerken rond klimaat en water

06-12-2013 Indonesië kampt met waterbeheerproblemen zoals bodemdaling, grondwateronttrekking, wateroverlast en droogte. Om voor de nabije toekomst oplossingen te ontwikkelen gaan negen Nederlandse en Indonesische kennisinstituten intensiever samenwerken. Zij tekenden daarvoor op 22 november een overeenkomst voor een nieuw Joint Cooperation Program (JCP).

De kennisinstituten gaan gezamenlijk onderzoek uitvoeren en systemen op het gebied van waterbeheer ontwikkelen. De samenwerking betreft de hele keten van weer en klimaatdata, waterbeheer en veiligheid, ruimtelijke planning en toepassingen in de landbouw.

Lees meer op de website van Wageningen UR >

Mansveld gematigd positief over Klimaattop

26-11-2013 Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu is 'gematigd positief' over de resultaten van de Klimaattop van de Verenigde Naties vorige week in Warschau. Belangrijkste doel van de top was de basis leggen voor een nieuw akkoord, dat in moet gaan als het Kyotoprotocol in 2020 afloopt. De onderhandelingen verliepen moeizaam, maar uiteindelijk is over een aantal zaken overeenstemming bereikt.

Naast mitigatie (voorkomen) was op de top veel aandacht voor adaptatie (aanpassen aan klimaatverandering). Dat blijkt onder meer uit de financiële injectie die het adaptatiefonds voor ontwikkelingslanden krijgt. Nederland hecht veel waarde aan adaptatie en blijft ervoor pleiten dat het een ruime plaats krijgt in het nieuwe klimaatakkoord. Mansveld: “Nu investeren is goedkoper dan achteraf repareren.”

Om politieke druk op de ketel te houden, onderhandelen de landen volgend jaar extra met elkaar: in het voorjaar, in de zomer en in het najaar.

Lees meer op de website van het ministerie >

Sponswerking Kempen~Broek keert terug

20-11-2013 Dankzij natuurontwikkeling in klimaatbuffer Kempen~Broek keert de sponswerking van het gebied weer terug en kan water langer worden vastgehouden. Dat werd duidelijk tijdens de overvloedige regenval van de laatste maanden.

In het Kempen~Broek is nieuwe natuur voornamelijk aangelegd op de laagste en natste plekken. Dankzij de regenval dit najaar lopen natuurgebieden onder water. Door greppels en sloten te dichten wordt ervoor gezorgd dat het water in ‘de spons’ achter blijft. Hierdoor worden neerslagpieken opgevangen en wordt de afstroom van water naar de grote rivieren geremd. Bovendien kan op langere termijn, wanneer de natuurgebieden nog meer water bufferen, ook de landbouw tijdens waterschaarste profiteren.

Lees meer op ark.eu >

Video over Vismigratierivier Afsluitdijk

20-11-2013 De aanleg van de Afsluitdijk betekende in feite een ecologische ramp. Zeevissen die zoet water nodig hebben voor hun voortplanting, konden dit niet meer bereiken, met grote gevolgen voor de visstand. Regionale partijen hebben nu de handen ineen geslagen en een plan bedacht: de Vismigratierivier. Via deze getijdenrivier kunnen trekvissen straks het IJsselmeer bereiken en ook weer terug. In dit filmpje wordt meer uitgelegd over het wat en waarom.

Coalitie over meekoppelkansen op Deltacongres

13-11-2013 Op 7 november vond het vierde Nationaal Deltacongres plaats. Naast onze presentaties op de Deltaparade gaf Petra Souwerbren (directeur ARK Natuurontwikkeling) namens de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers in de middag in 3 minuten een pitch over meekoppelkansen voor water en natuur. Hier kunt u haar tekst nalezen.

Werkgroep voor duurzaam behoud kwelders

13-11-2013 In de Waddenzee langs de kust van Groningen en Friesland ligt 6000 hectare voormalige landaanwinningswerken. Op natuurlijke wijze heeft zich daar kweldervegetatie gevestigd. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de landaanwinningswerken omgedoopt tot kwelderwerken. Sindsdien is het doel om de kwelder duurzaam te behouden en beheren. De kwelders vormen namelijk niet alleen een uniek natuurgebied, maar worden ook steeds meer gewaardeerd vanwege hun rol in kustbescherming en de eigenschap mee te groeien met de zeespiegelstijging. De Werkgroep Onderzoek Kwelderwerken voert al meer dan vijftig jaar intensief monitoring uit. Dit leidt weer tot adviezen voor beheer. Op wageningenur.nl wordt een inkijkje gegeven in het werk van de Werkgroep.

Hoogwaterboerderij houdt stad Deventer droog

07-11-2013 Op 1 november heeft Stichting IJssellandschap Natuurderij Keizersrande geopend, de eerste ‘hoogwaterboerderij’ in de uiterwaarden van de IJssel.

Op het biologisch dynamisch melkveebedrijf worden natuur, landbouw, ecologie, economie en recreatie met elkaar verenigd. De boerderij helpt om de nabijgelegen stad Deventer droog te houden. Doordat boerin Annette Harberink met haar vee de begroeiing in de uiterwaarden kort houdt, kan de rivier bij hoogwater snel doorstromen.

KeizersRande is een initiatief van Stichting IJssellandschap. Het project is integraal onderdeel van 'Ruimte voor de Rivier' van Rijkswaterstaat.

Lees het nieuwsbericht op ruimtevoorderivier.nl of op ijssellandschap.nl

Meer informatie over het project vindt u ook op de website van de Stichting IJssellandschap >

Klimaatadaptatie op agenda Rijnministers

30-10-2013 Klimaatadaptatie en het beheer van overstromingsrisico’s zijn door de Rijnministers benoemd als één van de speerpunten voor de komende jaren. Dat gebeurde tijdens de vijftiende Rijnministersconferentie op 28 oktober 2013 in Bazel.

Hoewel de afgelopen jaren al veel is gebeurd, zullen nog meer activiteiten voor overstromingsrisicobeheer nodig zijn. Dit moet gebeuren op alle niveau’s (van gemeentelijk tot internationaal) en met betrokkenheid van alle belanghebbenden, aldus de Rijnministers.

Tijdens de bijeenkomst in Bazel hebben de ministers van de staten in het Rijnstroomgebied en de vertegenwoordiger van de Europese Unie de balans opgemaakt van de verrichtte activiteiten voor bescherming van de Rijn en de koers voor de toekomst. Naast de omgang met gevolgen van klimaatverandering zijn besluiten genomen over herstel van de vispasseerbaarheid en de omgang met microverontreinigingen.

Lees meer op rijksoverheid.nl>

Jaarverslag Zandmotor gepubliceerd

25-10-2013 Het tweede jaar Zandmotor was wederom een dynamisch jaar. Stichting ARK publiceert een fotorijk verslag van alle ontwikkelingen.

De Zandmotor was in juli 2011 vrijwel gereed. Sindsdien zijn twee jaar verstreken. Ook afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Nieuwe zandplaten en kreken zijn ontstaan, nieuwe vegetaties hebben zich ontwikkeld. Ook was er voor mensen afgelopen jaar veel te genieten: van kitesurfers en badgasten tot wandelaars en natuurgenieters.

U vindt het jaarverslag op de website van ARK >

Vijf nieuwe projecten Building with Nature

23-10-2013 De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van Building with Nature financiering toegewezen aan vijf projecten.

Building with Nature is een onderzoeksprogramma binnen het NWO-thema Water en Klimaat. Het richt zich op infrastructuurprojecten die op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke structuren en processen.

De volgende vijf projecten zijn goedgekeurd:

  • ‘BE SAFE: Bio-Engineering for Safety using vegetated foreshores.’ Dit project richt zich op benutting van begroeide vooroevers, zoals schorren en kwelders, om overstromingsrisico's te verlagen.
  • ‘EMERGO - Eco-morphological functioning and management of tidal flats.’ Dit project wil evalueren hoe effectief recente maatregelen waren om erosie in intergetijdengebieden tegen te gaan, zoals de aanleg van oesterriffen, zandsuppleties en Klimaatbuffer Oesterdam.
  • ‘Smart ecosystems: Regime shifts from mud systems to dynamic wetlands.’ Project in de MarkerWadden om kennis op te doen over het gebruik van minder gangbare bouwmaterialen om ecosystemen te ontwerpen, zoals modder.
  • ‘Co-designing Coasts using natural Channel-shoal dynamics (CoCoChannel).’ Project om te kijken of kustafslag van de Waddeneilanden op natuurlijke wijze verholpen kan worden door baggeren en zandstorten.
  • ‘Rebuilding the natural integrity of barrier islands.’ Dit project moet kennis opleveren over gevolgen van klimaat- en bodemontwikkelingen voor de Waddeneilanden, voornamelijk rond de afname van sedimentaanvoer.

Lees meer op nwo.nl >

Stormvloedkering moet Venetië beschermen tegen hoogwater

18-10-2013 Niet alleen wij, in ons laaggelegen Nederland, werken aan klimaatadaptatie. Ook elders in Europa probeert men met de gevolgen van klimaatverandering te dealen. In Venetië bijvoorbeeld, waar men steeds vaker te kampen heeft met overstromingen. Om de stad te beschermen tegen de ‘acqua alta’, het hoge water, wordt in de Lagune van Venetië de komende jaren een verborgen stormvloedkering geplaatst. De stormvloedkering bestaat uit 78 stalen klapdeuren die onder normale omstandigheden plat op de zeebodem liggen. Bij hoogwater komen ze omhoog en sluiten de zeegaten af.

Lange tijd was er veel weerstand tegen de technische oplossing. Ook zijn er zorgen over de gevolgen voor de natuur in de lagune. Alterra-onderzoeker prof. Pier Vellinga, die al jaren nauw bij dit project betrokken is, verwacht dat de invloed op dit laatste klein zal zijn, omdat de kering alleen in de winter enkele malen dicht gaat.

Het maken van het definitieve ontwerp van de kering is gestart in 2004. De stormvloedkering moet in 2017 klaar zijn. Het project zal naar schatting 5,4 miljard euro kosten. Een vergelijkbaar bedrag wordt vrijgemaakt om de ecologische kwaliteit van de lagune te herstellen en andere aanpassingen in de stad te doen.

Lees meer op wageningenur.nl >

Stedelijke klimaatbuffers in blogserie Klimaatadaptatie

16-10-2013 In het laatste artikel in de reeks over klimaatadaptatie op duurzaamgebouwd.nl staat de stad centraal. Het klimaat in de stad is heel anders dan daarbuiten, en vanwege de schaarse ruimte is klimaatadaptatie een vak apart. Desalniettemin zijn er al tal van succesvolle voorbeelden van stedelijke klimaatbuffers in binnen en buitenland.

Lees het artikel op duurzaamgebouwd.nl >

Zandsuppletie Oesterdam afgerond

16-10-2013 In het kader van de Klimaatbuffer Oesterdam is afgelopen weken 450 duizend kuub zand gestort. Vorige week is het project afgerond. Het herstellen van oude zandplaten moet helpen de negatieve effecten van de zandhonger in de Oosterschelde tegen te gaan.

Lees meer op pzc.nl >

BuitenGewoon op bezoek in klimaatbuffer Beuningen

10-10-2013 Het programma BuitenGewoon van Omroep Gelderland was 8 oktober te gast in klimaatbuffer Beuningen. U kunt de uitzending hieronder terugkijken.

Blauwe Verbinding IJsselmonde vastgelegd op recreatiekaart

10-10-2013 De Blauwe Verbinding bij Klimaatbuffer IJsselmonde is vastgelegd op een natuur- en recreatiekaart. De kaart laat mensen zien waar in het gebied ze kunnen wandelen, fietsen of kanoën en genieten van de natuur.

De Blauwe Verbinding is een 13 kilometer lange waterverbinding tussen het Zuiderpark in Rotterdam en de Zuidpolder in Barendrecht. Zij zorgt voor schoon water in het gebied, functioneert als waterberging en knoopt de verschillende ecologische gebieden aan elkaar. De Blauwe Verbinding vormt een belangrijke aanvulling op klimaatbuffer IJsselmonde.

De kaart is te downloaden op de website van Ark Natuurontwikkeling >

Foto-expositie Feugelpôlle

04-10-2013 Staatsbosbeheer organiseerde een fotowedstrijd over de klimaatbuffer Feugelpôlle. Op 16 oktober start de foto-expositie en worden de winnaars bekend gemaakt.

Staatsbosbeheer was benieuwd hoe bewoners en bezoekers het project en de kwelder de Feugelpôlle beleven en organiseerde daarom een fotowedstrijd. Dat leverde 55 inzendingen op. De foto’s worden tentoongesteld in het Natuurcentrum op Ameland.

Lees hier de uitnodiging >

Noordzeekust in serie klimaatadaptatie

04-10-2013 Op duurzaamgebouwd.nl is deel vijf in de serie Klimaatadaptatie verschenen. In dit deel wordt de Noordzeekust besproken. Aan bod komt onder meer de zandhonger en de zandmotor.

Lees hier het artikel >

Zandhonger in Nieuwsuur

30-09-2013 Op zaterdag 28 september besteedde Nieuwsuur een item aan de zandhonger in de Oosterschelde. In de reportage komt ook de klimaatbuffer bij de Oesterdam aan bod.

U kunt de uitzending terug kijken via de website van Nieuwsuur >

Nieuwe stappen in aanpak droogte Dwingelderveld

26-09-2013 Waterschap Reest en Wieden is gestart met demping van de sloot Leidingvak 20 in het Dwingelderveld. Ook wordt de tiende stuw (van de vijftien) in het gebied ‘het Kloosterveld’ geplaatst.

Het waterschap past de waterhuishouding aan om verdroging van het Dwingelderveld tegen te gaan. De natuurontwikkeling op het Kloosterveld maakt het mogelijk water vast te houden tijdens extreme regenval. Dit voorkomt ook wateroverlast elders.

Onlangs bepaalde de Raad van State nog dat het waterschap door mag gaan met het natter maken van het Dwingelderveld. Stichting de Woudreus uit Dwingeloo had een zaak aangespannen, omdat vernatting volgens haar desastreus is voor de stand van de zwarte specht. De natuurclub wil dat Reest en Wieden zo snel mogelijk een milieueffectrapport opstelt, maar de Raad van State ziet daar geen reden voor.

Lees meer op de website van het waterschap >

Natuurmonumenten vraagt aandacht voor zandhonger

18-09-2013 Natuurmonumenten heeft een campagne gelanceerd om aandacht te vragen voor de zandhonger in de Oosterschelde. Het startsein van ‘Help, de Oosterschelde verzuipt!’ werd gegeven door kinderen van de Zeeuwse basisschool De Kirreweie uit Burgh-Haamstede, die samen met boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten hun 'zandtekening' zetten in het zand op het strand van Burghsluis.

Door de aanleg van de stormvloedkering is de Oosterschelde uit balans geraakt. Het binnenstromende water is nog wel krachtig genoeg om zand van de zand- en slikplaten af te halen, maar niet om nieuw zand weer op de platen af te zetten. Dankzij die zandhonger verdwijnen zandplaten langzamerhand onder water. Vogels uit heel Europa verliezen daarmee één van hun belangrijkste voedselgebied.

Met klimaatbuffer Oesterdam proberen Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en provincie Zeeland de effecten van de zandhonger in de Oosterschelde tegen te gaan. De komende weken wordt bij de Oesterdam 450.000 kuub zand op de zandplaten gespoten. Op de website van Omroep Zeeland kunt u een item daarover bekijken.

Lees meer op de website van Natuurmonumenten >

Of ga naar de website van Omroep Zeeland >

Smart Rivers wil aansluiten bij DNA rivier

11-09-2013 Om de veiligheid en kwaliteit van het rivierengebied in de toekomst te garanderen, biedt een mix van rivierverruiming, dijkverhoging, dijkverlegging en adaptatie de beste kansen. Dit door aan te sluiten bij het ‘DNA’ – de specifieke kenmerken – van de rivier. Dat is het uitgangspunt van Smart Rivers, een onlangs opgericht samenwerkingsverband bestaande uit Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Bosschap, het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling en het ministerie van Economische Zaken.

Smart Rivers keek samen met experts naar de succesfactoren van onze rivierprojecten. Aansluiten bij de specifieke kenmerken van het riviertraject blijkt een goed uitgangspunt te zijn. Het zeer gewaardeerde, karakteristieke Nederlandse rivierenlandschap wordt versterkt. Daarmee draagt dit type maatregelen bij aan hoogwaterbestrijding, economische ontwikkeling in de streek en aan de natuurwaarden. Gebieden worden soortenrijker, zijn duurzamer ingericht en daardoor minder kostbaar in beheer.

Het project bracht voor tien trajecten concrete inrichtingsconcepten voor hoogwaterprojecten in kaart. Het project wil de komende jaren een stimulans vormen voor de kwaliteit van de grote hoogwater- en gebiedsontwikkelingsprojecten in het rivierengebied.

Lees meer op de website van Staatsbosbeheer >

Of ga naar de website van Smart Rivers >

Ecosysteem van waarde bij waterveiligheid

09-09-2013 Er kan meer en in een vroeger stadium gebruik worden gemaakt van de eigenschappen van ecosystemen bij waterveiligheids- en klimaatadaptatiestrategieën. Dat stelt een aantal internationale onderzoekers in een artikel in de laatste editie van ‘Nature Climate Change’.

Naast waterveiligheid kunnen ecosystemen ook sociaal-economische voordelen bieden, zoals een aantrekkelijker landschap. De onderzoekers zien de grootste meerwaarde in het combineren van traditionele waterbouwtechnieken met het behoud of herstel van functionele ecosystemen, zodat synergie ontstaat.

Lees meer op de website van Deltares >

Opening natuurgebied Mandelanden

29-08-2013 Stichting Het Drentse Landschap opent op vrijdag 20 september het nieuwe natuurgebied Mandelanden bij Borger. Gedeputeerde Munniksma zal het nieuwe natuurgebied officieel openen.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het natuurgebied in te richten. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor waterberging voor de mens. In tijden van extreme wateroverlast kan hier 160.000 m3 water worden opgeslagen. Dit natuurgebied is een mooi voorbeeld hoe natuurorganisaties, gemeenten, provincie en waterschappen elkaar hebben gevonden door het gezamenlijk oplossen van problemen.

Meer informatie vindt u in bijgevoegde uitnodiging.

Veldbezoek Zeegrasherstelproject

20-08-2013 Op 4 september vindt de feestelijke afronding plaats van het zeegrasherstelproject. In dit project hebben vrijwilligers met succes op drie locaties zeegras geoogst en gezaaid. Daarmee zijn de eerste stappen naar herstel gezet. Zeegras speelt een belangrijke rol in het ecosysteem en is daarnaast een mogelijke klimaatbuffer.

4 september start met een duik in het verleden in Wieringer Eilandmuseum Jan Lont. In de middag vindt een veldbezoek plaats in Den Helder. Meer informatie vindt u in bijgevoegde uitnodiging.

Dunningsproject in Weerterbos

20-08-2013 Het Limburgs Landschap gaat eenvormige bossen in het Weerterbos 'dunnen', waarbij een deel van de naaldbomen wordt weggehaald. Door de droogte van de afgelopen maanden is de omgeving van het vengebied In den Vloed draagkrachtiger en kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Omdat het niet zeker is of dit beheerwerk de komende jaren ook weer mogelijk is, wordt nu in één keer een groot gebied van 50 ha onderhanden genomen.

Het Limburgs Landschap heeft de afgelopen jaren diverse venherstelprojecten uitgevoerd in het Weerterbos. Daardoor kunnen pieken in de regenwaterafvoer opgevangen worden. Door de ingrepen is het bos ook gevarieerder aan soorten geworden en dus aantrekkelijker voor de wandelaars. Aan de randen van de nieuw ontstane grote vennen liggen nog eenvormige dennen- en sparrenbossen, oorpronkelijk productiebos. Door deze bossen nu te dunnen komt er ruimte voor andere soorten. Op die manier ontstaat soortenrijkdom, leeftijdsvariatie en dus een rijkere structuur.

Lees meer op de website van Limburgs Landschap >

Artikelenreeks klimaatadaptatie deel 3

15-08-2013 Op duurzaamgebouwd.nl is deel drie van de artikelenreeks over klimaatadaptatie gepubliceerd. In dit deel staat klimaatadaptatie rond het IJsselmeer centraal. In het artikel worden de pilotprojecten langs de Friese IJsselmeerkust beschreven. Ook het project Marker Wadden komt aan bod.

Lees het artikel >

Eerste fase Schoonwatervallei feestelijk geopend

06-08-2013 Op 26 juni heerste er in Bakkum bij Castricum een feestelijke sfeer. Zo’n 70 mensen kwamen samen om te vieren dat de eerste fase van de Schoonwatervallei werd afgesloten. Bij het klimaatbufferproject van Landschap Noord-Holland, PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn allerlei werkzaamheden uitgevoerd: de aanleg van twee nieuwe waterbergingen, het uitbaggeren van sloten, plaggen van voedselrijke graslanden, scheiden van schoon en voedselrijk water en het scheppen van ruimte voor nieuwe natuur.

De paden op, de lanen in

Acteur Marius Schalkwijk ontving in de rol van Jac. P. Thijsse de betrokken bestuurders van de samenwerkende organisaties, omwonenden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Hij nam het gezelschap mee de paden op, de lanen in. Tijdens de wandeling werd verteld over de werkzaamheden die zijn verricht. PWN-boswachter Fred van de Bosch vertelde over het schoonmaken van de Diepe Sloot in het brongebied van het schone water. Els Zwartendijk, projectleider bij Landschap Noord-Holland, stond stil bij het belang voor alle partijen. Hoogheemraad Rob Veenman en projectleider Neeltje Annink vertelden bij de waterberging waarom deze nodig is en hoe het proces met de omgeving is verlopen. De officiële opening bestond uit het completeren van het nieuwste Verkade-album van Jac. P. Thijsse. Tot slot kondigde Rob Veenman de start van de 2e fase Schoonwatervallei aan, een fase waarin de waterhuishouding centraal staat.

Van duin naar polder

De omgeving van Castricum is door de ongeschonden overgang van duin naar polder een bijzonder gebied. Het water van de hooggelegen duinen stroomt vooral via de bodem naar de polder. Dit schone en kalkrijke kwelwater wordt zo lang mogelijk in de polders vast gehouden. Dan hoeft er minder voedselrijk water van elders aangevoerd te worden. Ook het scheiden van voedselrijk landbouwwater van het schone kwelwater is belangrijk. Vasthouden van zoet water in de regio vermindert ook de zoetwatervraag vanuit het IJsselmeer.

Mede mogelijk gemaakt door...

De Schoonwatervallei wordt mede mogelijk door financiële bijdrages van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en provincie Noord-Holland. Landschap Noord-Holland, het hoogheemraadschap en PWN werken nauw samen met omwonenden, LTO-Noord, agrariërs in het gebied, gemeente Castricum, Stichting De Hooge Weide en andere lokale organisaties.

Foto: Kees de Gooijer

Moerasherstel brengt bijzondere planten terug in Kempen~Broek

30-07-2013 Dankzij moerasherstel in het Kempen~Broek in Limburg zijn bijzondere planten teruggekeerd. Onder meer moerashertshooi, egelboterbloem, hazenzegge, pilvaren, echte koekoeksbloem en drijvend fonteinkruid werden recent waargenomen.

ARK Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten werken aan herstel van doorstroommoerassen door middel van ontwikkeling van een klimaatbuffer. Zo komt langer schoon kwelwater beschikbaar voor natuur. Ook brengt het langer vasthouden van water in droge tijden voordelen met zich mee voor de landbouw.

Lees meer op de website van ARK Natuurontwikkeling >

Feugelpôlle Fotowedstrijd: doe mee!

23-07-2013 Deze zomer kunnen belangstellenden meedoen aan een fotowedstrijd op Ameland. Het onderwerp is de kwelder de Feugelpôlle, die aan de zuidwestkust van het eiland ligt. Staatsbosbeheer houdt hier samen met zes andere natuur- en overheidsorganisaties een experiment met natuurlijke klimaatbuffers. Door middel van de fotowedstrijd kunnen bewoners en bezoekers van Ameland kennismaken met dit project en de altijd veranderende waddenkwelder.

Eigen perspectief

Staatsbosbeheer is benieuwd naar hoe bewoners en bezoekers dit unieke gedeelte van Ameland beleven. Met de fotowedstrijd verwachten zij een veelzijdig en verrassend beeld van de kwelder te kunnen laten zien. Deelnemers zijn vrij om de Feugelpôlle met een eigen gekozen perspectief te fotograferen. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. Alle inzendingen worden in het najaar tentoongesteld in het Natuurcentrum van Ameland. De foto’s blijven eigendom van het project en zijn bij inzending vrij voor publicatie, met vermelding van de naam van de fotograaf.

Prijzen

Een deskundige jury, bestaande uit Marjan Veenendaal boswachter op Ameland, een Amelander fotograaf en een Friese vormgever, beoordelen de foto’s. Deelnemers kunnen de foto’s nemen in de zomerperiode en maximaal drie exemplaren insturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Deelname kan tot en met 16 september. De winnaar van de wedstrijd ontvangt een prijs van €1000,-. Voor kinderen tot en met 13 jaar is er ook een prijs: een wadden- en foto-excursie met de boswachter van Staatsbosbeheer voor een groep van maximaal tien personen.

Let op!
Vanwege de late start van het broedseizoen is het gebied niet volledig toegankelijk. Deelnemers kunnen vanaf de dijk en om de waarschuwingsborden heen hun kijk op de kwelder vastleggen.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.klimaatbuffers.nl en www.rijkewaddenzee.nl

Werkzaamheden Beuningse uiterwaarden van start

18-07-2013 Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling starten deze zomer met de werkzaamheden in de Beuningse uitwaarden in het kader van het programma Stroomlijn. Dit is later dan gepland. Door hoogwater waren terreincondities eerder dit jaar te slecht.

De werkzaamheden duren naar verwachting zes weken. Op 29 juli worden bomen en struiken verwijderd op plekken waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt. Het gekapte hout wordt half augustus versnipperd en ingezet voor groene energie. Het werk anticipeert op het graven van de nevengeul, die wordt aangelegd in het kader van de klimaatbuffer. De aanleg hiervan start volgens planning in het najaar van 2013.

Lees meer op de website van Rijkswaterstaat >

Pleidooi voor klimaatbuffers in de stad

17-07-2013 Klimaatbuffers kunnen de negatieve effecten van de klimaatverandering temperen, ook in steden. Dat stelt Bokkers van der Veen Architecten. Op Architectenweb houdt zij een pleidooi voor klimaatadaptatie.

In stedelijke gebieden zijn de effecten van klimaatverandering groot. Klimaatbuffers vangen de toenemende wateroverlast op en bufferen tegen tekorten. Ook temperen ze hittegolven, verbeteren ze de luchtkwaliteit en bieden ze nieuwe kansen voor flora en fauna. Vanwege de beperkte ruimte moet klimaatadaptatie in stedelijk gebied komen van relatief kleine projecten, zoals vegetatiedaken en halfbestrating. Het juiste ontwerp kan dan een groot verschil maken, zo blijkt uit tal van voorbeelden.

Lees meer >

15 miljoen voor Beuningse Uiterwaarden

11-07-2013 Op woensdag 26 juni 2013 hebben Provinciale Staten ingestemd met een voorgestelde investering van 15 miljoen euro voor de Beuningse Uiterwaarden, één van de zes projecten van het programma WaalWeelde. Voor het hele programma is een totale investering van 26,7 miljoen euro toegekend.

De 15 miljoen euro wordt ingezet om een start te maken met het graven van een nevengeul. Deze nevengeul maakt meer ruimte voor rivierwater en verkleint de kans op overstromingen in Nijmegen en de omringende dorpen. Ook ontstaat meer ruimte voor natuurontwikkeling, groene recreatie en buitendijks bouwen. Het plan wordt uitgevoerd door de provincie Gelderland samen met Dienst Landelijk Gebied en de gemeente Beuningen.

In het najaar wordt begonnen met het eerste deel van de nevengeul: de aanleg van de klimaatbuffer bij de Bunswaard. Daarvoor is eerder al subsidie ontvangen vanuit het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Deze nieuwe subsidie-impuls vanuit Provinciale Staten is daarop een mooie aanvulling.

Lees meer over de investering voor de Beuningse Uiterwaarden >

Of kijk voor algemene informatie over WaalWeelde op waalweelde.nl >

Initiatief voor Rijn Corridor

11-07-2013 De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers heeft de internationale samenwerking Rijn Corridor opgezet. Doel van het initiatief is het hydrologische, ecologische, economische en sociale belang van de Rijn in de toekomst veilig te stellen en te versterken.

De bronnen van de Rijn staan onder druk, onder andere door klimaatverandering. Gevolg hiervan zijn meer gevaarlijke hoogwaters in de winter en ernstigere droogte in de zomer. Centraal in het initiatief Rijn Corridor staat het herstel van natuurlijke processen. Het richt zich op het hele stroomgebied van de Rijn, van de bron tot aan de monding. Naast de Coalitie zijn het Institute for Geography and Geoecology (Department WWF-Institute for Floodplain Ecology), Platform Biodiversity Ecosystems and Economy, BUND AG Rhein / Rheinland-Pfalz, Aqua Viva – Rheinaubund en WWF Zwitserland bij het initiatief betrokken.

Lees meer >

Artikelenreeks klimaatadaptatie deel 2

04-07-2013 Duurzaamgebouwd.nl heeft deel twee van de artikelenreeks over klimaatadaptatie gepubliceerd. In de dit deel staan rivieren centraal. Joep van der Veen schrijft over klimaatbuffer IJsselpoort en Weerterbos.

Lees het artikel >

Filmpje klimaatbuffer IJsselmonde

27-06-2013 ARK Natuurontwikkeling heeft een informatief filmpje over klimaatbuffer IJsselmonde gepubliceerd. U kunt het hieronder bekijken.

Eerste fase Schoonwatervallei klaar

27-06-2013 De eerste fase van de klimaatbuffer Schoonwatervallei Castricum is gisteren opgeleverd. Initiatiefnemer Landschap Noord-Holland, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN hebben inmiddels een groot aantal maatregelen uitgevoerd, waaronder het uitbaggeren van sloten, plaggen van voedselrijke graslanden, het aanleggen van twee waterbergingen en het scheppen van ruimte voor nieuwe natuur. De partners willen graag vervolg geven aan het project. Er wordt onder andere gedacht aan het scheiden van watersystemen om meer sloten tussen Bakkum en het Alkmaardermeer van schoonwater te voorzien. Ook kunnen er meer natuurvriendelijke oevers aangelegd worden.

Lees meer op hhnk.nl >

Artikelenreeks over klimaatadaptatie

17-06-2013 In een zesdelige reeks vertelt duurzaamgebouwd.nl over klimaatadaptatie. Joep van der Veen, architect, stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker bij Bokkers van der Veen Architecten & Planners, schrijft in deel 1 over het belang van klimaatadaptatie. Vervolgens gaat hij in op het werk van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers: wat doet de Coalitie, hoe werken klimaatbuffers en waarom zijn ze kansrijk? Ook klimaatadaptatie in stedelijk gebied komt aan bod. In de hierop volgende vijf artikelen zullen steeds een ander landschapstype en de mogelijkheden voor klimaatadaptatie worden belicht.

Lees het eerste artikel op duurzaamgebouwd.nl >

Radio 1 interview met Deltacommissaris Wim Kuijken

10-06-2013 Deltacommissaris Wim Kuijken doet interessante uitspraken op de radio over klimaatbuffers in relatie tot waterproblematiek en overstromingen elders in Europa.

Klik hier om het interview terug te luisteren op de website van Radio1.

Het interview begint in minuut 42 en duurt vijf minuten tot minuut 47

Bouwen met natuur belangrijke opgave waterveiligheid

12-06-2013 Bouwen met natuur behoort tot één van de belangrijkste opgaven voor de waterveiligheid in Nederland. Dat zei Bas Jonkman tijdens zijn inaugurele rede bij zijn benoeming tot hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft eind mei.

Volgens Jonkman is een kentering gaande binnen het waterbeheer. De klassieke harde ingenieursbenadering lijkt onder druk te staan. Inmiddels zijn ook zachte benaderingen, zoals bouwen met natuur, geïntroduceerd om klimaatverandering het hoofd te bieden. Jonkman ziet kansen als het gaat om bouwen met natuur. Wel vindt hij dat meer onderzoek nodig is voordat de aanpak op grote schaal kan bijdragen aan hoogwaterbescherming. Want natuur doet niet altijd wat we willen.

Lees meer op waterforum.net >

Filmpje Schoonwatervallei Castricum

10-06-2013 Landschap Noord-Holland legt in een filmpje uit wat zij samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij Castricum doet en waarom. De eerste fase van deze klimaatbuffer Schoonwatervallei wordt 26 juni a.s. afgerond.

Jongeren leggen Struinpad aan

30-05-2013 Jongeren van zorgbedrijf de Lindehof hebben een wandelpad in Ooijen-Wanssum aangelegd. Zij hebben het pad zelf op 27 mei geopend, onder toeziend oog van hun ouders, begeleiders en Staatsbosbeheer. Zij doopten het pad Struinpad.

Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum is een prachtige plek voor wandelaars. Boswachter Ralf van Bree ging met de jongeren op pad en zette de route uit. Bewapend met handzaag, snoeischaar en hark is het pad dwars door het bos aangelegd. Het pad levert niet alleen winst voor de natuur, maar ook voor de jongeren. Zij konden in een rustige, natuurlijke omgeving werken en ontdekken wat hun interesses en vaardigheden zijn.

Lees meer op de website van Staatsbosbeheer >

Kunstwerk in Klimaatbuffer Regge

28-05-2013 Op vrijdag 24 mei is het kunstwerk Klimaatbuffer in Nieuwebrug geopend door dagelijks bestuurder waterschap Henk Holterman en directeur Wilja Jurg van TETEM kunstruimte. Het object is het werk van kunstenaar Jan-Merlin Marski. Leerlingen van OBS Nieuwebrug hebben de inhoudelijke invulling aangedragen voor het kunstwerk. Dat het object in samenspraak met de mensen uit het gebied tot stand zou komen, gold als belangrijkste voorwaarde. Het object is niet alleen kunstwerk, maar ook speelaanleiding.

Lees meer op de website van het waterschap Regge en Dinkel >

Klimaatbuffer Zuidwest-Ameland derde fase in

28-05-2013 Klimaatbuffer Zuidwest-Ameland gaat de derde fase in. In het klimaatbuffer-project onderzoeken Staatsbosbeheer, de Waddenvereniging en een aantal andere organisaties of een schelpdierenbank kan helpen om de Amelandse kwelder Feugelpôlle te behouden. Als derde en voorlopig laatste experimentele maatregel wil de projectgroep een rij korven met (dode) schelpen in het verlengde van de eerder aangelegde stortstenendam plaatsen. Onderzocht wordt of zo op deze plek natuurlijke schelpdierenbanken kunnen ontstaan met levende mosselen en oesters die door een natuurlijke groei helpen om de Feugelpôlle kans te geven zich als broedgebied voor de sterns verder te ontwikkelen.

Lees meer op de website van de Waddenvereniging >

Veldacademie over Oesterdam

17-05-2013 Op 8 mei hebben 15 studenten via de Veldacademie voor water, natuur en landschap kennis gemaakt met de klimaatbuffer Oesterdam. Zij kregen toelichting van projectmanager Bjorn van den Boom van Natuurmonumenten en bezochten vervolgens het verdronken land van Zuid-Beveland.

Komend najaar wordt de Veiligheidsbuffer Oesterdam aangelegd. Dit is de grootste ingreep in de Oosterschelde sinds de aanleg van de stormvloedkering. Veiligheid, natuur en recreatie zijn hiermee gediend. Het project is een succesverhaal aan het worden: alle vergunningen zijn inmiddels verleend en daarop is geen enkele zienswijze binnengekomen. Het project kan kortom op een ongekend draagvlak rekenen onder alle betrokken partijen.

De Veldacademie richt zich op het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de opleiding van studenten tot een nieuw type gebiedsontwikkelaars, die systeemkennis met ecologische, economische en sociale belangen op een duurzame manier weten te verenigen. Naast het faciliteren van uitdagende praktijkopdrachten wil de Veldacademie uitwisselingen stimuleren tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De middag over de Oesterdam is hier een voorproefje van.

De tweedejaars studenten watermanagement van de Hogeschool Rotterdam waren erg geïnteresseerd, net als hun docent. Deze middag heeft beslist een vonkje bij de studenten gelegd. Er is al geïnformeerd naar stagemogelijkheden.

Feugelpôlle op Vroege Vogels TV

17-05-2013 Op 14 mei is op Vroege Vogels TV een item gewijd aan klimaatbuffer Feugelpôlle. Marian Veenendaal van Staatsbosbeheer legt daarin uit welke maatregelen binnen het klimaatbufferproject inmiddels genomen zijn en waarom.

Lees het nieuwsbericht >

Of bekijk de uitzending terug >

Kempen~Broek per kano

07-05-2013 ARK Natuurontwikkeling heeft verkend in hoeverre het mogelijk is met de kano over de Tungelroyse Beek van de Kruispeel (bij de Zuid-Willemsvaart) tot de A2 te varen.

En dat ging verbazingwekkend goed. Op de route van 17 tot 19 kilometer zorgden alleen een bruggetje, twee stuwtjes en twee vistrappen voor wat oponthoud. En de tocht was prachtig! Een manier om het landschap heel anders te beleven. Ter vergelijking: soms was het net het landschap van de Weerribben, dan weer het krekenstelsel van Zeeland.

Vooraankondiging: oplevering pilot Zuidpolder, IJsselmonde

07-05-2013 Op 26 juni van 15.00 -16.30 uur wordt de klimaatbuffer IJsselmonde, pilot Zuidpolder, in Barendrecht feestelijk opgeleverd. IJsselmonde 'climate-proof', natuurrijk, beleefbaar en in verbinding: dat komt die middag aan bod. Nadere informatie over het programma volgt. Contactpersoon is Ineke van Dort,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

IJsselmonde op de goede weg

07-05-2013 Op een toplocatie in Nederland met tienduizenden passanten per dag: tussen de afrit van de A29 en de carpoolplaats in Barendrecht staat nu een groot bouwbord.

Het bord geeft passanten een verklaring voor de werkzaamheden die tot juli plaatsvinden in IJsselmonde. Er wordt gewerkt aan de afkoppeling tussen twee watersystemen zodat in de Zuidpolder een flexibel waterpeil gerealiseerd kan worden. Zo komen we weer een stap verder richting de 'klimaatbuffer IJsselmonde', met schoon water, natuur en recreatie!

Meer over IJsselmonde vindt u op ark.eu >

Otter gesignaleerd in de Onlanden

02-05-2013 Er zit een otter in de Onlanden. Staatsbosbeheer heeft pootafdrukken en uitwerpselen gevonden. Om te achterhalen waar het dier precies vandaan komt, is de poep inmiddels naar een laboratorium opgestuurd. Mogelijk gaat het om een otter uit het Zuidlaardermeer.

Lees meer op de website van RTV Drenthe >

BufferBijeenkomst op 7 juni

29-04-2013 Op 7 juni vindt een veldbezoek aan klimaatbuffer Groene Rivier Vlijmen-Den Bosch plaats, met aansluitend een BufferBijeenkomst.

Het programma begint met een fietstocht naar de klimaatbuffer, alwaar we in het veld lunchen en een verrassing op ons wacht. Vervolgens fietsen we terug en start de BufferBijeenkomst, waarbij verschillende auteurs ons meenemen langs de kernpunten van de rapportage en we samen discussiëren over onze toekomst.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden >

Opening Klimaatbuffer Regge

23-04-2013 Op 18 april 2013 is de klimaatbuffer Regge feestelijk geopend op landgoed Eerde. Tegelijkertijd is daarbij het startsein gegeven voor het vervolg van het project Beneden Regge. Louis Schippers en Marjon Wessel, Vechtdal Leeft, maakten een verslag van de opening. U vindt deze op de pagina van Klimaatbuffer Regge.

Minder zeespiegelstijging, ook zonder terugdringen CO2-uitstoot

18-04-2013 Het is mogelijk de zeespiegelstijging af te remmen, ook als we de CO2-uitstoot niet direct kunnen terugdringen. Dat kan door de uitstoot van vier andere vervuilende stoffen te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek dat onlangs gepubliceerd is in het blad Nature Climate Change.

Het gaat om methaan, fluorkoolwaterstoffen, ozon in de troposfeer en zwart koolstof. Het verblijf van deze stoffen in de atmosfeer is relatief kort: van ongeveer een week tot tien jaar, terwijl CO2 er eeuwen op rij kan verblijven. Wel beïnvloeden deze stoffen het klimaat sneller dan CO2.

Uit het onderzoek blijkt dat het terugdringen van de uitstoot van deze stoffen de snelheid van de zeespiegelstijging tijdelijk met zo’n 25 tot 50 procent kan vertragen. Rond het jaar 2100 kan dat een 22 tot 42 procent lagere zeespiegelstijging betekenen dan nu wordt voorspeld. Hoewel CO2 de belangrijkste factor blijft als het gaat om zeespiegelstijging, noemen de onderzoekers de resultaten hoopgevend. Het verminderen van de uitstoot van deze stoffen kan ons tijdswinst geven; de benodigde technologieën zijn bovendien al voorhanden.

Lees meer op scientias.nl >

Terugblik veldbezoek Kempen~Broek

12-04-2013 Voor geïnteresseerden staan nu de presentaties van het veldbezoek Kempen~Broek op 28 februari 2013 online. U kunt ze hieronder downloaden.

Presentatie Denis Frissen >
Presentatie Harry Suilen >

Klimaatbuffers kunnen veel koolstof opslaan

11-04-2013 Natuur, en dan vooral vochtige bossen, natuurlijke schraalgraslanden en rietmoeras, slaat veel koolstof op. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR naar potentiële koolstofvastlegging. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het nieuwe klimaatverdrag, dat het Kyoto Protocol moet opvolgen en een aantal concrete doelen voor emissiebeperking van broeikasgassen voor 2020 bevat.

Lees meer op de website van de WUR >

West-Brabant bang voor natte voeten

09-04-2013 Tegen het plan om het Volkerak en het Zoommeer een bergboezem te maken, zijn 91 zienswijzen ingediend. Volgens Rijkswaterstaat zijn veel indieners – voornamelijk instanties, bedrijven en particulieren uit de regio – bang dat West-Brabant te maken krijgt met wateroverlast.

Het Volkerak-Zoommeer moet dienen als tijdelijke waterberging op momenten dat de grote rivieren hun water niet meer kwijt kunnen. Dit treedt op bij stormvloed, wanneer de stormvloedkeringen gesloten zijn, in combinatie met een zeer hoge rivierafvoer – een situatie die zich naar verwachting maar eens in de 1.400 jaar voordoet. Het waterschap De Brabantse Delta brengt nog dit jaar in kaart of het noodzakelijk is de kaden en dijken langs de West-Brabantse rivieren Mark, Dintel en Vliet te verhogen als gevolg van de realisatie van de bergboezem.

De waterberging Volkerak-Zoommeer is een project in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Lees meer op bndestem.nl >

Drukbezocht veldsymposium

29-03-2013 Het veldsymposium 'Klimaatbuffers verbinden' heeft deelnemers met een goed gevoel naar huis laten gaan. Het diverse programma was dan ook informatief, inspirerend en interactief. Lees voor een impressie het verslag (pdf) of bekijk de beeldende presentaties via de volgende links:
www.slideshare.net/NatuurlijkeKlimaatbuffers/symposium-2013-0328
www.slideshare.net/NatuurlijkeKlimaatbuffers/presentatie-symposium-ooijen-wanssum

Schutte over IJsselmeergebied en Deltaprogramma

25-03-2013 Hesper Schutte, programmasecretaris van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, vertelt in een interview over de discussies binnen het Deltaprogramma en de kansen en strategieën voor een veiliger IJsselmeergebied. Het interview werd gehouden in het kader van de IJsselMeertop van 27 maart 2013. Tijdens deze top legt het Deltaprogramma IJsselmeergebied keuzes voor aan bestuurders over het proces en de inhoud van de strategieën die in het IJsselmeergebied zijn ontwikkeld.

Lees hier het hele interview met Hesper Schutte >

Grond geruild in herinrichtingsproject Peize

21-03-2013 Donderdag 14 maart is in het provinciehuis in Assen de Akte van Toedeling ondertekend voor het herinrichtingsproject Peize. Hiermee is de nieuwe eigendomsverhouding vastgelegd.

Door de herinrichting is 34% van de 5.010 hectare van eigenaar verwisseld. De herinrichting Peize is een opdracht van de provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest. Dankzij de grondruil is 3.700 hectare landbouwstructuur verbeterd. Daarnaast is 900 hectare beschikbaar gekomen voor waterberging en natuur.

Lees meer op herinrichtingpeize.nl >

Klimaatbuffer Ameland maakt tussenstand op

12-03-2013 Een niet te onderschatten dynamiek van de zee heerst aan de zuidwestkust van Ameland. Zo luidt de conclusie na de eerste twee experimentele maatregelen die genomen zijn in het kader van het project ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland’.

Om kennis op te doen over de combinatie van natuurbehoud en kustverdediging langs de kust van Ameland, zijn zeven natuur- en overheidsorganisaties in augustus 2012 het klimaatbufferproject ‘Zuidwest Ameland’ gestart. Centraal staat de Feugelpôlle, een kwelder die de broedplaats vormt van de op één na grootste kolonie grote sterns in West-Europa. Door golf- en stroomerosie is inmiddels een deel van de Feugelpôlle verdwenen. Kwelders kunnen echter meegroeien met de stijgende zeespiegel en zijn daardoor kansrijk als natuurlijke klimaatbuffers.

De eerste maatregel van het project betrof het aanbrengen van een grote kleischelpenbank aan de voet van de kwelder. Als tweede maatregel werd dit gecombineerd met het plaatsen van rijshouten dammen. De evaluatie laat zien dat de invloed van de stroming indrukwekkend is en in korte tijd effect heeft. Op een aantal plekken waren de kleischelpenbanken en rijsthouten dammen niet helemaal bestand tegen de kracht van het water; een aantal aanpassingen was nodig om dit enigszins op te vangen.

Op 21 maart komen de betrokken partijen bij elkaar om te praten over de derde maatregel. Het gaat dan om het aanbrengen van een kleischelpenbank in combinatie met een onderliggende laag voor schelpdieren.

Lees meer op de website van Staatsbosbeheer >

RTV Drenthe volgt ontwikkelingen Dwingelderveld

07-03-2013 In ‘Dwingelderveld, terug naar de natuur’ volgt RTV Drenthe de ontwikkelingen in nationaal park Dwingelderveld. In zeven afleveringen is te zien hoe het natuurgebied groter en stiller wordt.

De serie wordt gemaakt door Andries Ophof en boswachter André Donker van Natuurmonumenten en is elke woensdag rond half 7 te zien op RTV Drenthe. U kunt de uitzendingen op de website terugkijken >

Start voorbereiding herstel Beneden Regge

01-03-2013 Ter voorbereiding van het nieuwe project Beneden Regge, worden op landgoed Eerde, landgoed Archem en in de omgeving Kiekebelt de komende weken bomen en struiken verwijderd. De kapwerkzaamheden vinden nu al plaats in verband met het nestel- en broedseizoen. De aannemer kan dan in april met het graafwerk beginnen.

Het project Beneden Regge is onderdeel van de Reggeherstelprojecten, die worden uitgevoerd door Waterschap Regge en Dinkel in samenwerking met Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, gemeente Ommen en particuliere grondeigenaren. Centraal staan waterberging, het tegengaan van verdroging en meer natuur in het Reggedal. Het project Beneden Regge is een vervolg op het project Klimaatbuffer Regge en geeft de Beneden Regge meer ruimte. Het project wordt in 2013 gerealiseerd.

Meer informatie vindt u op de website van het waterschap >

Veldsymposium ‘Klimaatbuffers verbinden’

26-02-2013 Op 28 maart organiseert de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers een veldsymposium. In de ochtend zal de klimaatbuffer Ooijen-Wanssum op feestelijke wijze worden geopend. Aansluitend presenteren de projectleiders van Kempen~Broek en Ooijen-Wanssum de meerwaarde van klimaatbuffers voor economie, ecologie en waterbeheer. Daarnaast geeft Lilian van den Aarsen (directeur Deltaprogramma Rivieren) een visie op klimaatbuffers in Hoog en Laag Nederland.

Het veldsymposium vindt plaats in Hotel Asteria, Venray. Deelname is gratis, aanmelden kan tot 17 maart 2013.

Meer informatie vindt u op deze website >

Veldwerkplaats IJsselmonde

26-02-2013 In het voorjaar van 2013 staat de laatste Veldwerkplaats van dit seizoen op het programma, en wel op 11 april in klimaatbuffer IJsselmonde. U vindt het programma op deze website.

Studenten bezoeken IJsselmonde

21-02-2013 Op 20 februari brachten veertig derdejaars studenten van de opleiding Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam een bezoek aan klimaatbuffer IJsselmonde. Deze activiteit was een pilot van de Veldacademie voor waterveiligheid, natuur en landschap.

De Veldacademie wordt gerealiseerd door ARK Natuurontwikkeling in samenwerking met Enviu en wordt financieel ondersteund door de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Doel is om een impuls te geven aan het opleiden van een ander type gebiedsontwikkelaar: één die systeemkennis met ecologische, economische en sociale belangen op een duurzame manier weet te verenigen, ondernemend en communicatief is, en middenin de samenleving staat. De Veldacademie faciliteert uitdagende praktijkopdrachten en stimuleert uitwisseling tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het bezoek aan klimaatbuffer IJsselmonde is hier een voorproefje van.

Lees meer op de website van ARK >

Provincies reageren op tussenresultaten Deltaprogramma

13-02-2013 De provincies Noord-Holland en Friesland hebben een reactie gegeven op de tussenresultaten van het Deltaprogramma. Voor beide provincies is zeker het Deltaprogramma IJsselmeergebied van belang.

Op 5 februari hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de provinciale reactie vastgesteld. Daarin geven zij onder meer aan dat het IJsselmeerpeil ’s zomers niet lager mag worden dan nu is toegestaan, om de zoetwatervoorziening zeker te stellen. Ook is de provincie het eens met het voornemen om pompen in de Afsluitdijk te plaatsen om in de winter het te veel aan water te kunnen afvoeren en zo de veiligheid van het omliggende gebied zeker te stellen. Zij vindt dit een betere oplossing dan het verhogen van de dijken langs het IJsselmeer.

Provincie Friesland en partners geven aan achter het voorstel te staan om het IJsselmeergebied niet mee te laten stijgen met de zeespiegel (mogelijk 30 tot 85 centimeter in 100 jaar). Zij zien het als een logische keuze om het IJsselmeerpeil in het voorjaar met tien centimeter te verhogen om aan de vraag van voldoende zoetwater te kunnen voldoen. Dit zou nauwelijks consequenties hebben voor functies zoals recreatie en toerisme, natuur en scheepvaart. Om te voorkomen dat de veiligheid achteruitgaat, noemen de partners nieuwe investeringen als dijkversterkingen en het aanvullen van zandvoorraden ten noorden van de Waddeneilanden noodzakelijk.

Lees de reactie van de provincie Noord-Holland >

Lees de reactie van de provincie Friesland >

Prehistorisch plantje moet waterproblemen oplossen

08-02-2013 31 januari is in Park Lingezegen, een landschapspark in ontwikkeling tussen Arnhem en Nijmegen, een project van start gegaan om te kijken hoe het prehistorische waterplantje Azolla ingezet kan worden om verschillende waterproblemen aan te pakken.

Azolla is een kroosvarentje dat veel CO2 vastlegt. Bovendien groeit het razendsnel in water met veel fosfaat – ruimschoots voorhanden in voormalig landbouwgebied. Op die manier maakt Azolla het mogelijk om, samen met andere waterplanten, binnendijks langdurig water op te slaan en schoon te maken, zodat het geschikt wordt voor drinkwater en natte natuur. Bijkomend voordeel is dat het fosfaat dat in de waterplanten wordt opgeslagen, terug te winnen is. Dat levert geld en werkgelegenheid op. De biomassa die overblijft, is geschikt om lokaal energie op te wekken.

In het project werkt de Radboud Universiteit Nijmegen samen met Waternext, een Oost-Nederlands netwerk rondom water met partners als Wageningen Universiteit, verschillende gemeentes, provincies, Meteo Consult en Alliander. Het project heeft een subsidie van 6,5 miljoen euro ontvangen uit het Europese Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Lees meer op de website van de Universiteit Nijmegen >

Programma Bufferbijeenkomst bekend

31-01-2013 Het programma voor de Bufferbijeenkomst is bekend. De bijeenkomst vindt plaats op 14 februari bij het Wereld Natuur Fonds, Driebergseweg 10, 3708 JB, Zeist. Aanmelden kan bij Marjolein Sterk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Programma

9.00 uur
Inloop, koffie en thee staan klaar

9.30 uur
Opening en huishoudelijke mededelingen - Hans-Peter Westerbeek (Programmamanager)

9.40 uur
Kennis en kansen, resultaten kennisinventarisatie - Anne Voorbergen (Vogelbescherming)

10.00 uur
Klimaatbuffers zijn goud waard, kosten en baten - Arnold Kreveld (Stroming)

10.30 uur
Weelde in de Beuningse uiterwaarde - Johan Bekhuis (ARK)

PAUZE

11.00 uur
Kansen voor klimaatbuffers in het Deltaprogramma – Hans-Peter Westerbeek (Natuurmonumenten)

11.15 uur
Klimaatbuffers komen als paddestoelen uit de grond – interactief

12.30 uur
Afsluiting en lunch - Hans-Peter Westerbeek

 Bouwen met natuur is effectiever

31-01-2013 Bouwen met natuur is effectiever dan met techniek, vindt niet alleen minister Melanie Schultz. Haar stelling kreeg veel bijval tijdens het derde debat over de maatschappelijke betekenis van natuur, die de Goudader Natuur organiseerde in de Balie in Amsterdam.

Oplossingen met natuur zijn goedkoper, bieden meer zekerheid op lange termijn, zijn vaak sneller te realiseren en leveren veel natuurwinst op, zo luidde de conclusie. Verschillende voorbeelden over combinaties van hoogwaterbescherming, waterberging en natuurontwikkeling passeerden de revue, waaronder de klimaatbuffers.

Lees meer op de website van Natuurmonumenten >

Vismigratierivier is technisch haalbaar

25-01-2013 De Vismigratierivier in de Afsluitdijk is technisch haalbaar en draagt bij aan herstel van de visstand in het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat blijkt uit een rapport opgesteld in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee, dat gedeputeerde Tineke Schokker 22 januari kreeg uitgereikt.

Kern van het project is een ecologische verbinding, waardoor vis van de Waddenzee naar het IJsselmeer kan migreren. Doordat de rivier aan beide kanten is af te sluiten, komen de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer en de veiligheid niet in gevaar. De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Harlingen.

Lees meer op fryslan.nl >

Marker Wadden krijgt 30 miljoen

25-01-2013 Het kabinet draagt 30 miljoen euro bij aan de realisatie van de Marker Wadden. En daarmee kan het project van Natuurmonumenten doorgang vinden.

De Marker Wadden is een eilandenreeks die aangelegd gaat worden in het Markermeer. Het project lost het huidige slibprobleem op en verbetert het Markermeer als leefgebied voor trekvogels, vissen en waterplanten. Ook voor natuurliefhebbers, vissers en watersporters komen er volop voorzieningen.

Lees meer op de website van Natuurmonumenten >

Stadseiland voor Nijmegen

23-01-2013 Gisteren gaf minister Schultz van Haegen het startsein voor het project Ruimte voor de Waal Nijmegen. In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt bij Lent-Nijmegen een nevengeul gegraven. Daardoor ontstaat een eiland in de Waal.

Met de nevengeul kan de rivier het water bij hoogwater makkelijker verwerken, zodat het risico op overstromingen wordt verkleind. Daarnaast biedt het project ook ruimte voor wonen, recreatie en natuur. De kosten bedragen 351 miljoen euro. In 2016 moet het project zijn afgerond.

Lees meer op rijksoverheid.nl >

Zelf aan de slag met waterproblematiek

17-01-2013 In het informatiecentrum van de Balgstuw heeft het Waterschap Groot Salland een WaterManager gerealiseerd. Met deze interactieve game kunnen bezoekers zelf aan de slag met oplossingen voor de waterproblematiek.

Het weer verandert, wat zorgt voor meer intensieve regenbuien en langdurige droge periodes. Het Waterschap Groot Salland pakt deze problemen onder andere aan met maatregelen uit het programma Ruimte voor de Rivier en duurzame oplossingen in woonwijken en agrarisch gebied. Met de WaterManager kunnen bezoekers allerlei virtuele maatregelen naspelen. Een voorbeeld is het vasthouden van water door stuwen te sluiten of het aanleggen van een waterberging.

Lees meer op de website van Ruimte voor de Rivier >

Graafwerkzaamheden Dwingelderveld van start

17-01-2013 Deze week zijn de afgravingen van het Kloosterveld van start gegaan, een gebied gelegen aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld. Het Kloosterveld wordt ingericht als waterberging en speelt een belangrijke rol bij de inrichting van de wateropvang in het Dwingelderveld. De nieuwe waterberging kan het water straks twee weken vasthouden en is van belang voor het achterland van Ruinen tot Meppel.

Lees meer op de website van het Dagblad Van Het Noorden >

Zand moet Noordzeekust versterken

11-01-2013 Rijkswaterstaat gaat de komende vier jaar ruim 28 miljoen kubieke meter zand voor de Noordzeekust aanbrengen om deze te versterken. Door zee en wind gaat voortdurend zand verloren. Ook de stijgende zeespiegelstijging speelt een rol. De suppleties moeten de kust op zijn plaats houden. De kosten bedragen 82 miljoen euro. Het gaat om regulier onderhoud op zes locaties. Daarnaast worden de zogenoemde Zwakke Schakels versterkt. Het gaat onder meer om de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Het project Zwakke Schakels begint in mei, op 29 maart is de aanbesteding.

Lees meer op de website van Noord Hollands Dagblad >

Vooroever als golfdemper onderzocht

04-01-2013 In december is in de Biesbosch een onderzoek gestart naar de golfdempende werking van vooroevers met beplanting. Het project genaamd ‘het Groene schild’ is een samenwerking van het onderzoeksproject Building with Nature en Flood Control 2015.

Het is bekend dat beplanting een golfdempende werking heeft. Met 'het Groene schild' worden de bestaande modellen voor het eerste getoetst in een veldonderzoek. Daarvoor worden de vegetatie en hoogte bij het dijkvak Kop van het Land, vlakbij Dordrecht, in kaart gebracht. Sensoren zullen de golfslag en stroming gaan meten.

Meer inzicht in de golfbrekende werking van beplanting kan potentieel veel geld besparen, omdat dijkversterking op sommige plekken wellicht niet nodig zal zijn of kan worden uitgesteld. Er is inmiddels ook al subsidie aangevraagd voor het vervolg van het project. Daarbij wordt ook gekeken hoe de begroeide vooroever kan worden ingezet met maximaal effect voor doorstroming, dijkveiligheid, ecologie en recreatie.

Lees het hele bericht op de website van Deltares >

Klimaatbuffers vangen hoogwater op

28-12-2012 Op veel plekken in Nederland hebben natuurlijke klimaatbuffers afgelopen dagen hun werk gedaan: vasthouden en opvangen van water. Zo stroomden op veel plekken langs de grote rivieren de uiterwaarden onder water. Ook in de Onlanden, de klimaatbuffer die vorige winter zo goed zijn nut bewees, is het behoorlijk nat.

Na de jaarwisseling gaan de waterstanden volgens de voorspellingen weer dalen. Blijf op de hoogte van de toestand langs de rivieren via de Hoogwaterpagina van Ark.

Op 30 december wijdde NOS een item aan de hoge waterstanden in de Ooijpolder.

Coalitie organiseert veldbezoek Kempen~Broek

18-12-2012 De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers organiseert op 28 februari 2013 een waterig veldbezoek in klimaatbuffer Kempen~Broek.

Tijdens dit veldbezoek gaan we de werking van deze klimaatbuffer beleven, met zijn winterse hoge waterstanden. We maken kennis met natuurlijke doorstroommoerassen waar water langzaam doorheen sijpelt en daarbij bijdragen aan waterveiligheid en natuurontwikkeling. Meer informatie over klimaatbuffer Kempen~Broek kunt u vinden op de website van ARK Natuurontwikkeling. Het programma ziet er als volgt uit:

Programma
10.00 uur Inloop bij Brasserie Nieuw Vosseven in Stramproy  
10.30 uur Introductie en dagprogramma 
10.45 uur Toelichting door Denis Frissen (ARK Natuurontwikkeling) over doorstroommoerassen en natuurlijke waterafvoer in Kempen~Broek. 
11.15 uur Toelichting door Harry Suilen (Natuurmonumenten) over grensoverschrijdende samenwerking rondom Kettingdijkmoerassen levert win-winsituaties. 
11.45 uur Vragen, discussie, kennisuitwisseling. 
12.15 uur Lunch 
13.00 uur Start buitenprogramma; bezoek aan de Abeek en Stramprooierbroek, met praktijksituaties van afstromend water en beekdalproblematiek. Toelichting in het veld door verschillende ervaringsdeskundigen. 
15.00 uur Terug in Brasserie Nieuw Vosseven 
15.30 uur Afsluiting

Aan dit programma kunnen maximaal 30 deelnemers meedoen. Deelname is gratis maar aanmelden verplicht. Graag aanmelden voor 15 februari 2013 door een email te sturen aan  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Bevestiging van deelname en locatiebeschrijving ontvangt u in februari per email.

Lees meer op de website van ARK >

Rapport Nederlandse wetlands verschenen

17-12-2012 Op 11 december is het rapport ‘Nederlandse wetlands. Vogel- en natuurbescherming 2008-2011’ van Vogelbescherming Nederland gepresenteerd. Het negende rapport sinds 1995 heeft als thema ‘water’. In het rapport worden de ontwikkelingen van de laatste vier jaar in 71 wetlands op het gebied van vogels, natuurontwikkeling, beheer, water en recreatie beschreven. Daarbij wordt ingegaan op nationale en Europese wetgeving voor natuur en water, en de gevolgen daarvan voor planten- en vogelsoorten. In het rapport is ook volop aandacht voor enkele klimaatbufferprojecten.

Lees meer op de website van de Vogelbescherming >

Rapport over ecosysteembaten

14-12-2012 Onlangs heeft CE Delft een rapport uitgebracht over het waarderen en verzilveren van ecosysteembaten in Europese Natura-2000 gebieden.

Het Natura 2000-netwerk biedt een breed scala aan ecosysteemdiensten. Om meer draagvlak en financiële stromen te generen , is het belangrijk om de baten van deze diensten in beeld te brengen. Dit rapport geeft een overzicht van de mogelijkheden in Natura 2000-gebieden naar aanleiding van drie case studies in België en Nederland.

U vindt het rapport op de rapporten-pagina >

Ontwikkelingen in de Onlanden

13-12-2012 De Onlanden heeft een mooi eerste jaar achter de rug. Dat staat te lezen in de laatste nieuwsbrief van Stichting Natuurbelang De Onlanden.

De Onlanden functioneerde in januari al prima als waterberging, de natuur heeft zich spectaculair ontwikkeld en ook steeds meer recreanten weten er hun weg te vinden. Maar er moet de komende jaren ook nog heel wat werk worden verzet. In de nieuwsbrief komt dit alles uitgebreid aan bod.

Download hier de nieuwsbrief >

Oesterbanken als natuurlijke dijkversterking

07-12-2012 Voor de kust van Bangladesh zorgen oesterriffen voor een betere bescherming tegen kusterosie en overstromingen. Bovendien bieden ze een nieuwe, duurzame voedselbron. Schelpdierbanken zijn een natuurlijke oplossing en een robuust alternatief voor gebieden waar geen geld is voor dijkonderhoud.

Ook bij klimaatbuffer Zuidwest-Ameland maakt men sinds kort gebruik van banken met ingekorfde oesters en rijsthouten dammen. De constructie van natuurlijke materialen werkt net als in Bangladesh als golfbreker. Het is daarmee de start van betere en klimaatbestendige kustveiligheid en betekent bovendien het behoud van een belangrijk vogelbroedgebied.

Lees meer op de website van de Waddenvereniging >

HHNK start met waterberging langs Schulpvaart

07-12-2012 Na ruim een jaar kan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beginnen met het realiseren van twee waterbergingsgebieden langs de Schulpvaart. Aanvankelijk stonden sommige inwoners of andere betrokkenen nogal kritisch tegenover de plannen van het Hoogheemraadschap. Uiteindelijk bleek de onrust ongegrond. In twee werkateliers in 2011 zijn burgers bovendien actief betrokken en is ook daadwerkelijk naar hun ideeën geluisterd.

Minder tevreden is onder meer Fred Weda, schaduwfractielid van de VVD. Hij betreurt dat één van de gebieden, het Gasthuisweidje, niet openbaar toegankelijk wordt. Hij vindt ook dat het Hoogheemraadschap de inwoners van Castricum tekort doet, omdat te weinig aandacht besteed is aan maatregelen voor andere doelen, met name voor natuur en recreatie.

Een deel van de werkzaamheden is al gerealiseerd, de nieuwe werkzaamheden starten binnenkort. Nog steeds is het streven om alles medio 2013 gereed te hebben.

Lees meer >

Klimaatbuffer Oesterdam in Trouw

05-12-2012 Trouw heeft deze week een uitgebreid artikel gewijd aan de klimaatbuffer Oesterdam. Aan bod komen de oorzaken en gevolgen van de zandhonger in de Oosterschelde, en de aanpak die Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten inzetten om het tij te keren.

Naar www.trouw.nl >

Zeespiegel stijgt sneller dan VN denken

28-11-2012 De zeespiegel stijgt veel sneller dan de Verenigde Naties dachten. Volgens onderzoekers is de zeespiegel sinds 1990 jaarlijks met 3,2 millimeter gestegen. Dat is zestig procent meer dan de 2 millimeter waar de VN vanuit gaan. De onderzoekers denken ook dat de voorspellingen van de VN voor de toekomst onjuist zijn. Zij schatten in dat de zeespiegel deze eeuw met een halve tot een hele meter stijgt, en niet, zoals de VN denken, met 18 tot 59 centimeter.

De resultaten van het onderzoek worden besproken op de achttiende VN-klimaatconferentie die maandag begon in Qatar. Vertegenwoordigers van 193 landen proberen daar nieuwe afspraken te maken over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Lees meer op nos.nl >

Natuurvereniging gaat klimaatbuffer Vlijmen beheren

23-11-2012 Een agrarische natuurvereniging gaat de pas aangelegde klimaatbuffer ten oosten van Vlijmen bij Den Bosch beheren. Woensdag tekenden de vereniging en Staatsbosbeheer daarvoor een pachtovereenkomst.

De klimaatbuffer in de Biessertpolder maakt deel uit van de maatregelen die nodig zijn om Den Bosch droge voeten te bezorgen. Naast maatregelen voor waterafvoer wil Staatsbosbeheer ook kruidenrijke graslanden terug in de polder. De agrarische natuurvereniging zal het beheer voor haar rekening nemen.

Lees meer op de website van het Brabants Dagblad >

Buitenlandse interesse in zandmotor

20-11-2012 Verschillende landen, waaronder België, China en Amerika, hebben belangstelling getoond voor de kustverdedigingstechniek van de zandmotor voor de Haagse kust. Voormalig staatssecretaris Atsma verkondigde eerder dat het concept ook navolging kan vinden in het buitenland. Hoewel concreet nog niks is afgesproken met de geïnteresseerden, lijkt Atsma daarin gelijk te krijgen.

De zandmotor is een schiereiland dat op natuurlijke wijze moet zorgen voor een hogere kustveiligheid. Daarnaast biedt de zandmotor ruimte aan natuurontwikkeling en nieuwe recreatiemogelijkheden. Projectleider Koen Oome van de provincie Zuid-Holland is een jaar na aanleg positief over de ontwikkelingen en stelt dat ‘de zandmotor eigenlijk doet wat die moet moet doen'.

Lees het bericht op volkskrant.nl >

Waterplannen moeten beter

16-11-2012 Nederland moet snel aan de slag met het ecologisch herstel van onze wateren. Dat stelt de Europese Commissie, die op 14 november haar oordeel over het Nederlandse waterkwaliteitsbeleid publiceerde. Herstelmaatregelen worden nu op veel te lange baan geschoven.

Blauwdruk

De Europese Commissie publiceerde 14 november de 'A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources'. Onderdeel van deze blauwdruk om Europese wateren te beschermen, is de visie van de Commissie waarop de EU-landen het Europese waterkwaliteitsbeleid invullen, de Kaderrichtlijn Water. In een apart document analyseert de Commissie de door Nederland ingediende waterplannen voor de periode 2010-2015 en vergelijkt deze met die van de andere EU-landen. De Commissie geeft daarin geen integraal oordeel, maar geeft wel nadrukkelijk aan wat ze verbeterd wil zien.

Zorgen over massaal uitstel

De Commissie maakt zich vooral zorgen over het massale uitstel van verbetermaatregelen voor de slechte chemische en ecologische conditie van de oppervlaktewateren. Hetzelfde geldt voor de forse bezuinigingen die Nederland in 2010 doorvoerde in het al vastgestelde maatregelenpakket voor de rijkswateren. De Commissie vraagt Nederland alsnog te zorgen voor adequate financiering van de maatregelenprogramma’s. Daarnaast doet de Commissie nog tien andere aanbevelingen voor verbetering. Het gaat daarbij onder meer om het terugdringen van vervuiling en verdroging door de landbouw, een intensief herstelbeleid voor de vele kleine wateren in ons land en het beter rekening houden met de effecten van klimaatverandering op de kwaliteit van onze wateren.

Van dialoog naar ingebrekestelling

Binnen drie maanden start de Commissie een dialoog met Nederland over de aanbevelingen. Dan bepaalt de Commissie of nadere stappen noodzakelijk zijn om verbeteringen af te dwingen. Het gaat dan om het starten van ‘pilots’ met eventueel een ingebrekestellingprocedure als vervolg. Er loopt al een pilot tegen de onvolledige financiële bijdragen aan het waterbeheer door de scheepvaartsector en watergebruikers rond verdroogde natuurgebieden.

Lees hier het volledige bericht op de website van Natuurmonumenten >

Meer informatie vindt u op de website van de European Environment Agency >

De ‘Blueprint’ vindt u hier >

Lokale factoren van meer invloed dan zeespiegelstijging

15-11-2012 Lokale factoren zijn van veel meer invloed op de kwetsbaarheid van rivierdelta’s en de kans op overstromingen dan zeespiegelstijging. Dat blijkt uit onderzoek van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De zeespiegel stijgt overal gestaag, maar langzaam. Uit modelberekeningen blijkt echter dat het effect van lokale omstandigheden op het overstromingsrisico veel groter kan zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat dan vooral om de kans op een stormvloed, de beschikbare ruimte voor het vloedwater dat een overstroming kan veroorzaken en de mogelijkheid om natuurlijke opslibbing te herstellen.

Lees het bericht op de website van de VU >

Verder met oplossingen voor verzilting

12-11-2012 Deltacommissaris Wim Kuijken wil de praktische oplossingen uit het rapport ‘Water naar de Zee’ verder onderzoeken. Het rapport is opgesteld door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, en werd tijdens het Deltacongres op 1 november aan de Deltacommissaris aangeboden.

In laag gelegen delen van Nederland heeft de zoetwatervoorziening steeds meer last van verzilting vanuit de zee. Door klimaatverandering wordt het probleem in de toekomst alleen maar groter. In het WNF-rapport worden praktische, natuurlijke, oplossingen voor het Deltaprogramma aangedragen, om de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening ook in de toekomst op orde te houden. Volgens WNF-directeur Johan van de Gronden bieden de oplossingen kansen voor zowel economie als ecologie.

Lees het bericht op de website van het WNF >

Of download direct het rapport >

Nieuwsbrief 5 Zachte Zandmotor verschenen

09-11-2012 Nieuwsbrief nummer 5 van klimaatbuffer De Zachte Zandmotor is uit. Aan bod komt de stand van zaken van de verschillende pilotprojecten. Hans Pietersma (It Fryske Gea) beschrijft het kroonjuweel en vogelparadijs Workumerwaard en de betekenis van het project Zachte Zandmotor voor het gebied. Ook wordt in de nieuwsbrief aandacht besteed aan de aanleg van de landtong bij Oudemirdum en de start van modelstudie Hindeloopen, evenals de veldwerkplaats IJsselmeerkust van afgelopen dinsdag 6 november.

U kunt de nieuwsbrief downloaden via de afbeelding hieronder.

Oude nieuwsbrieven vindt u op de website van de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) onder Wat VBIJ doet > Projecten > De Zachte Zandmotor >

Tussenrapportage aangeboden aan deltacommissaris

05-11-2012 Afgelopen donderdag 1 november werd de tussenrapportage van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers tijdens het Deltacongres aan deltacommissaris Wim Kuijken aangeboden. De rapportage werd positief ontvangen. Wim Kuijken sprak zijn waardering uit over het werk van de Coalitie en hoopte ook in de toekomst mooie projecten tegemoet te kunnen zien.

‘Kennis en kansen – Tussenrapportage 2010-2012’ geeft een overzicht van de resultaten die de afgelopen drie jaar zijn behaald in het klimaatbufferprogramma. Aan bod komen het management van het programma, de gebiedsgerichte projecten, de strategische projecten, kennisvergaring en kennisoverdracht richting beleid en communicatie over de projecten en het programma.

Chris Kalden, directeur Staatsbosbeheer, biedt een exemplaar van “Kennis en Kansen” aan deltacommissaris Wim Kuijken aan. Naast hem Frans Vlieg, de opdrachtgever vanuit het ministerie van I&M voor de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.

U kunt de tussenrapportage hier downloaden >

Meer informatie over het Deltacongres vindt u op deltacommissaris.nl >

BuitenGewoon genomineerd voor Gouden Mispel

02-11-2012 Het natuurprogramma BuitenGewoon van TV Gelderland is genomineerd voor de Gouden Mispel, een jaarlijkse prestigieuze onderscheiding van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). De prijs is bedoeld voor organisaties en personen die een essentiële bijdrage leveren aan de instandhouding van het cultuurlandschap.

In BuitenGewoon trekken Sytske Jellema en Twan Teunissen langs de Waal, IJssel en Berkel om te zien hoe spectaculair de natuur langs de grote rivieren zich heeft ontwikkeld. Voorzitter van de VNC Jaap Dirkmaat spreekt van een “ongewoon mooi Tv-programma, dat een verrassende kijk op natuur biedt met een duidelijke uitleg en respectvolle paring van natuur aan cultuur.” Op 14 december worden de winnaars bekend gemaakt.

Lees het hele nieuwsbericht op de website van Omroep Gelderland >

Vispassage Afsluitdijk stap dichterbij

31-10-2012 Een vispassagerivier door de Afsluitdijk is een stap dichterbij realisatie. Dat concludeert de Waddenvereniging na de positieve resultaten van een haalbaarheidsstudie. Deze studie werd het afgelopen halfjaar uitgevoerd in het kader van het project De Nieuwe Afsluitdijk. Het onderzoek is begeleid door het Programma Rijke Waddenzee en uitgevoerd in opdracht van de provincies Fryslân, Noord Holland en de gemeenten Súdwest Fryslân, Hollands Kroon en Harlingen.

Vertienvoudiging passeerbaarheid

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk gaat het slecht met de trekvissen in het gebied. Momenteel kunnen vissen maar heel beperkt migreren via de spuisluizen van Kornwerderzand en Den Oever. Uit het onderzoek blijkt nu dat een getijdenrivier van tenminste zes kilometer lang een positief effect heeft op de populaties trekvissen in de Waddenzee, het IJsselmeergebied én het achterland. De lage stroomsnelheden in de vismigratierivier maakt de route ook geschikt voor zwakke zwemmers als de glasaal, spiering, stekelbaars en jonge vis. Uiteindelijk zal de komst van de vismigratierivier voor een vertienvoudiging van de vispasseerbaarheid zorgen bij de Afsluitdijk. Bovendien blijkt geen zout water in het IJsselmeer te lekken, een belangrijke voorwaarde voor realisatie van de vispassage.

Gezamenlijke realisatie

De volgende stap is een tweejarige onderzoeks- en planfase. Hoewel de komende jaren nog besluitvorming door diverse partijen nodig is, wordt verwacht dat in 2016 gestart kan worden met de aanleg van de vismigratierivier. Voor financiering hoopt de regio dat samen opgetrokken zal worden. Het plan biedt goede mogelijkheden om verschillende functies te combineren en zal niet alleen een ecologische maar ook een belangrijke toeristische impuls zijn voor de regio.

Lees meer op de website van de Waddenvereniging >

IJsselpoort in BuitenGewoon

30-10-2012 Dinsdag 30 oktober gaat het programma BuitenGewoon op bezoek bij klimaatbuffer IJsselpoort bij Arnhem. Het klimaatpark van Natuurmonumenten moet meer ruimte bieden aan planten en dieren en meteen zorgen voor meer recreatiemogelijkheden voor de mensen uit de stad.

Met deze aflevering over IJsselpoort trapt het natuurprogramma van TV Gelderland af met een nieuwe reeks. In het programma trekken Sytske Jellema en Twan Teunissen langs de Waal, IJssel en Berkel om te zien hoe spectaculair de natuur langs de grote rivieren zich heeft ontwikkeld. Het programma is tot en met 18 december iedere dinsdag te zien op TV Gelderland vanaf 18.20 uur.

Zie voor meer informatie de website van TV Gelderland >

U vindt de uitzending ook terug op de project-pagina op deze website >

Opening klimaatbuffer Weerterbos

22-10-2012Op vrijdag 9 november vindt de feestelijke opening van klimaatbuffer Weerterbos plaats. Tijdens de bijeenkomst zal het gedachtengoed achter de klimaatbuffer, de inrichtingsmaatregelen en het effect ervan worden toegelicht. Natuurlijk wordt daarnaast een bezoek gebracht aan de klimaatbuffer, zodat deelnemers kunnen zien wat de klimaatbuffer betekent voor de waterhuishouding en de natuur.

De opening wordt georganiseerd door twee partners binnen het project, Stichting het Limburgs Landschap en ARK Natuurontwikkeling. Het programma vindt plaats van 13.30 tot 16.15 uur in de Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, Nederweert. Aanmelden kan tot 2 november 2012 bij Ellen Luijks ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of Henk Heijligers ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Download de uitnodiging >

Toepassing klimaatbuffers in Deltaprogramma

22-10-2012Rijkstrainee Linda Holvast heeft in opdracht van de directeur van het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (ministerie van I&M) onderzocht hoe de toepassing van Natuurlijke Klimaatbuffers in het Deltaprogramma bevorderd en gestimuleerd kan worden. Dit heeft geleid tot een aantal adviezen voor de deelprogramma´s en voor de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.

U kunt het resultaat hier downloaden >

RWS wil proef zandplaatophoging Oesterdam

18-10-2012In het voorjaar van 2013 wil Rijkswaterstaat een proef starten met het ophogen van een zandplaat in het Natura 2000-gebied Oosterschelde aan de zuidkant van de Oesterdam. Doel is de zandhonger tegen te gaan. De provincie Zeeland is van plan toestemming te geven.

Zandhonger

Met de aanleg van de Oosterscheldekering en de dammen, is het evenwicht tussen opbouw en afbraak van zandbanken verstoord. Jaarlijks verdwijnt er 50 hectare aan schorren en slikken door deze zandhonger. Slikken en schorren zijn als golfbreker belangrijk voor de veiligheid.

Zandsuppletie

De proef van Rijkswaterstaat bestaat uit een zandsuppletie over 72 hectare. Deze moet de zandhonger tijdelijk tegengaan en verlengt bovendien de onderhoudstermijn van de dam. Daarnaast zal de opgehoogde zandplaat langer droog vallen bij eb, waardoor vogels meer tijd hebben om voedsel te zoeken en uit te rusten.

Ontwerpbesluit ter inzage

De proef is onderdeel van de Veiligheidsbuffer Oesterdam, waarin Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de provincie samen proefondervindelijk ingrijpen om plaatselijk de negatieve effecten van zandhonger tegen te gaan. De provincie Zeeland is van plan toestemming te geven voor de proef. Tot 28 november ligt het ontwerpbesluit van de natuurvergunning ter inzage.

Lees het bericht op de website van de provincie Zeeland >

Groenlose Slinge klimaatbestendiger ingericht

16-10-2012Waterschap Rijn en IJssel wil de Groenlose Slinge natuurlijker in gaan richten, kades verleggen en verhogen en een gebied van ongeveer 9 hectare geschikt maken voor wateropvang bij piekafvoer. Onderdeel van de wateropvang is een gebied van 5 hectare, dat natuurlijker ingericht wordt in de vorm van stapstenen. Het gebied kan door de maatregelen extreme regenbuien aan en het water langer vasthouden in tijden van langdurige droogte, zodat het klimaatbestendiger wordt.

Het project wordt uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede) mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de provincie Gelderland. De plannen worden 25 oktober toegelicht in Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo. Het plan ligt van 22 oktober 2012 tot en met 3 december 2012 ter inzage bij het waterschap en bij gemeente Berkelland, en is ook in te zien op de website van het waterschap.

Lees het hele bericht op de website van waterschap Rijn en IJssel >

Sobere toekomst natuur, wel geld voor waterberging

10-10-2012De toekomst voor de natuur in Drenthe ziet er sober uit. Wél gaat de provincie extra geld bijpassen om langlopende projecten waaronder de aanleg van de waterberging Noord-Drenthe en de natuurontwikkeling in Dwingelderveld te kunnen voortzetten.

De Commissie Jansen, ingesteld als onderdeel van de afspraken uit het onderhandelingsakkoord Natuur, heeft in opdracht van de provincies de pijn van de bezuinigingen verdeeld. Voor Drenthe betekent dit dat zij zelf geld bij moet passen voor de aanleg van de waterberging Noord-Drenthe, de natuurontwikkeling Dwingelderveld en ruilverkavelingen, verplichtingen die eerder met het rijk zijn aangegaan. Het gaat in totaal om 42 miljoen euro, waarvan de provincie Drenthe 10 tot 20 miljoen euro uit eigen zak moet betalen.

Lees het hele bericht op de website van RTV Drenthe >

Meer informatie over het advies van de Commissie Jansen en de betekenis voor de natuur in Drenthe vindt u op de website van de provincie >

Wilde kat in Kempen~Broek

05-10-2012Voor het eerst in 150 jaar is een Europese wilde kat waargenomen in Vlaanderen, en wel in het natuurgebied Smeetshof, in het Vlaamse deel van Grenspark Kempen~Broek. Het dier werd vastgelegd met een cameraval.

De wilde kat lijkt op de huiskat, maar behoort niet tot dezelfde soort. De wilde kat heeft grote, bosrijke natuurgebieden met voldoende schuilmogelijkheden nodig. Het dier komt in grote delen van Europa voor, maar heeft een erg versnipperde verspreiding. De dichtsbijzijnde populatie bevindt zich op ongeveer 100 kilometer in Wallonië.

Lees het hele bericht op de website van ARK >

Familie-activiteiten in Beuningse uiterwaarden

04-10-2012In samenwerking met het Dijkmagazijn Beuningen organiseerde ARK in de Beuningse uiterwaarden twee familie-activiteiten. Op zondag 16 september was dat 'Waterproof', waarbij kinderen met hun (groot)ouders langs de waterkant aan kanalen, nevengeulen, meanderende rivieren en andere waterpartijen konden werken. Op zondag 23 september werden er hutten gebouwd en werd er met wilgen hard gewerkt aan fantasierijke bouwsels.

De gezinsactiviteiten werden gepresenteerd in het licht van de werkzaamheden komend najaar (het kappen van bomen in het kader van Stroomlijn) en winter 2013 (het graven van het eerste deel van een nevengeul in het kader van een klimaatbuffer). De deelnemers waren zeer belangstellend. Ze hadden vaak al iets gelezen in de plaatselijke krant, maar wilden nu van de hoed en de rand weten. De begeleiders van het Dijkmagazijn waren hierop voorbereid en gaven volop informatie. De stemming over de ingrepen was dan ook positief, deelnemers zagen er de noodzaak en het nut van in.

Veldsymposium Hunzedal in Streek

02-10-2012In het magazine Streek (nummer 3 2012) is een reportage verschenen over het veldsymposium van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Dit symposium werd op 6 september jl. georganiseerd ter gelegenheid van de opening van Klimaatbuffer Torenveen in het Hunzedal.

Tijdens het veldsymposium was veel aandacht voor de samenwerking tussen en het draagvlak van diverse partijen, en de voordelen die dit op kan leveren. In het artikel komt uitgebreid aan bod hoe deze betrokkenheid het Hunzedal mooier, veiliger én leuker heeft gemaakt.

Streek is het kwartaalmagazine van Netwerk Platteland, het nationale netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. Op netwerkplatteland.nl kunt u het volledige magazine vinden.

Open dag Torenveen

28-09-2012Op zondag 30 september organiseert het Drentse Landschap een open dag in klimaatbuffer Torenveen in het Hunzedal. Van 11.00 tot 17.00 uur vinden er op diverse locaties allerlei activiteiten plaats, variërend van excursies, vertellingen, lezingen, kinderactiviteiten en tentoonstellingen.

Meer informatie vindt op de website van het Drentse Landschap >

3e kavelruil in Kempen~Broek

27-09-2012Vandaag vindt in het bijzijn van gedeputeerde Patrick van den Broek van de Provincie Limburg en wethouder Harry Coolen van de gemeente Weert de 3e kavelruil in het Kempen~Broek plaats. Daarmee wisselt 110 hectare grond van eigenaar. Zowel de landbouw als natuur profiteren van de kavelruil: de landbouw krijgt de beste grond voor agrarische doeleinden in handen en op de nattere plekken kan robuuste natuur zich gaan ontwikkelen.

Met de kavelruil worden gronden op de Loozerheide van zinkfabriek Nyrstar veiliggesteld voor natuur. Daarnaast worden gronden ingebracht door de gemeente Weert, waarmee de samenwerking met de gemeente wordt bezegeld. Met deze ruil worden belangrijke natuurverbindingen gerealiseerd en agrarische structuren versterkt.

Samenwerking in het Kempen~Broek is dé sleutel tot het succes voor de gebiedsontwikkeling. Aan deze vrijwillige kavelruil doen maar liefst 41 mensen mee. De officiële kavelruil vindt plaats in de nieuwe ligboxenstal van de familie Smeets in Altweerderheide. In deze stal zijn de allerlaatste technieken op het gebied van duurzame melkveehouderij bijeen gebracht. Op zaterdag 29 september van 11.00 tot 17.00 uur is de boerderij van de familie Smeets geopend voor publiek.

Lees het hele bericht op de website van ARK >

De effecten van klimaatbuffers onderzocht

21-09-2012Anne Voorbergen van Vogelbescherming Nederland en Arnold Kreveld van Stroming zijn alle klimaatbufferprojecten afgegaan op zoek naar de effecten op waterveiligheid, hydrologie, ecologie, economie en leefklimaat. De uitkomsten zijn per project in een rapport samengevat en te vinden op de afzonderlijke projectpagina’s.

Klimaatbuffers en het Deltaprogramma

21-09-2012Afgelopen maand sprak de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers met de verschillende deelprogramma's van het Deltaprogramma. Naar aanleiding van die gesprekken heeft de coalitie op een rij gezet wat klimaatbuffers zijn en hoe ze op integrale wijze de waterveiligheid in Nederland vergroten. Hier kunt u lezen hoe we onze concepten toespitsen op de deelprogramma's, inclusief suggesties voor concrete toepassingen.

Ook Vlaanderen combineert landschap en recreatie met klimaat

20-09-2012In Jesseren (Borgloon) in Belgisch Limburg heeft het ruilverkavelingscomité samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) afgelopen zomer vier zogenaamde ‘wachtbekkens’ aangelegd rond de kern van het dorp. De bekkens hebben een waterbergend vermogen van 10.285 m³. Doel is het overstromingsgevaar aanzienlijk te verminderen. Door steile hellingen en leembodems in de dorpskern had Jesseren namelijk al verschillende keren te kampen met extreme water- en modderoverlast.

Ecologie en recreatie

Later dit jaar zullen de bekkens ook worden aangekleed met hoogstamfruitbomen en hagen die moeten zorgen voor landschappelijke integratie. Rond het grootste wachtbekken wordt bovendien een wandelpad met picknickplaats aangelegd. Op die manier zullen de wachtbekkens dus ook een landschappelijke, ecologische en recreatieve functie vervullen.

Betrokkenheid

Ook in andere plaatsen in de regio zijn maatregelen genomen tegen erosie. VLM noemt daarbij het belang van de betrokkenheid van verschillende partijen : “Dit is de verdienste van de ruilverkavelingscomités en gemeentebesturen, maar ook de rol van de plaatselijke landbouwers mag niet worden onderschat”. “Talrijke landbouwers uit Zuid-Limburg sloten met VLM vrijwillig een beheerovereenkomst af, waardoor ze zich engageerden om vijf jaar lang de gevolgen van erosie op hun percelen te verzachten of teelttechnische maatregelen te nemen die erosie verminderen.”

Lees meer op www.vilt.be >

Aandacht voor klimaatbuffers in Deltaprogramma

19-09-2012Natuurlijke Klimaatbuffers hebben veel aandacht gekregen in het Deltaprogramma 2013 (DP2013). Dit Deltaprogramma werd op Prinsjesdag door het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het DP2013 worden zowel de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers als voorbeeldprojecten besproken. Zo komen de ‘innovatieve concepten’ Oesterdam en Perikpolder aan bod (p.67). Het werk van de Coalitie wordt even verderop in een kader uitgelegd (p.95). Ook is een belangrijke rol weggelegd voor het belang van integraal werken en Publiek Private Samenwerking (PPS), zoals dat ook bij natuurlijke klimaatbuffers gebeurt. In het kader hiervan wordt de bijdrage van een maatschappelijke organisatie als Natuurmonumenten aan de realisatie van klimaatbuffer Oesterdam genoemd (p.105). Ook wordt de actieve zoektocht van de coalitie naar mogelijkheden voor natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen binnen onder andere het Deltaprogramma aangehaald (p. 97).

U kunt het DP2013 bekijken op de website van de Deltacommissaris >

Daar vindt u ook een filmpje waarin Deltacommissaris Wim Kuijken het Deltaprogramma presenteert >

Klimaatbuffers in Metro

18-09-2012In de speciale editie van Metro over het klimaat, staat een uitgebreid artikel over klimaatbuffers:

Emile Roemer onder de indruk van Kempen~Broek

12-09-2012SP-leider Emile Roemer bracht zaterdagochtend een bezoek aan klimaatbuffer Kempen~Broek bij Stramproy. ARK Natuurontwikkeling heeft daar recent weer grond gekocht. Emile Roemer sprak met ARK-directrice Petra Souwerbren en ARK-beheerder Denis Frissen over het te voeren natuurbeleid en gaf aan 'onder de indruk te zijn' van de werkzaamheden.

Bijzondere gebiedsontwikkeling

In het Kempen~Broek zijn door ARK via een baanbrekende wijze van gebiedsontwikkeling in nog geen twee jaar tijd honderden hectare grond van eigenaar verwisseld. Met als doel ontwikkeling van natte natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en agrarische structuurversterking. ARK voert een meerjarenprogramma uit in opdracht van de Provincie Limburg. CDA-gedeputeerden boden ARK hierbij de mogelijkheid om snel en goedkoop te werken aan doelen voor vier sectoren: landbouw, recreatie, waterbeheer en natuur.

Samenwerking

Het project voert ARK uit samen met Habitura en Rentmeester van Soest én met vele andere partners, zoals de lokale bevolking, het waterschap Peel en Maasvallei en de gemeente Weert. De klimaatbuffer wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het ministerie van I & M. "De hele wereld zou hier een kijkje moeten komen nemen", zei Roemer. "Ontzettend indrukwekkend hoe hier wordt samengewerkt met boeren, omwonenden en bestuurders. Zo zou het op meer plekken moeten gaan, geef de verantwoordelijkheid terug aan de werkvloer."

Functies gecombineerd

In het Kempen~Broek zal op vrij korte termijn een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van vele duizenden hectare ontstaan met moerassen, droge zandgronden, bossen en alle ruimte voor recreanten. En in de omgeving zit de landbouw dan goed verkaveld en zijn percelen verbeterd. Bovendien wordt in de moerassen in natte tijden water vastgehouden, zodat er een kleiner risico op overstromingen ontstaat. Vier functieverbeteringen voor de prijs van één!

Belang van natuur

Roemer stipte tenslotte ook nog het belang van natuur aan: "Het is ontzettend belangrijk dat de natuurgebieden in Nederland met elkaar verbonden worden. De Ecologische Hoofdstructuur moet gewoon worden afgemaakt. Natuur is geen luxeproduct." Samen met scouts van Scoutinggroep Sint Maarten knipte Emile Roemer het prikkeldraad door tussen een natuurgebied en een aangekocht weiland.

Meer over het werk van ARK in het Kempen~Broek vindt u op www.ark.eu/kempenbroek.

Klimaatbuffer Torenveen geopend

07-09-2012 Gisteren heeft Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, samen met gedeputeerde Rein Munniksma van de Provincie Drenthe de zogeheten Klimaatbuffer Torenveen geopend. Het natuurgebied in het Hunzedal nabij Gieten moet als klimaatbuffer bijdragen aan de waterveiligheid. De enorme wateroverlast afgelopen winter in de Provincie Groningen, bewees al dat het belangrijk is om voldoende waterbergingsgebieden te hebben.

Tijdens de opening benadrukte Atsma dat Klimaatbuffers en Building with nature ook in het volgende kabinet doorgang moeten vinden. Atsma: “Dit kan mede gefinancierd worden door de innovatieregeling uit het hoogwaterbeschermingsprogramma, zoals ik dat deze zomer heb besproken met de Tweede Kamer”. Gedeputeerde Munniksma onderschreef het belang van Klimaatbuffers voor een veilige woonomgeving. Hij benadrukte ook dat het project Torenveen alleen een succes is geworden dankzij een goede samenwerking tussen Waterschap Aa& Hunze, gemeente Aa& Hunze, Het Drentse Landschap en de provincie Drenthe.

In klimaatbuffers wordt de natuur gecombineerd met verschillende andere functies zoals wonen, recreatie en landbouw. Tijdens het symposium dat rond de opening van Torenveen werd gehouden, werd vooral ingegaan op deze werkwijze die voor veel partijen voordelen en kansen opleveren. De Klimaatbuffers Torenveen en De Regge dienden hierbij als voorbeelden. De deelnemers discussieerden over nieuwe mogelijkheden voor de Klimaatbuffers.

Meer informatie bij Marjolein Sterk, (06) 20 44 92 92 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Staatsbosbeheer druk met Klimaatbuffer Vlijmen

04-09-2012 Staatsbosbeheer werkt momenteel hard aan de inrichting van de Biessertpolder aan de oostkant van Vlijmen bij Den Bosch om een natuurlijk klimaatbuffer te realiseren. In het voorjaar werden voorbereidende werkzaamheden gedaan en inmiddels zijn de meeste werkzaamheden voltooid. Een agrarisch bedrijf tekende beroep aan tegen de vergunning voor de aanleg van 400 meter natuuroever langs de Voordijk, waardoor de werkzaamheden aan dit stuk in ieder geval uit worden gesteld tot na de zitting in november.

HoWaBo

De Klimaatbuffer is onderdeel van de hoogwaterbescherming rond Den Bosch (HoWaBo). Met de klimaatbuffer wordt overtollig water opgevangen, komt een einde aan de droogte in het gebied en wordt een deel van de ecologische verbinding tussen de Brabantse beekdalen en het rivierengebied van de Maas gerealiseerd. Verschillende partijen zorgen samen voor de cofinanciering, te weten Waterschap Aa & Maas, provincie Noord-Brabant, gemeenten Heusden en Den Bosch, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Zij doen in de periode 2011-2015 gezamenlijk een investering van in totaal ruim 10 miljoen euro.

Publieksdag GOL

De herinrichting maakt onderdeel uit van de Gebiedsversterking Oostelijk Langstraat (GOL). Op zaterdag 29 september organiseren de betrokken partijen een publieksdag om de projecten van GOL toe te lichten.

Lees het originele bericht >

Film over zeespiegelstijging en het Waddengebied

04-09-2012 Tijdens de Deltaparade in Amsterdam vorig jaar naar november, is de korte film Beweging en Metamorfosen getoond. De film laat zien welke discussie en vragen er spelen in het waddengebied in relatie tot zeespiegelstijging.

Bekijk de film >

Meer waterplannen omgeving Castricum

29-08-2012 Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat ook betrokken is bij de klimaatbuffer Schoonwatervallei Castricum, heeft meer plannen gemaakt voor waterbeheer. Samen met de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo werd een gezamenlijk Waterplan opgesteld. De partijen maken in het plan kenbaar wat zij doen aan waterbeheer. Hoewel geen sprake is van een klimaatbuffer, speelt ook de berging en afvoer van overtollig regenwater in de plannen een rol. Daarbij moeten ook natuur en recreatie meer ruimte krijgen.

Het Hoogheemraadschap lijkt de smaak te pakken hebben gekregen. Op donderdag 30 augustus zetten de betrokkenen hun handtekening.

Lees meer op de website van het Hoogheemraadschap >

Waterberging in gemeente Zijpe

21-08-2012 In de gemeente Zijpe is een nieuwe waterberging gerealiseerd. ‘Brak’, zoals de berging is gedoopt, is 4,5 hectare groot en kan bij extreme regenval circa 20.000 m3 water uit de Zijpe- en Hazepolder opvangen.

Het gebied wordt daarnaast natuurlijk beheerd: wanneer de waterberging niet in werking is, biedt het gebied een leefomgeving voor weidevogels, kikkers en padden en schapen. Voor wandelaars is een pad aangelegd. De waterberging is een project van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Zijpe en de Stichting Landschap Noord-Holland, in nauw overleg met kooiker Besembinders. De provincie en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling dragen samen zorg voor de financiering.

Lees meer op de website van het Hoogheemraadschap >

Werkzaamheden Feugelpôlle te volgen op boswachtersblog

16-08-2012 Begin augustus zijn de werkzaamheden aan klimaatbuffer Zuidwest-Ameland, oftewel de Feugelpôlle, daadwerkelijk van start gegaan. Boswachter Marjan Veenendaal en haar collega's beschrijven de ontwikkelingen op de blog van Staatsbosbeheer Ameland.

Grazers goed voor zeegrasherstel

10-08-2012 Ieder najaar komen rotganzen en smienten naar de Nederlandse wadden om zich onder meer tegoed te doen aan het daar aanwezige zeegras. En dat is niet alleen goed voor de vogels zelf, maar mogelijk ook voor het zeegras. Dit ontdekten wetenschappers betrokken bij de projecten Waddensleutels en Waddenengine van de Rijksuniversiteit Groningen in het zeegrasveld voor de kust van Noord-Groningen.

Het zeegras bij Noord-Groningen groeit op een plek die bij laag water droogvalt. Daardoor ontstaat een landschap van heuveltjes en poeltjes. De heuveltjes zijn in het voorjaar al bedekt met zeegras, de poeltjes groeien pas dicht later in het seizoen. Wanneer de smienten en rotganzen in oktober vanuit noordelijke streken naar de Waddenzee komen, eten ze vooral van het zeegras in de poeltjes: in de poeltjes kunnen de dieren het zeegras namelijk makkelijker loswerken. Door het zeegras in de poeltjes te begrazen, wordt daar nauwelijks slib ingevangen, waardoor de poeltjes nooit zo hoog worden als de heuvels die in de winter ook met zeegras bedekt blijven. En dat heeft twee voordelen. Niet alleen eten de vogels ieder jaar vers zeegras, begrazing verhoogt mogelijk ook de groeikracht van het zeegras waardoor het gezonder blijft. En dat is weer goed voor het zeegrasherstel in de Waddenzee.

Lees het hele bericht op natuurbericht.nl >

Eerste resultaten Kempen-Broek

09-08-2012 In een jaarverslag publiceren de samenwerkende partijen ARK Natuurontwikkeling, Habitura en Rentmeesterskantoor van Soest de resultaten van 2011 van de gebiedsontwikkeling in het Grenspark Kempen-Broek en het Drielandenpark. Een gebiedsontwikkeling die vier keer sneller en twee keer goedkoper uit lijkt te pakken dan klassieke landinrichting, zo schrijft het consortium.

In het verslag kunt u lezen welke doelen er waren gesteld, welke zijn gehaald, en wat ambities zijn voor 2012.

Of lees het nieuwsbericht >

Lichtgroene sabelsprinkhaan vestigt zich in Kempen-Broek

02-08-2012 Afgelopen week werd een populatie lichtgroene sabelsprinkhanen aangetroffen in het Kempen-Broek. Het gaat om een kleine populatie van minimaal vijf kortvleugelige sprinkhanen. De dieren werden tijdens een inventarisatie van begraasde natuurterreinen per toeval geteld.

Zuidelijke soorten rukken op

Door klimaatverandering en herstel van leefgebieden hebben verschillende zuidelijke sprinkhaansoorten kans gezien zich in Nederland te vestigen of uit te breiden, zoals de boomkrekel en de sikkelsprinkhaan. Ook de zeldzame lichtgroene sabelsprinkhaan rukt vanuit de Belgische Ardennen en de Duitse Eifel op. Eerder werden al individuen waargenomen, zoals in 2004 en 2009 op de St. Pietersberg. Met de recente waarneming van de populatie in het Kempen-Broek, lijkt de soort zich nu in Nederland gevestigd te hebben.

Mobiele sabelsprinkhaan breidt naar verwachting verder uit

De lichtgroene sabelsprinkhaan staat bekend als een mobiele soort en komt voor in twee varianten, met en zonder lange vleugels. Kortvleugelige individuen werden recent nabij Genk in België aangetroffen en hebben zich naar verwachting voortgeplant. De lichtgroene sabelsprinkhaan houdt van droogte en warmte en komt voor in extensief begraasde terreinen met ruige, grazige vegetaties. Dat maat de door wilde runderen begraasde nieuwe natuurgebieden in het Kempen~Broek zeer geschikt. Naar verwachting duikt de soort deze zomer op meer locaties in Belgisch en Nederlands Limburg op.

Lees het hele bericht op de website van ARK >

Effecten klimaatverandering beheersbaar

31-07-2012 Hoewel de klimaatverandering doorzet, lijken de nadelige gevolgen ervan voor Nederland beheersbaar. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport ‘Effecten van klimaatverandering in Nederland 2012’. Het rapport is een vervolg op ‘Klimaateffecten in Nederland’ uit 2005, dat het PBL samen met diverse kennisinstellingen op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu actualiseerde.

Klimaatverandering zet door

Ons klimaat verandert: Nederland is de afgelopen eeuw warmer en natter geworden, en de weerssituaties zijn meer extreem. Naar verwachting zal de huidige klimaatverandering de komende eeuw verder doorzetten. Hoe precies is nog onzeker; de onzekerheidsmarges zijn groot. Dat maakt het moeilijker om in te spelen op de effecten van klimaatverandering.

Geleidelijke veranderingen

Desalniettemin lijken de effecten van klimaatverandering in Nederland grotendeels beheersbaar, aldus het PBL. Dit komt enerzijds omdat belangrijke veranderingen zich geleidelijk zullen voordoen, wat ons de tijd geeft om ons aan te passen. Bovendien zijn er verschillende matigende factoren, zoals een demping van een uitzonderlijke piekafvoer van de Rijn bovenstrooms.

Aandacht binnen beleid

Een ander positief aspect is dat inmiddels de nodige aandacht bestaat voor de gevolgen van klimaatverandering binnen de relevante beleidsterreinen. Denk aan het Deltaprogramma Nederland, waarin wordt ingespeeld op de risico’s van overstroming en wateroverlast en knelpunten bij zoetwaterbeschikbaarheid, en het klimaatbestendig maken van steden.

Aandacht natuur beperkt

Het PBL merkt op dat de aandacht voor klimaateffecten op natuur de laatste jaren beperkt is, terwijl de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Natura 2000-netwerk goede bouwstenen kunnen vormen om Nederland klimaatbestendig te maken. Hiervoor is wel een andere visie van het Rijk vereist, met een focus op vergroten, verbinden en verbeteren van waardevolle natuurgebieden, evenals een herziening van natuurdoelen.

Lees het hele bericht >

Of ga direct naar het rapport >

Aanvraag subsidie klimaatbuffers Drenthe

27-07-2012 Natuurmonumenten heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee nieuwe klimaatbuffers in Zuidwest-Drenthe.  Het gaat om een aanvraag voor de klimaatbuffergelden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Natuurmonumenten deed de aanvraag met ondersteuning van de provincie Drenthe, waterschap Reest en Wieden en de gemeenten Westerveld en De Wolden.

Dwingelderveld en Holtingerveld

Eén aanvraag is gedaan voor het Anserveld en in de Leisloot. Beide grenzen aan het Nationaalpark Dwingelderveld en maken onderdeel uit van de klimaatbuffer Dwingelderveld. De andere klimaatbuffer komt in de Ootmaanlanden, grenzend aan het Holtingerveld, in de omgeving van Uffelte en Ruinen. De klimaatbuffers moeten in natte perioden water vasthouden om wateroverlast in het omringende landbouwgebied en Meppel te voorkomen. In de Ootmaanlanden kan bovendien sprake zijn van gestuurde berging. In tijden van extreme wateroverlast wordt dan water van de Oude Vaart via een onderleider onder de Drentse Hoofdvaart het gebied ingelaten. In tijden van droogte moeten de klimaatbuffers ervoor zorgen dat landbouw en natuur minder snel te kampen krijgen met een te laag waterpeil.

Co-financiering

De realisatie van de klimaatbuffers gaat naar verwachting 3,3 miljoen euro kosten. Als het ministerie instemt met het subsidieverzoek, zal bijna een miljoen euro worden toegekend. Voor de overige financiering zullen zowel het waterschap Reest en Wieden, de provincie als Natuurmonumenten bijdragen.

Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen

In het gebied van Uffelte-Ruinen wordt in het project Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen al langer gesproken over een integrale oplossing voor het opvangen, vasthouden en afvoeren van regenwater. Mocht het ministerie geen subsidie toekennen, dan wordt de realisatie van de klimaatbuffer Ootmaanlanden alsnog in het gebiedsproces besproken.

Meer weten? Kijk op de website van de provincie Drenthe >

Ook RTV Drenthe besteedde aandacht aan de klimaatbuffer-plannen >

Akkoord op programma kustgebied Bergen en Zijpe

23-07-2012 De kust bij Bergen en Zijpe moet niet alleen veiliger maar ook mooier worden. Vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zetten daarvoor op 12 juli hun handtekening.

Veiligheid kust

De kust moet allereerst veilig zijn. De Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de kust bij Callantsoog, beide aangemerkt als Zwakke Schakels, worden daarom met het programma Kust op Kracht op orde gebracht. Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan samen met de provincie de kust versterken met zand, duinen en strand.

Aantrekkelijk landschap

Daarnaast moet het gebied aantrekkelijk zijn voor bewoners, ondernemers en toeristen. Tegelijkertijd met de versterking van de zeewering wordt daarom aan de slag gegaan met de ruimtelijke inrichting. Met 25 projecten wordt de natuur, de recreatie en het toerisme in de streek verbeterd. Hieronder vallen ook projecten in de klimaatbuffer Harger- en Pettemerpolder.

Lees het hele bericht op de website van de provincie Noord-Holland. Daar vindt u ook een projectenkaart van Kust op Kracht >

Rosse vleermuizen op Voorne

18-07-2012 Voor het eerst zijn er verblijfplaatsen van rosse vleermuizen op Voorne aangetroffen. Hoewel de soort er eerder wel foeragerend is gezien, kwam hij oorspronkelijk op Voorne en de Zeeuwse eilanden verder zuidwaarts niet voor.

Vleermuizenweekend

De ontdekking van de rosse vleermuis werd gedaan tijdens het vleermuizenweekend op Voorne die de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland van 29 juni tot en met 1 juli 2012 organiseerde. Tijdens het weekend werden kraamkolonies van boombewonende vleermuizen opgespoord en geteld. In totaal werden maar liefst acht kraamkolonies in oude bomen gevonden. Drie daarvan waren kolonies van rosse vleermuizen met gezamenlijk tenminste dertig dieren. De overige kolonies waren van watervleermuizen.

Verspreidingsgebied uitgebreid

De rosse vleermuis lijkt zijn verspreidingsgebied langs de kust uit te breiden en heeft vanuit de omgeving Den Haag de relatief geïsoleerde oude bomen op Voorne weten te bereiken. Oorzaak is de populatiegroei in de oude kerngebieden in het binnenduingebied ten noorden van Den Haag en uitbreiding van geschikt habitat door toegenomen ouderdom en variatie in het bos. Ook de aanleg van grote recreatieplassen heeft vermoedelijk een gunstige effect gehad, omdat de plassen dienen als foerageergebied.

Niet alleen rosse vleermuis

Niet alleen de rosse vleermuis, ook andere soorten die afhankelijk zijn van oude bossen met een vaak geringe verspreiding ontbraken vanouds op Voorne. Voorbeelden daarvan zijn bosuil, boomklever, kleine bonte specht en glanskop. Zowel de bosuil als de boomklever hebben zich inmiddels gevestigd en in het binnenduingebied fors kunnen uitbreiden. De rosse vleermuis kan dus nu aan het rijtje worden toegevoegd. Samen met de beheerder Zuid-Hollands Landschap zal worden gekeken hoe de kolonies in oude bomen zoveel mogelijk kunnen worden veilig gesteld in de toekomst.

Lees het bericht op natuurbericht.nl >

Beheerovereenkomst Dwingelderveld

10-07-2012 Op woensdag 4 juli hebben Marga Kool (dijkgraaf waterschap Reest en Wieden), Henk Post (districtshoofd Staatsbosbeheer) en Wilfred Alblas (Regiodirecteur Natuurmonumenten) een beheerovereenkomst getekend voor het waterbeheer van het Dwingelderveld. Deze vloeit voort uit de maatregelen uit het Inrichtingsplan Dwingelderveld. Met het zetten van hun handtekening hebben de drie partijen onder meer het inrichtingsplan Dwingelderveld en het Peilbeheerdocument "Afspraken over het peilbeheer tijdens regulier en extreme situaties" onderschreven.

Het Dwingelderveld is een klimaatbuffer. Onder extreme omstandigheden vangt het gebied tijdelijk regenwater op om te zorgen dat gebieden benedenstrooms (zoals Meppel) het droog houden. Met de overeenkomst zijn nu afspraken gemaakt over het dagelijks peilbeheer en het peilbeheer tijdens extreme regenval. Voorkomen moet worden dat natuurschade optreedt als gevolg van langdurige inundatie van het gebied.

Lees het bericht op de website van Nationaal Park Dwingelderveld >

RTV Noord: 'Waterberging ontwikkelt zich tot prachtig natuurgebied'

09-07-2012 RTV Noord ging met beheerder Aaldrik Pot een kijkje nemen in de Onlanden, de klimaatbuffer die zijn werking al heeft bewezen. Naast waterveiligheid biedt het gebied een steeds interessanter wordend stukje natuur, dat veel te bieden heeft voor fietsers, wandelaars en vooral vogelaars.

Bekijk de video op de site van RTV Noord

Nieuwe kansen voor klimaatbuffers

06-07-2012 Er komt opnieuw geld beschikbaar voor vernieuwende projecten waarbij de natuur helpt bij de bescherming tegen wateroverlast.

Innovatie

Het geld komt uit het budget van het Hoogwaterbeschermings- programma, een omvangrijk plan om waterkeringen te versterken. Rijk en waterschappen reserveren voortaan 2,5% voor innovatie van het jaarlijkse investeringsbedrag van 360 miljoen in primaire waterkeringen. Dat betekent dat er elk jaar 9 miljoen beschikbaar komt voor innovatieprojecten, zoals klimaatbuffers en 'building with nature'.

Tweede Kamer

Dat zegde staatssecretaris Atsma toe aan de Tweede Kamer, die daar onder aanvoering van kamerlid Anne Wil Lucas (VVD) om had gevraagd. Atsma komt uiterlijk 1 oktober met een brief waarin hij duidelijk maakt hoe hij dit verder invult.

Lees meer op de site van Natuurmonumenten >

Vogelbescherming positief over De Onlanden

05-07-2012 Twee medewerkers van Vogelbescherming Nederland kwamen een kijkje nemen in De Onlanden om met eigen ogen te zien hoe de natuur zich in de klimaatbuffer ontwikkelt. Het gebied blijkt al direct na herinrichting voor veel bijzondere vogelsoorten een broed- en rustgebied te zijn geworden. Te denken valt aan Lepelaars, Grote Zilverreigers, Roerdomp en Porseleinhoen. Ook de verwachtingen voor de toekomst zien er positief uit. De Onlanden zou kunnen uitgroeien tot één van de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Nederland, met plaats voor de bever, otter, ringslang en wellicht ook de zeearend.

Lees meer >

 Natuur en veiligheid: tegenstrijdige doelen?

03-07-2012 Langs de grote rivieren vinden diverse projecten en inrichtingsmaatregelen plaats, waaronder het Programma Stroomlijn en de Kaderrichtlijn Water. Beide lijken tegenstrijdige doelen na te streven. Voor de Kaderrichtlijn Water worden oevers natuurlijker ingericht, inclusief opgaande begroeiing. Maar deze begroeiing kan juist een goede doorstroming, beoogd vanuit het Programma Stroomlijn, in de weg zitten.

Onverenigbare belangen, of juist een mooie uitdaging om te proberen beide doelen te bereiken? Want met Natuurlijke Klimaatbuffers zien we dat natuurontwikkeling en waterveiligheid prima samen kunnen gaan.

Bureau Waardenburg gaat in samenwerking met Royal Haskoning voor Rijkswaterstaat dit jaar een aantal inventarisaties uitvoeren langs de Maas, Rijn, Waal en IJssel. Doel is informatie te verzamelen om de inrichtingsmaatregelen te kunnen toetsen die worden uitgevoerd in het kader van beide projecten. Ook zullen adviezen gegeven worden over maatregelen die genomen kunnen worden die enerzijds natuurwaarden langs de grote rivieren maximaal behouden en ontwikkelen, en anderzijds rekening houden met de wensen van Programma Stroomlijn.

Lees meer op de website van Bureau Waardenburg >

Congres Ecoshape / Building with Nature

22-06-2012 Op 14 en 15 november 2012 organiseert Ecoshape / Building with Nature haar congres. Op 14 november wordt een velddag georganiseerd. Het eigenlijke congres vindt een dag later plaats. Aanmelden is vanaf nu mogelijk. Kijk daarvoor op de website van Ecoshape / Building with Nature.

Hondsbossche en Pettemer Zeewering zandig versterkt

19-06-2012 De Hondsbossche en Pettemer Zeewering zal volledig zandig worden versterkt. Dat maakte staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) bekend. In plaats van de dijk op te hogen wordt twintig miljoen kubieke meter zand voor de kust aangebracht.

Veiligheid en recreatie

Een zandige versterking is duurzamer en flexibeler dan de traditionele dijkversterking, omdat gemakkelijk extra zand kan worden bijgespoten bij een verdere stijging van de zeespiegel. Naast veiligheid zorgt de maatregel voor een breder strand en dus extra ruimte voor recreatie, wat een impuls voor de regio betekent.

Zwakke schakel

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is één van de plaatsen langs de Nederlandse kust die werd aangewezen als zwakke schakel, wat betekent dat de dijk in de toekomst niet meer aan de gestelde normen voldoet. Dit is één van de laatste twee zwakke schakels waarvan bekend is hoe deze versterkt gaat worden. Eerder, in 2011, adviseerde de Deltacommissaris deze zandige oplossing.

Lees meer op deltamagazine.nl>

Vierde aflevering BuitenGewoon

19-06-2012 Vanavond wordt alweer de vierde aflevering van de Omroep Gelderland-serie BuitenGewoon uitgezonden. Er is gefilmd bij Kasteel Waardenburg langs de Rijswaard, de nevengeulen van Gameren, de kil van Hurwenen en het verscholen Fort St. Andries.

19 juni, 18.20 uur, Omroep Gelderland.

Nieuwsbrief Oesterdam

14-06-2012 In Zeeland hebben de inspanningen van Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de provincie Zeeland in het project Klimaatbuffer Oesterdam hun eerste vruchten afgeworpen: een principeontwerp is klaar! Om het publiek op de hoogte te brengen van de stand van zaken, is een eerste nieuwsbrief gepubliceerd.

Om plannen te kunnen afstemmen hebben de drie organisaties samen met de gebiedspartijen een klankbordgroep gevormd. In de nieuwsbrief leest u hoe het ontwerp er nu uitziet. Ook leest u meer over de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep.

Lees hier de nieuwsbrief >

Otter nadert Kempen-Broek

14-06-2012 Over de grens bij klimaatbuffer Kempen-Broek zijn otters gesignaleerd. Kristijn Swinnen, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, maakte dit voorjaar opnames van het beestje in natuurgebied Smeetshof.

Smeetshof is een moeilijk toegankelijk moerasgebied van 187 hectare in Belgisch Limburg. Het gebied maakt onderdeel uit van Grenspark Kempenbroek. Tot 2006 werden in het gebied regelmatig waarnemingen van otters gemeld, maar die konden nooit worden bevestigd. Nu is er onweerlegbaar bewijs. Tweemaal werd een otter gefilmd. Het is niet duidelijk of het twee keer om hetzelfde dier gaat, maar het nieuws is hoe dan ook positief: óf er zijn meerder otters in het gebied aanwezig, óf er is een dier dat een tijdje in het gebied heeft verbleven.

De waarneming is een teken van succes voor het grootschalige natuurherstel dat in de regio heeft plaatsgevonden. En wellicht steekt het dier binnenkort ook de Nederlandse grens over!

Lees meer op de website van Natuurpunt >

Geïnteresseerden bezoeken Klimaatbuffers

12-06-2012 Voor iedereen die wel eens het fijne wilde weten van natuurlijke klimaatbuffers, organiseerde de coalitie op 5 juni jl. een excursie. Met een kleine groep geïnteresseerden werden twee klimaatbuffers bezocht, de Schoonwatervallei in Castricum en het project Zeegrasherstel Waddenzee.

Droge voeten, schoon water en natuur

In de ochtend van 5 juni verzamelt een kleine groep deelnemers zich bij het Ruyterhuis in Castricum. Op het programma staat een bezoek aan Klimaatbuffer Schoonwatervallei. Projectleider Els Zwartendijk (Landschap Noord-Holland) en bestuurder Rob Veenman (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) lichten het project toe. In de Schoonwatervallei staat niet alleen het bufferen van teveel water centraal, zoals bij veel klimaatbuffers. Bijna belangrijker is om het gebied te verzekeren van voldoende schoon zoet water in de toekomst. De duinen werken daarbij als zoetwaterbuffer: schoon water vanuit de hooggelegen duinen stroomt richting het laaggelegen veenweidegebied. In de overgangszone Schoonwatervallei wordt geprobeerd dit kwelwater zo lang mogelijk vast te houden. Met stuwen en dammen wordt het schone water gescheiden van het voedselrijke landbouwwater. Dit biedt prachtige natuurpotenties. Planten als de gevlekte rietorchis, pyrola en moeraswespenorchis voelen zich in het gebied thuis.

Zeegras moet kwelder helpen groeien

In de middag reizen we verder noordwaarts, naar het Balgzand in Den Helder. Hier worden we getrakteerd op een glaasje champagne en zien we het recente succes van het project Zeegrasherstel Waddenzee. Nadat zeegras in de jaren dertig uit de Nederlandse Noordzee verdween wordt in dit project geprobeerd de soort weer terug te brengen. Zeegras is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit; omdat de planten sediment vasthouden zorgen ze voor een stabiele kwelder die bovendien mee kan groeien met een stijgende zeespiegel. Nadat vorig najaar op drie locaties langs de Nederlandse Waddenzee zeegras werd uitgezaaid, zijn inmiddels de eerste zeegras-plantjes gevonden. De eerste voorzichtige stappen naar een mogelijk herstel!

Nadat iedereen het slik van het wad van de kuiten heeft gespoeld, gaat het weer huiswaarts. We kunnen terugkijken op een informatieve dag, met twee heel verschillende klimaatbuffers die de grote diversiteit van het concept hebben laten zien. Ieder project met zijn eigen potenties en ieder met zijn eigen, eerste behaalde successen!

Klimaatbuffer Zuidwest-Ameland officieel van start

05-06-2012 Op 4 juni startte het experiment Klimaatbuffer Zuidwest-Ameland. Zeven partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân Ministerie van I&M, gemeente Ameland, programma Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en Vogelwacht Hollum-Ballum) tekenden voor de toekomst van het waddenprogramma Zuidwest-Ameland. Dit deden ze door onder aan de dijk in de buurt van de Feugelpôlle een gezamenlijk kunstwerk te maken.

De Feugelpôlle

De afgelopen jaren verdween een deel van de kwelder. Dit komt door de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee tussen Ameland en Terschelling. Hierdoor wordt het een kunst om de Feugelpôlle te behouden voor de kustveiligheid, de vogels en de Waddenbeleving.

Uitvoering van experiment

De uitvoering van het experiment start in augustus 2012. Met kleischelpen en rijshouten dammen wordt geprobeerd de natuurlijke kweldervorming in goede banen te leiden. De uitdaging bij dit experiment is om erachter te komen welke maatregelen de mens kan nemen om de dynamische natuur maximaal zijn werk te laten doen.

Lees meer op de website van Staatsbosbeheer>

Struintocht Beuningse Uiterwaard

04-06-2012 Op donderdagavond 14 juni organiseren Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling een informatieve struintocht in de Beuningse Uiterwaard. Om de doorstroming van hoogwater in de Waal te bevorderen wordt de begroeiing in deze uiterwaard aangepakt. Op dezelfde plaats zal bovendien een klimaatbuffer worden gerealiseerd, waarvan het definitief ontwerp en het indienen van vergunningen dit najaar is gepland.

Project Stroomlijn

Om langs de Nederlandse rivieren te zorgen voor veiligheid wordt hard gewerkt aan een goede afvoer van hoogwater. Omdat begroeiing van uiterwaarden een goede doorstroming van het water kan belemmeren, is dit één van de zaken die door terreinbeheerders en Rijkswaterstaat worden aangepakt. Dit gebeurt in het programma Stroomlijn.

Klimaatbuffer

Ook de toekomstige klimaatbuffer Beuningen moet gaan bijdragen aan meer veiligheid. In de gebieden Staartjeswaard en Bunswaard wordt het oostelijk deel van een nevengeul gegraven. Ook worden in de Bunswaard twee kades verlaagd om de hoogwaterstremming te verminderen. Uiteindelijk moet de nevengeul bij hoogwater leiden tot een waterstandverlaging van 14 centimeter.

De aftrap van het Klimaatbuffer-project wordt afgestemd met het project Stroomlijn, zodat efficiënt gewerkt kan worden op het gebied van vergunningen, rooiwerk en grondverzet. Beide projecten spelen niet alleen een belangrijke rol in waterveiligheid, maar dragen ook bij aan het aaneensluiten van natuurgebieden en aan het herstel van natuurlijke rivierprocessen.

Struintocht

De struintocht vindt plaats op 14 juni 2012 om 19.00 uur. De start is in het Dijkmagazijn, Dijk 41, 6641 LA Beuningen. Tijdens de tocht krijgen omwonenden en belangstellenden uitleg over nut en noodzaak van de komende maatregelen in de uiterwaard.

Lees meer op de website van Rijkswaterstaat >

Klimaatbuffer Beuningen in BuitenGewoon

01-06-2012 Dinsdag 5 juni is het tv-programma BuitenGewoon van Omroep Gelderland te gast bij klimaatbuffer Beuningen. In BuitenGewoon trekken Sytske Jellema en Twan Teunissen gedurende twee jaargetijden langs de Waal, IJssel en Berkel. Want nergens in Nederland heeft de natuur zich zo spectaculair ontwikkeld als langs onze grote rivieren. Dit succes werd in gang gezet door de bijna watersnoodramp in 1995. Nu de rivieren meer ruimte hebben gekregen en nevengeulen zijn gegraven, hebben nieuwe planten en dieren een plek gevonden. BuitenGewoon gaat op zoek naar deze successen.

BuitenGewoon is elke dinsdag te zien vanaf 18.20 uur. Afgelopen dinsdag trapte het seizoen af met de Millingerwaard. Oude afleveringen kunt u terugkijken op de website van omroep Gelderland.

Zie voor meer informatie de website van Omroep Gelderland of de Facebook-pagina van BuitenGewoon.

Zeegrasmethode lijkt succesvol

31-05-2012 De proef van de Waddenvereniging en Rijkswaterstaat om zeegras terug te brengen in de Waddenzee lijkt geslaagd. Door middel van drijvende zakken met zaadstengels, een speciale methode uit de Verenigde Staten, werd afgelopen najaar op drie proefvelden zeegraszaad uitgezaaid. Op alle drie locaties is zeegras teruggevonden; de methode lijkt dus succesvol!

Belang van zeegras

Zeegras was tot 1930 veel voorkomend in de Waddenzee. Door een ziekte en de afsluiting van de Zuiderzee is het zeegras in de Nederlandse Waddenzee vrijwel verdwenen. Vanuit de Kaderrichtlijn Water willen Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging proberen het zeegras weer terug te brengen. Zeegras vergroot de kraamkamerfunctie van de Waddenzee. Vissen leggen er hun eitjes, jonge vis vindt er beschutting en het biedt een leefomgeving voor de zeenaald en het zeepaardje. Daarnaast werkt het mogelijk als natuurlijke klimaatbuffer: doordat zeegras zand vasthoudt kan de bodem beter meegroeien met een stijgende zeespiegel.

Hoe nu verder?

Het zeegras is nu nog klein en kwetsbaar, waardoor metingen naar de dichtheid van het zeegras nog niet zijn verricht. Wel worden de ontwikkelingen van het zeegras nauwkeurig gevolgd. De eerste onofficiële metingen volgen volgende week. Gedurende dit jaar en volgend voorjaar worden meer onderzoeksresultaten bekend. Onder meer zal worden gekeken naar de hoeveelheid en samenstelling van het sediment bij het zeegrasveld. Dit is belangrijk om iets te kunnen zeggen over de klimaatbufferende werking van het zeegras. Ook blijft spannend of het verse Hollandse gras ook zaad gaat produceren en hoe de opkomst de komende jaren is. Komend najaar zal bovendien een groep vrijwilligers opnieuw zeegras plukken op het Duitse Waddeneiland Sylt om dat in te zaaien nabij de huidige drie plekken.

Lees het hele bericht op de website van de Waddenvereniging >

Of bekijk een filmpje op YouTube >

Ook zeegras verdient bescherming

29-05-2012 Zeegras heeft een grote rol in de opslag van koolstof, en zou daardoor beter beschermd moeten worden. Dat zeggen wetenschappers in het blad Nature Geoscience na een wereldwijde studie aan 946 zeegrasweiden.

Koolstofopslag

Planten en bomen filteren CO2 uit de lucht en slaan dit op. Grote bossen spelen als ´longen van de aarde´ kunnen daardoor een belangrijke rol bij het tegengaan van klimaatverandering. Uit de studie naar zeegras blijkt nu dat zeegras per vierkante kilometer tot zo´n 83.000 ton koolstof op kan slaan, 53.000 ton meer dan een gemiddeld bos. De wetenschappers denken dat zeegras verantwoordelijk is voor tien procent van al het koolstof dat in de oceanen wordt opgeslagen en de potentie heeft minstens net zo veel op te kunnen slaan als bossen.

Betere bescherming

Daarom pleiten de onderzoekers voor een betere bescherming van de zeegrassen. Geschat wordt dat al zeker 29 procent van de zeegrassen is vernietigd door aantasting van de waterkwaliteit en baggeren. 1,5 procent van alle weiden zou elk jaar nog eens verdwijnen. Hierbij komt ook koolstof vrij, ongeveer 25 procent van de hoeveelheid die bij ontbossing vrijkomt.

Lees meer op de website van Trouw >

Veel aandacht voor klimaatbuffers op Europese Green Week

25-05-2012 Tijdens de Europese Green Week, 22-25 mei in Brussel toonde de Europese Commissie veel belangstelling voor natuurlijke klimaatbuffers. Dit jaar stond deze in het teken van het Europese Jaar van het Water onder het motto “every drop counts”. Met workshops over water, klimaatadaptatie en groene infrastructuur bleek dat er duidelijk draagvlak aan het ontstaan is in het Europese water- en klimaatadaptatiebeleid voor het werken met natuurlijke oplossingen.

Pilotprojecten

Onze vertegenwoordigers bij de Green Week, Patrick Nuvelstijn en Paul Vertegaal, wisten de aandacht te trekken voor het werk van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Tegenover de vele min of meer theoretische pleidooien van beleidsmakers en wetenschappers konden zij laten zien dat we in Nederland gewoon de daad bij het woord voegen met de twintig pilotprojecten van de coalitie.

Europese Commissie

Ook de Nederlandse vertegenwoordiger van de Deltacommissaris, Bart Parmet onderstreepte in zijn speech de meerwaarde van onze aanpak. Het leidde tot een gesprek met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, die onze ervaringen willen gebruiken in het nieuwe Europese waterbeleid, de Blue Print Water 2012 , die in november a.s. wordt gepresenteerd. Onze vertegenwoordigers zijn uitgenodigd om onze ervaringen te presenteren op de Open Days van de Commissie in het najaar.

Eurosite

De koepelorganisatie van terreinbeheerders, Eurosite, was bij Green Week aanwezig met een stand en er is afgesproken om Nederlandse en Engelse ervaringen delen, onder meer tijdens algemene jaarbijeenkomst in Genk (B) in oktober.

Boswachter Ameland kijkt met spanning naar Veugelpolle

24-05-2012 Boswachter Marjan Veenendaal, pas sinds een jaar boswachter op Ameland, is onder de indruk van het bijzondere gebied De Veugelpolle. Ze kijkt met spanning naar de pogingen om kweldervorming te stimuleren, zodat het gebied behouden blijft.Veugelpollebehoort tot Natuurlijke Klimaatbuffer Zuidwest-Ameland.

Lees hier het hele verhaal van boswachter Marjan Veenendaal (pdf).

Feestelijke start

De Stuurgroep Klimaatbuffer Zuidwest-Ameland ondertekent op 4 juni 2012 een samenwerkingsovereenkomst. alle geinteresseerden zijn uitgenodigd voor de feestelijke start. Download de uitnodiging (pdf).

Staatsbosbeheer werkt aan ‘droge voeten’ rondom ‘s-Hertogenbosch

24-05-2012 Eind mei start Staatsbosbeheer met de aanleg van klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch. In de maanden april en mei verricht de organisatie voorbereidende werkzaamheden. Recent is het in het gebied aanwezige mestbassin opgeruimd en in de komende weken wordt het gebied onderzocht op de aanwezigheid van explosieven in de ondergrond.

Klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch

Afgelopen maart is de grootste kavelruil ooit in de gemeente Heusden afgerond. Staatsbosbeheer heeft hiermee gronden verworven voor de aanleg van het klimaatbufferproject. 10 hectare in de Biessertpolder wordt opnieuw ingericht voor een combinatie van waterberging, natuurontwikkeling en agrarisch gebruik. Daarnaast wordt er een wandelpad door het gebied aangelegd. Langs de Voordijk, ten noorden van de Bellaard tot aan Sompen en Zooislagen komt langs de buitendijkse loop een natuurvriendelijke oever van 25 meter breed.

Meer ruimte voor mens en natuur

Klimaatbuffers zijn natuurgebieden die de gevolgen van klimaatverandering opvangen en daarmee ons land veiliger, mooier en economisch aantrekkelijker maken. Deze klimaatbuffer is een onderdeel van de hoogwaterbescherming rond ’s-Hertogenbosch (HoWaBo) en moet er mede voor zorgen dat de inwoners van Den Bosch droge voeten houden. Daarnaast wordt door middel van de klimaatbuffer een deel van de ecologische verbinding tussen de Brabantse beekdalen en het rivierengebied van de Maas gerealiseerd.

Aandacht voor klimaatbuffers tijdens Green Week

23-05-2012 Op 22 mei startte de 12de editie van de Green Week met als thema 'Water'. Deze grootste jaarlijkse conferentie over Europees beleid van de leefomgeving vindt plaats in Brussel. Paul Vertegaal (Natuurmonumenten) vertegenwoordigt de coalitie en gaat het concept klimaatbuffers in een internationaal perspectief plaatsen.

Bekijk de site van de Green Week

Lepelaar voelt zich thuis in de Onlanden

15-05-2012 Het lijkt steeds beter te gaan met de lepelaar. Dat de vogel zich ook thuis voelt in de Onlanden, bevestigde Harry Perton op zijn weblog. Hij schoot een paar mooie plaatjes tijdens een excursie voor donateurs van stichting Natuur in de Onlanden.

Lees de blog >

Meer zien over de natuur in de Onlanden? Stichting Natuurbelang De Onlanden plaatst met regelmaat filmpjes op YouTube >

Kempen-Broek decor voor festival

04-05-2012 Zondag 6 mei is natuurgebied Kempen-Broek het decor voor het jaarlijks rondreizend Limburgs natuurevenement FESTA NATURA. Bezoekers kunnen proeven van streekproducten, een natte voetentocht maken, een workshop natuurfotografie volgen of oude ambachten bekijken. Op de informatiemarkt zijn verschillende organisaties aanwezig om te vertellen over de natuur in het Kempen-Broek, de verschillende deelgebieden en projecten als de terugkeer van bever en otter en de aanleg van natte natuur voor boomkikkers.

FESTA NATURA vindt plaats op 6 mei 2012 van 10.00 tot 17.00 uur bij het Smeetshof, Smeetshofweg 1 in Bocholt (België).

Lees meer op de website van Grenspark Kempen-Broek >

Een uitgebreid programma vindt u op de website van FESTA NATURA >

Onlanden ook aantrekkelijk voor ibis

02-05-2012 Eind april werden in De Onlanden twee heilige Ibissen gespot. De vogels komen oorspronkelijk voor in Afrika en Zuid-Irak, waar ze in wetlands jagen op vis, kikkers en insecten. Deze twee voelden zich blijkbaar ook thuis in het waterrijke natuur- en waterbergingsgebied in Drenthe.

Recent werden ook al broedgevallen van de heilige ibis vastgesteld in het Utrechtse Botshol. De vogels die in Nederland voorkomen zijn mogelijk afkomstig van de Franse populatie, waar een grootschalige introductie heeft plaats gevonden. De ibissen in de Onlanden waren geringd en waarschijnlijk afkomstig uit een dierentuin of vogelpark.

Lees het bericht op natuurbericht.nl >

Klimaatbuffer Koedood feestelijk geopend

27-04-2012 Het zuidelijk deel van de Koedoodzone, behorend tot de klimaatbuffer IJsselmonde is donderdag 26 april feestelijk geopend. Mieke van Ginkel (gemeente Albrandswaard), Esther Blom (WNF) en Petra Souwerbren (ARK Natuurontwikkeling) vertelden bij de opening waarom op deze plek een klimaatbuffer nodig is.

Schotse Hooglanders

Daarna werd de door leerlingen van R.K. Montessori Basisschool De Trinoom gekozen naam voor het pasgeboren kalfje bekendgemaakt. Diezelfde leerlingen haalden met veel plezier de tijdelijke afrastering van het terrein weg, waardoor de kleine kudde Schotse Hooglanders de ruimte krijgt om jaarrond een rol te spelen in de natuurlijke processen in dit terrein.

Programma afgelast

Na een overdonderende regenbui is de rest van het programma – een stoere natuurexpeditie onder begeleiding van de jonge leermeesters – afgelast.

Loont openstelling van uiterwaarden?

26-04-2012 In het kader van het project Rijn in Beeld is een onderzoek uitgevoerd naar het effect van natuurontwikkeling en recreatieve openstelling op de vrijetijdseconomie langs grote rivieren. Het onderzoek, uitgevoerd door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, werd gefinancierd door het ministerie van EL&I en het Wereld Natuur Fonds. Het resultaat is nu gepubliceerd in het rapport ‘Openstelling loont!’

Natuur en recreatie gecombineerd
Uiterwaarden hebben van oudsher de functie van rivierwaterberging. Sinds de jaren negentig is daar steeds meer de functie van natuurontwikkeling bijgekomen. De rivieren in Nederland lenen zich hier uitstekend voor. Deze natuurontwikkeling komt niet alleen de biodiversiteit ten goede, maar maakt het rivierengebied ook interessanter vanuit recreatief oogpunt. Dat natuur en recreatie goed samen kunnen gaan, is te zien in het gebied de Gelderse Poort. Maar wat zijn precies de verschillen in omvang van de vrijetijdseconomie tussen een uiterwaardgebied als dit – met veel natuur – en uiterwaardgebieden waar vooral productielandbouw aanwezig is? En hoe verhoudt de vrijetijdseconomie zich tussen vrij opengestelde en beperkt opengestelde gebieden?

Openstelling loont voor vrijetijdseconomie
In het onderzoek is de Gelderse Poort (veel opengestelde natuur) vergeleken met de Midden-IJssel (beperkt toegankelijke natuur) en de Brabantse Bedijkte Maas (agrarisch en ontoegankelijk). De Gelderse Poort heeft van deze gebieden de hoogste waarde van de vrijetijdseconomie. Daaruit blijkt een positieve relatie tussen openstelling van uiterwaardnatuur en vrijtijdseconomie. De openstelling heeft vooral een positief effect op de dagrecreatie. Daarbij is niet alleen de openstelling, maar ook de bereikbaarheid van uiterwaardgebieden essentieel. De relatie tussen openstelling en verblijfsrecreatie blijkt minder eenduidig. Het rapport stelt dat het aannemelijk is dat ook in de Midden-IJssel en Brabantse Bedijkte Maas de vrijetijdseconomie zal groeien als zij doorgaan met natuurontwikkeling in combinatie met volledige openstelling. Aanbevelingen zijn volledige openstelling, mits ecologisch verantwoord, goede bereikbaarheid en het aanbieden van trekpleisters.

Lees het rapport op de website van Ruimte en Vrije Tijd >

Feestelijke opening Koedoodzone klimaatbuffer IJsselmonde

24-04-2012 Op donderdag 26 april vindt de feestelijke opening plaats van het zuidelijk deel van de Koedoodzone van Klimaatbuffer IJsselmonde. Een kleine kudde Schotse Hooglanders zal worden losgelaten door leerlingen van de R.K. Montessori Basisschool De Trinoom. Daarnaast gaat de eerste buitenles voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 van start, Natuurexpeditie Koedood, waarbij de kinderen de aanwezigen zullen meenemen op natuurexpeditie.

6 ha. Portland
Sinds december 2011 wordt gewerkt aan de realisatie van de klimaatbuffer in Albrandswaard, in de rand van het gebied Binnenland, ook wel de ‘6 ha. Portland’ genoemd. De zuidelijke oeverstrook van de Koedoodzone maakt hier onderdeel van uit. Inmiddels is de zone van ongeveer vijf hectare geschikt gemaakt voor begrazing met Schotse Hooglanders, die hier het hele jaar door zullen verblijven.

Invloed grote grazers
Samen met de Zuidpolder van de gemeente Barendrecht vormt de klimaatbuffer aan de oever van de Koedood het project Klimaatbuffer IJsselmonde. Het belangrijkste doel is het langer vasthouden van schoon, zoet regenwater. Daarnaast kunnen onder invloed van de grote grazers allerlei andere natuurlijke processen plaatsvinden die bijdragen aan een rijke, gevarieerde natuur.

Praktische info
De opening vindt plaats op donderdag 26 april 2012 van 14.00 tot 16.00 uur, naast het Koedoodpad, nabij de kruising met de Poelweg, ten westen van de wijk Portland. Via klaphekjes kunt u in het terrein komen. Aanmelden kan bij Ineke van Dort van ARK Natuurontwikkeling, 06-2044 9875, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Lees meer op de website van ARK >

Start klimaatbuffer Oude Maasarm

18-04-2012 Eind april start Staatsbosbeheer met de werkzaamheden rond de klimaatbuffer in de Oude Maasarm tussen Meerlo en Ooijen. De organisatie gaat op eigen terrein een lange, vrij brede geul uitgraven die bij hoogwater in de Maas volloopt. Bovendien houdt de geul schoon grond- en regenwater zo lang mogelijk vast. Daar profiteren flora en fauna weer van.

Om geïnteresseerden te informeren over de voortgang van de klimaatbuffer en de geplande werkzaamheden, organiseren Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied op donderdag 26 april van 15.00 tot 17.00 uur een informatiemiddag. Daarbij zal ook een kijkje worden genomen in het gebied.

Lees het bericht op de website van Omroep Venray >

Klimaatbuffers in het nieuws

13-04-2012 De Volkskrant wijdde 11 maart een groot artikel aan de natuurlijke klimaatbuffers. ARK-directeur en oud-programmamanager Natuurlijke Klimaatbuffers Petra Souwerbren toonde in de Beuningse uiterwaarden de werking van de klimaatbuffers.

Download het artikel over klimaatbuffers als pdf.

Grondwerkzaamheden Klimaatbuffer Regge van start

11-04-2012 Deze week wordt gestart met de grondwerkzaamheden voor de Klimaatbuffer Regge bij het deeltraject Archemermaten. Zowel bij dit deeltraject als bij Nieuwebrug wordt de Regge weer natuurlijk ingericht door meanders aan te leggen. Ook wordt het gebied geschikt gemaakt voor waterberging. Bij Archemermaten worden bovendien enkele stukken landbouwgrond ingericht als natuur, wordt de Regge verbonden met het aangrenzende natuurgebied en wordt een fietspad aangelegd.

Recreatieve routes tijdelijk gestremd
Vanwege de werkzaamheden die uitgevoerd worden, kunnen recreatieve routes tijdelijk zijn gestremd. Het gaat dan om wandel- en fietspaden rondom stuw Archem in de periode april-november. Regio Twente heeft voor omleidingen gezorgd. Wanneer er werkzaamheden met groot materieel worden uitgevoerd die tot onveilige situaties kunnen leiden, kunnen ook kanoroutes kortere tijd gestremd zijn. Deze stremmingen worden aangegeven op borden langs de betreffende kanoroute.

Samenwerking
Klimaatbuffer Regge wordt gerealiseerd door een samenwerkingsverband van waterschap Regge en Dinkel en Landschap Overijssel. Daarnaast worden andere eigenaren en bewoners van het gebied nauw betrokken. Zo leveren kinderen van Openbare Basisschool De Nieuwebrug input voor een (gebruiks)kunstwerk in Nieuwebrug. Daarvoor gaan ze vrijdag 13 april onder begeleiding van een aantal kunstdocenten aan de slag. Dit kunstwerk maakt onderdeel uit van een subsidie die door het voormalig Ministerie van VROM is verstrekt.

Lees het hele nieuwsbericht (10 april 2012) op de website van waterschap Regge en Dinkel >

Boswachters Rivierengebied gaan bloggen

06-04-2012 Staatsbosbeheer Rivierengebied is een weblog gestart. Op de weblog houden medewerkers van Staatsbosbeheer de Gelderse Poort en het Rijk van Nijmegen het publiek op de hoogte van hun dagelijkse werk en het laatste nieuws. Geïnteresseerden kunnen via een emailbericht geattendeerd worden op nieuwe berichten. Reacties op de blogberichten zijn van harte welkom.

Ga direct naar de blogpagina >

Alterra: ‘Versterk de Brabantse beekdalen’

03-04-2012 Noord-Brabant moet haar beekdalen als ecologische verbindingszones versterken om de gevolgen van klimaatverandering af te weren. Zo luidt de belangrijkste conclusie van Alterra (Wageningen University and Research Centre) in een onderzoek dat het instituut in opdracht van de provincie uitvoerde. Het onderzoek was erop gericht de gevolgen van de klimaatverandering voor de biodiversiteit en het anti-verdrogingsbeleid van de provincie in kaart te brengen.

Extra stressfactor
Hoewel de provincie Noord-Brabant en terreinbeheerders al veel doen aan het herstel van natuurgebieden (anti-verdrogingsbeleid, de vermindering van stikstofuitstoot door de intensieve veehouderij), zorgt klimaatverandering voor een extra stressfactor. De kwaliteit van natuur lijdt hieronder, waardoor ook de samenhang tussen natuurgebieden vermindert.

Gebieden verbinden
Om Brabantse natuurgebieden toekomstbestendig te maken, adviseert Alterra om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Dat kan onder meer door nog meer Ecologische Verbinding Zones aan te leggen en door beekherstel. Provinciebestuurder Johan van den Hout (Ecologie en Handhaving) voelt zich gesterkt door het onderzoek. Hij en het provinciebestuur willen de Ecologische Hoofdstructuur afmaken, zelfs nu het rijk de geldkraan hiervoor vrijwel heeft dichtgedraaid.

Lees het oorspronkelijke bericht op de website van de provincie Brabant.

Zuidwest-Ameland van start

30-03-2012 Op 12 en 13 maart is een bescheiden start gemaakt met klimaatbuffer Zuidwest-Ameland door tijdelijke versterking van de Veugelpôlle met klei en slib uit de dijksloot en het kleidepot van Wetterskip Fryslân. Vervolgens wordt ingestoken om in augustus en september 2012 te werken aan kleischelpen vooroevers in combinatie met rijshouten dammen aan de zuidwestzijde van de Veugelpôlle. Naar verwachting wordt daarna in maart 2013 gewerkt aan het introduceren van korven met levende schelpdieren ter hoogte van de stortstenendam achter de Westerkwelder. Uiteindelijk zou het project dan eind 2013 afgerond moeten zijn, waarna de monitoring doorloopt tot 2022. Hiervoor zijn inmiddels afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat. De voortgang is ook sterk afhankelijk van de vergunningstrajecten die allemaal doorlopen dienen te worden. Maar als het allemaal gaat lopen, dan zullen de volgende projectonderdelen aan bod komen:

  1. Aanbrengen van een grote kleischelpenbank bij de voet van de kwelder,
  2. In combinatie met het plaatsen van rijshouten dammen,
  3. In combinatie met schelpdieren (oesters in korf) bij de stortstenen dam,
  4. Daarbij meerjarige monitoring van morfologische processen aan de zuidwestkant Ameland.

Eigenlijk zijn deze twee laatste stappen de belangrijkste waarom de klimaatbuffer Zuidwest-Ameland doorgang krijgt. Er is namelijk nog maar erg weinig bekend over het effect van een levende schelpdierenbank op het aangroeien van een kwelder. Voor dit project zullen eerst oesters gebruikt worden om hopelijk zo een goede ondergrond voor een mosselbank te kunnen zijn.

Maar voordat alle bovengenoemde stappen worden uitgevoerd zal, nog net voor het broedseizoen van 2012, de sloot die voor de kwelder langsloopt uitgediept worden. Het materiaal uit de sloot zal worden teruggebracht op de kwelder om de hoge rug, waar hopelijk de Grote sterns weer gaan zitten, een eerste bescherming te geven. Dan laten we de kwelder even met rust en hopen we toch nog op een mooi tafereel komend voorjaar.

Kanoën in klimaatbuffer

28-03-2012 Zelf een klimaatbuffer vanaf het water zien en beleven? Dat kan in de toekomstige klimaatbuffer IJsselmonde. Van april tot en met september wordt daar op iedere eerste zaterdag van de maand een kanotocht georganiseerd.

De tocht duurt 1,5 tot 2 uur en voert door slootjes, rietkragen en zelfs een moerasje in de Zuidpolder bij Barendrecht. Tijdens de kanotocht wordt uitleg gegeven over de toekomstige klimaatbuffer en de natuurlijke processen die in de delta een rol spelen. Daarbij is volop tijd vragen te stellen en zelf ontdekkingen te doen. Nagepraat kan worden tijdens de boerenlunch na afloop van de tocht.

De kanotochten zijn minder geschikt voor kinderen onder de 5 jaar, een zwemdiploma is verplicht. De kosten bedragen € 15,-, € 10,- voor Rotterdampashouders. Aanvang is 10.00 uur, bij Landbouwmuseum De Kleine Duiker in Barendrecht. Zie voor meer informatie en aanmelden de website van ARK.

Het opslaan van wateroverschot in bodem en regionaal oppervlaktewater

20-03-2012 Door klimaatverandering zal er in het groeiseizoen minder zoetwater beschikbaar komen. Stijgende temperaturen zorgen voor meer waterverdamping, zomers zullen droger worden en de laagwaterafvoeren in de Rijn en de Maas nemen verder af. Desondanks zal op jaarbasis sprake zijn van een neerslagoverschot.

Compensatie

In opdracht van het ministerie van EL&I onderzocht Alterra (Wageningen UR) of het wateroverschot in de winter tijdelijk vastgehouden kan worden in de bodem en in regionale oppervlaktewateren. Door wateroverschotten op te slaan kunnen de toenemende watertekorten in regionale stroomgebieden worden gecompenseerd. Ook maakt het gebieden meer zelfvoorzienend voor zoetwater, en dus minder afhankelijk van wateraanvoer vanuit de rivieren en het IJsselmeer.

Lange termijn

Het onderzoek draagt bij aan de opstelling van een lange termijn zoetwaterstrategie die zo goed mogelijk gebruik maakt van natuurlijke eigenschappen en processen van bodems en waterlopen voor waterconservering.

Het rapport van het onderzoek is te downloaden op de website van Alterra.

Europees geld voor waterberging Drenthe

15-03-2012 Gedeputeerde Staten van Drenthe stemmen in met het verlenen van een Europese subsidie voor een drietal verschillende Drentse projecten. De projecten leveren met name een bijdrage aan het tegengaan van verdroging, verbetering van de waterkwaliteit en het vergroten van de waterberging.

Verdroging

Met de aanvraag voor integraal beekherstel van de Middenloop Vledder Aa wordt een bijdrage aan het tegengaan van de verdroging van het gebied beoogd. De werkzaamheden bestaan uit verhoging van waterpeilen, functiewijziging van landbouw naar natuur, realisering van waterberging en verbetering van de water- en landschappelijke kwaliteit van het beekdal van de Vledder Aa.

EHS reestdal

In Zuidwolde-Zuid worden vijf stuwen verbeterd en er vinden aanpassingen plaats van het waterbeheersysteem, zodat betere voorwaarden ontstaan voor de EHS in het Reestdal.

Stroomgebied verbeterd

Met verschillende partijen in het gebied wordt gewerkt aan het herstel en de aanleg van de Runde. Hiermee wordt de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Runde verbeterd. Daarnaast komt het ten goede aan de leefbaarheid van Emmer Compascuum.

Lees meer over deze waterprojecten in Drenthe

Studenten peddelen en lopen voor water

12-03-2012 Op Wereld Water Dag, donderdag 22 maart, organiseren honderd tweedejaars studenten Civiele Techniek en Watermanagement van Hogeschool Rotterdam - ondersteund door maatschappelijke stagiaires van het CSG Calvijn uit Barendrecht - een sponsor-peddel-loop. Zij vragen hiermee aandacht voor de waterproblematiek wereldwijd én water ‘om de hoek’, zoals de Blauwe Verbinding en de toekomstige Klimaatbuffer IJsselmonde.

Blauwe Verbinding

Per kano en vervolgens lopend volgen de studenten van zuid naar noord het tracé van de Blauwe Verbinding in de nog te realiseren Klimaatbuffer IJsselmonde, een ruim 12 km lange waterroute die schoon, zoet water vanuit de Zuidpolder van Barendrecht via onder andere de Rhoonse Baan en het Zuidelijk Randpark naar de singels van Rotterdam-zuid voert.

Schoon water voor Madagaskar

De afstand die de studenten in deze sponsor-peddel-loop afleggen is twee maal zes kilometer. Dit is de gemiddelde afstand die iemand in een ontwikkelings¬land moet lopen om schoon drinkwater te bereiken. De opbrengst die de studenten met deze sponsor-peddel-loop binnenhalen komt ten goede aan een waterproject in Madagaskar.

Ruggengraat van klimaatbuffer IJsselmonde

De Blauwe Verbinding is een recreatieve bevaarbare route die niet alleen schoon water naar de stad brengt, maar ook een natuurlijke en duurzame waterbuffer die bijdraagt aan een effectief en efficiënt watersysteem in de regio. De Blauwe Verbinding vormt de “ruggengraat” van de toekomstige Klimaatbuffer IJsselmonde.

Vertrek

Om 13.00 uur wordt vanaf de kanosteiger bij De Kleine Duiker in Barendrecht door wethouder Bas Nootenboom (gemeente Barendrecht), wethouder Mieke van Ginkel (gemeente Albrandswaard) en dijkgraaf Jan Geluk (waterschap Hollandse Delta) het startsein gegeven voor het vertrek van een vloot van ruim 40 kano’s. Het eindpunt van de sponsorloop is bij TOS (Thuis Op Straat) in het Zuiderpark en zal zo rond 16.30 uur worden bereikt.

Staatssecretaris Atsma enthousiast over De Onlanden

02-03-2012 Staatssecretaris Joop Atsma (I&M) ziet een combinatie tussen waterveiligheid, natuur, recreatie en landbouw wel zitten, zo bleek aan het eind van het werkbezoek dat de staatssecretaris maandag bracht aan De Onlanden. Theo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten en voorzitter van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers wilde tijdens het werkbezoek laten zien dat op deze manier "met de natuur als bondgenoot" dure maatregelen als dijken, sluizen en stuwen overbodig zijn en geld uitgespaard kan worden. Hij lijkt in die opzet geslaagd.

Samenwerking
Niet alleen de staatssecretaris uitte zich enthousiast, lovende woorden over de aanpak in de Onlanden klinken ook uit andere hoeken. Projectleider Gerard Zeemans van Noordzijlvest sprak van een "gouden greep", Drenst gedeputeerde Rein Munniksma prees het project om de uitvoeringssnelheid. Daarnaast zou het project bouwen op een open samenwerking en een groot onderling vertrouwen tussen de samenwerkende partijen, aldus Hendrik Oosterveld van de bestuurscommissie De Onlanden.

Meer klimaatbuffers
Wat staatssecretaris Atsma betreft is een aanpak als in de Onlanden ook de juiste voor het laaggelegen westen van Nederland, waar verdroging, verzilting en een nijpend watertekort aan de orde zijn. Hij spoorde de Coalitie aan voor dit gebied met vergelijkbare klimaatbufferprojecten te komen.

Lees het hele bericht over het bezoek van Atsma aan De Onlanden.

Boeren Kempen-Broek: 'Kavelruil sneller zonder ambtenaren'

29-02-2012 Zet bij grondverkavelingen overheidsinstanties als DLG en provincie buitenspel en laat particuliere organisaties het samen met boeren uitvoeren. Landbouw en natuur varen er wel bij, blijkt in klimaatbuffer Kempen-Broek.

Zonder overheidsbemoeienis is succes al binnen enkele maanden verzekerd, vertellen veehouders in het blad Stal en Akker van februari. In Stramproy verwisselde 250 en eerder 84 hectare grond van eigenaar. Op de website van Stal en Akker is het artikel over Kempen-Broek te lezen voor abonnees.

Lees meer over klimaatbuffer Kempen-Broek.

Waterschap Regge en Dinkel gaat klimaatbuffer aanleggen

28-02-2012 Waterschap Regge en Dinkel heeft plannen om een deel van het Reggedal in Overijssel aan te passen zodat deze de functie van klimaatbuffer kan vervullen. Het gaat om het stuk van de Regge bij Nieuwebrug en Archemermaten bij Ommen.

Onderdeel van natuurgebied
Het dal zal op een natuurlijke manier worden ingericht en krijgt een aantal nieuwe meanders. Door de kade te verleggen wordt de Regge onderdeel van een natuurgebied. Op verschillende locaties wordt het dal bovendien geschikt gemaakt voor waterberging.

Neerslag en droogte
De maatregelen komen ten goede aan de flora en fauna in het gebied. Als klimaatbuffer voorkomt de nieuwe gebiedsinrichting niet alleen overlast in lager gelegen gebieden in geval van extreme neerslag, maar ook problemen voor natuur en landbouw in tijden van droogte. Tenslotte biedt het gebied straks ook meer ruimte voor recreatie. Lees het nieuws op de website van het waterschap.

Natuur Onlanden voorkwam overstromingen in januari

17-02-2012 Begin januari zette waterschap Noorderzijlvest het natuurgebied voor het eerst in voor waterberging. Duizenden mensen kwamen genieten van het hoge water. Door de inzet van dit gebied bleef de wateroverlast in de stad Groningen relatief beperkt.

Risico verkleinen 
Als de politiek het wil, kunnen de risico’s en de gevolgen in Groningen en Drenthe en in de rest van laag Nederland verder verkleind worden. De inrichting van De Onlanden laat zien dat het mogelijk is: snel en relatief goedkoop. Een groot aantal gebieden wacht echter nog op inrichting als natuur- en waterbergingsgebied.

Neus op de feiten 
Het afgelopen jaar is de uitvoering van dit soort projecten tot stilstand gekomen. De wateroverlast heeft ons echter met de neus op de feiten gedrukt: uitvoering van deze natuurprojecten is van groot belang. Het is daarom belangrijk dat de waterschappen in hun evaluatie van de aanpak van de wateroverlast een prominente plaats geven aan de inzet van natuurgebieden. Rijk en provincie staan aan de lat om vastgelopen projecten los te trekken.

Meewerken 
De natuurbeheerders willen daar van harte aan meewerken. Dat zal de veiligheid van de inwoners van Groningen, Meppel, Winschoten en Coevorden ten goede komen. Als in de toekomst het water dan weer zo hoog stijgt, kan men op nog meer plaatsen genieten van een imposant Nederlands natuurverschijnsel, zonder aangemerkt te worden als ramptoerist. Lees meer hierover in de ingezonden brief van Wilfred Alblas en Herman Sieben (de 'noordelijke' directeuren van respectievelijk Natuurmonumenten en Staasbosbeheer) in het Dagblad van het Noorden.

Bekijk in het filmpje hoe de herinrichting van de Hunze bijdraagt aan opvang van hoog water.

TNO: ‘Rekening houden met natuurlijke ondergrond bij gebiedsontwikkeling’

15-02-2012 Klimaatverandering dwingt ons om ook bij ontwikkeling van steden weer rekening te houden met de mogelijkheden die de landschappelijke condities bieden, constateert TNO. De ondergrond biedt namelijk mogelijkheden tot berging van water en opwekking van energie. TNO introduceert een ontwerpaanpak die leidt tot een optimaal stadsontwerp waarmee de potentiële functies van de ondergrond en bovengrond optimaal worden benut. Kunstmatige en dure technische oplossingen kunnen zo worden voorkomen. Terug naar de tijd voor de Industriële Revolutie. Lees meer op de website van TNO.

Eerste kanosteiger voor klimaatbuffer IJsselmonde

15-02-2012 Op 10 februari 2012 nam Ark Natuurontwikkeling feestelijk de eerste kanosteiger van de toekomstige klimaatbuffer IJsselmonde in gebruik. Vanaf dat moment zijn zowel de klimaatbuffer als de Blauwe Verbinding beter en gemakkelijker beleefbaar vanaf het water. De ingebruikname van de kanosteiger bij Landbouwmuseum de Kleine Duiker is één van de mijlpalen op weg naar een natuurlijk, waterrijk en beleefbaar recreatiegebied voor de inwoners van Barendrecht en Albrandswaard. In 2011 zijn daartoe ook al stappen gezet: de ingebruikname van 17 ha. nieuwe natuur langs de A29, natuurexpedities in de Zuidpolder voor ruim 1100 basisscholieren en hun begeleiders, kano-excursies in de Zuidpolder voor omwonenden en, zeer recent, de aankoop van grond langs de Koedood ter hoogte van Portland. Ook hier zal een klimaatbuffer worden gerealiseerd.

Samenwerking centraal op Bufferdag

09-02-2012 Samenwerking tussen de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers en Ecoshape, Building with Nature (BwN) stond centraal tijdens de gezamenlijke Bufferdag op 9 februari Zeist. Hier spraken zo’n veertig betrokkenen over Natuurlijke Klimaatbuffers en het bouwen met natuur.

Samenwerking 
Het programma Buiding with Nature (BwN) wordt uitgevoerd door een consortium van partijen afkomstig uit de industrie, onderzoeksinstituten, overheden en het academisch onderwijs. Samenwerking met de Coalitie is voor het programma van waarde, onder andere vanwege de ‘groene’ inbreng van de Coalitie en de grote achterban. In deze samenwerking zal onder meer een voorbeeldenboek en een gezamenlijk gedragen ontwerpsystematiek voor veldprojecten gerealiseerd worden.

Zandmotor 
Een voorbeeld van een gezamenlijk project van de Coalitie en BWN is de zachte zandmotor bij Workumerwaard. BWN geeft aan in het vervolgprogramma meer samenwerking te willen zoeken met waterschappen. Ook benoemt BWN in dit kader het belang van tijdig lobbyen in het Deltaprogramma.

Verschuivingen in Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers

01-02-2012 Petra Souwerbren is per 1 februari de nieuwe directeur bij Ark. Zij draagt daarom per 1 april de functie van Programmamanager Natuurlijke Klimaatbuffers over aan  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  van Natuurmonumenten.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  blijft vanuit ARK voor de coalitie actief in het directeurenoverleg en als trekker van de werkgroep Gebieden en Strategische projecten. Kijk op de website voor de personen in de Coalitie.

Akkoord over inrichting Velperwaard

25-01-2012 Natuurmonumenten en agrariërs in de Velperwaard hebben in januari een akkoord bereikt over de inrichting van de Velperwaard (klimaatbuffer IJsselpoort). Eerder ontstond een conflict toen boeren uit de krant vernamen dat Natuurmonumenten van de Nationale Postcode Loterij 2,1 miljoen euro had gekregen voor aanleg van een klimaatpark in de uiterwaarden van de IJssel. Ze zagen hun bedrijf in de knel komen. Na bemiddeling kwamen de partijen tot een gezamenlijk plan. Door uitruil van gronden kunnen de boerenbedrijven blijven voortbestaan en kunnen de voor de natuur meest gunstige stukken worden ingericht als ‘rivierklimaatpark’.

Wisseling van de wacht bij Ministerie I&M

01-01-2012 Voor de partijen van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers is vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voortaan Erin Schoute de contactpersoon. Per 1 januari 2012 heeft zij het werk overgenomen van Boudewijn Kortbeek. Gelieve het contact via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  te laten lopen of haar in cc (h.schutte[at]natuurmonumenten.nl) op de hoogte te houden van correspondentie met het ministerie.

Financiele zaken 
Voor financiële zaken is vorig jaar het adres bij het Ministerie gewijzigd. Betalingsverzoeken/eindafrekeningen moeten met vermelding van uw bankrekeningnummer en met vermelding van het betreffende referentienummer, gezonden worden aan:

De Minister van Infrastructuur en Milieu 
t.a.v. SSO-F&I/ Team Subsidies 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag

Rutte ontdekt klimaatbuffers op Deltacongres

03-11-2011 De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers was met een stand aanwezig op het Tweede Nationaal Deltacongres dat op 3 november in de Amsterdamse RAI is gehouden. Het congres stond in het teken van de veiligheid van ons land en een adequate zoetwatervoorziening, nu en in de toekomst.

Geen natte voeten 
De stand van de Coalitie kreeg hoog bezoek: minister-president Mark Rutte. Hij werd ontvangen door Natuurmonumenten-directeur Teo Wams, die een prangende vraag voor hem in petto had: "Hoe dacht u dat Limburg geen natte voeten kreeg toen vorige nazomer de complete Belgische Ardennen onder water liepen?"

Interesse 
Rutte begreep snel dat het "weer laten kronkelen van de beken" in een ruim beekdal het water uit Geleen en Roermond heeft gehouden. En dat de 19 klimaatbuffers van de coalitie goed laten zien wat er mogelijk is. Om Rutte heen toonden velen, waaronder Kamerleden van oppositie en coalitie, hun interesse. 
Kijk voor meer informatie op de website van Ark

Groen licht voor Ameland

Van de stuurgroep Klimaatbuffer Zuidwest Ameland is vorige week (voorlopig) groen gekomen voor verdere stappen in de uitvoering van het project. Om hier invulling aan te geven, wordt op maandag 30 januari 2012 een gezamenlijke werkbijeenkomst georganiseerd met zowel de project- als klankbordgroep van dit project. Het doel van de werkbijeenkomst is informeren van leden projectteam en klankbordgroep en vervolgens het inhoudelijk verder concretiseren en uitwerken van de plannen.

Slotconferentie Knooppunt Klimaat

De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers was donderdag 1 december op de slotconferentie ‘Knooppunt Klimaat’ aanwezig. Paul Vertegaal (Natuurmonumenten) verzorgt de workshop ‘Maak je eigen Klimaatbuffer!’. De Coalitie wil hiermee de bezoekers kennis laten maken met wat klimaatbuffers zijn en hoe natuurlijke processen een bijdrage leveren aan onze veiligheid met klimaatverandering. Er is ook een informatiemarkt, waar de Coalitie aanwezig is met een stand. Meer informatie

Film over veiligheid, dynamiek en de Waddenzee

Als gevolg van de zeespiegelstijging zullen maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid aan de Waddenkust te garanderen. In een film over het Deltaprogramma Waddenzee pleit Pavel Kabat voor meer dynamiek in plaats van steeds weer hogere dijken.

10 Februari 2009

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers heeft het kabinet opgeroepen om natuurlijke klimaatbuffers een stevige plaats te geven in het Deltaprogramma. De oproep werd positief ontvangen door directeur-generaal mevrouw A.G. Nijhof van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Januari 2009

In 2010 wordt de World Estuary Alliance gelanceerd. Neem voor meer informatie contact op met:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , Wereld Natuur Fonds

Oktober 2008

Ter gelegenheid van de lancering van deze website hebben de initiatiefnemers een ingezonden brief opgesteld over de noodzaak van aanpassing van ons land aan de gevolgen van snelle klimaatverandering.

September 2008

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft in haar begroting (2009-2012) opnieuw budget opgenomen voor de realisering van nieuwe natuurlijke klimaatbuffers.


Persberichten

November 2011
"Coalitie natuurlijke klimaatbuffers en Builing with Nature slaan handen ineen", Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers

10 Februari 2009
"Natuurorganisaties pleiten voor natuurlijke klimaatbuffers", Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, ARK, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en de 12 Landschappen

3 September 2008
"Veilig tegen water door ecologische innovaties - Geen herhaling fouten verleden!", Natuurmonumenten

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen