adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 8 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen in toekomstige waterbeheers- en waterveiligheidsplannen. Vanaf 2017 doen we dat ook in het kader van het LIFE IP Deltanatuur programma.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

Wat doen klimaatbuffers factsheetNKB

Meegroeien met de zee

West-Nederland zou zonder dijken en duinen dagelijks overstromen tot aan Amersfoort. Onze zeewering - de duinen - is op natuurlijke wijze opgeworpen met zand. In natuurlijke klimaatbuffers krijgt natuurlijke sedimentatie weer de ruimte. Het land groeit daardoor aan met zeezand en de aanvallen van de zee worden over een grotere ruimte verspreid. Daardoor wordt Nederland weer veiliger. Ameland zakte de laatste jaren 30 cm als gevolg van gaswinning. Dit is vergelijkbaar met zeespiegelstijging. De natuur bleek deze daling bij te kunnen houden.
... bekijk korte film

Sedimentatie en veenvorming

Van oudsher stroomden rivieren en beken vrij door Nederland, zetten zand en slib af in de delta en vormden nieuw land. Tegenwoordig voeren de gekanaliseerde rivieren slib af naar zee. In natuurlijke klimaatbuffers wordt opslibbing gebruikt om het land op te bouwen en te beschermen tegen hoogwaters.

Vroeger hield de veenvorming gelijke tred met de waterstand. Door bemaling wordt de veenbodem nu echter afgebroken en klinkt de bodem in. Beëindiging van de bemaling stopt de inklinking en resulteert in groei van moerassen. Daardoor kan de veenbodem weer aangroeien en het land langzaam stijgen.

Dijken en terpen

Dijken beschermen ons land tegen het water, maar aanleg en onderhoud vereisen een continue financiering en bij een doorbraak zijn leed en schade groot. Maar er zijn alternatieven mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan terpen. Ze liggen hoog en de overstromingsrisico’s zijn veel geringer. Er kan een kerk worden opgezet, maar ook een complete stad, wijk of bedrijfsterrein. En ze kunnen met elkaar worden verbonden. Rondom de terpen kan water worden geborgen in natte tijden om het vervolgens te benutten in tijden van droogte.

Natuurlijke veerkracht

De hoogtekaart van Nederland laat zien dat veel natuurgebieden in West-Nederland hoger liggen dan het omringende boerenland. Door Nederland daar waar dat kan weer te laten meegroeien met de zee, wordt de natuurlijke veerkracht van ons land vergroot. Het inzetten van natuurlijke klimaatbuffers naast het blijven toepassen van technische oplossingen biedt de beste kansen om Nederland klimaatbestendig te maken. Daarnaast geven uitgestrekte en robuuste klimaatbuffers de natuur letterlijk de ruimte om zich aan te passen aan klimaatveranderingen.

 

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen