adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Oesterdam

Zandhonger

De aanleg van de Oosterscheldekering heeft het getijverschil in de Oosterschelde met ongeveer 30% verminderd. Het getij heeft daardoor onvoldoende kracht om zand en slik dat bij stormen is losgewoeld, weer op de zandplaten van de Oosterschelde te brengen. Het zand dat in de geulen terecht komt, blijft daar liggen. De afbrekende ecohydrologische krachten werken dus nog wel, maar de opbouwende niet. Dit proces staat bekend als “Zandhonger”. Lange tijd dachten we dat die zandhonger vooral een probleem voor de natuur opleverde: zandplaten vallen steeds korter droog, waardoor er minder rustgebied voor zeehonden beschikbaar is en minder voedselbiotoop voor kustvogels.

Veiligheid

Tegenwoordig weten we dat de zandhonger ook consequenties heeft voor de veiligheid: de zandplaten dienen als natuurlijk voorland dat de golven breekt, waardoor de directe golfslagwerking op de dijken geremd wordt. Als deze zandplaten verdwijnen, worden de dijken intensiever aangetast door de golven waardoor ze intensiever onderhouden moeten worden.

Innovatie

De dijken langs de Oosterschelde moeten voldoen aan de veiligheidsnormen uit de Deltawet. Daarom versterkt Projectbureau Zeeweringen in 2012-2013 de dijk van de Oesterdam. Dit wordt gecombineerd met de klimaatbufferaanpak waarbij het natuurlijke voorland vlak voor de Oesterdam over een lengte van twee kilometer wordt opgehoogd met 500.000 kubieke meter zand. Hiermee worden de effecten van de zandhonger teruggedraaid en dempt de golfslagwerking op de achterliggende dijk. De volgende onderhoudsbeurt van de Oesterdam stellen we hiermee twintig jaar uit en daarmee wordt fors bespaard op veiligheidsinvesteringen.

Drie vliegen in één klap

Het project ‘Veiligheidsbuffer Oesterdam’  is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland. De verschillende gebruikers van de Oosterschelde worden intensief betrokken bij de uitwerking en de aanleg. De voorbije maanden is bepaald waar het zand dat gesuppleerd zal worden vandaan wordt gehaald en recent is het definitieve inrichtingsplan vastgesteld. Volgens de planning kunnen de concrete werkzaamheden in het gebied eind 2012 worden uitgevoerd.

De Klimaatbuffer Oesterdam zorgt ervoor dat de waterveiligheid op een natuurlijke manier wordt vergroot. Dat is goed voor de veiligheid, terwijl natuur en recreatie mee profiteren. Deze klimaatbuffer bevindt zich aan de oostzijde van de Oosterschelde; ten westen van Bergen op Zoom, waar het de oostelijke grens van de Oosterschelde vormt.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen