adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Harger- en Pettemerpolder

Betrokken partijen

Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Ministerie van VROM

Omschrijving project

De Harger- en Pettemerpolder ligt direct achter de Hondsbossche Zeewering. Doel van dit project is over te stappen van een verdediging van de zwak verdedigde kustlijn naar een verdediging van de kustzone. Hiermee kan een dure dijkverhoging worden voorkomen.
Het project is 410 hectare en kan binnen 1-2 jaar worden uitgevoerd.

Dubbele zeewering

Door de polder in te richten als natuurgebied kan deze dienen voor de opvang van overslagwater van de Hondsbossche Zeewering. Dit zal naar verwachting alleen nodig zijn bij extreem hoge springvloeden. Er ontstaat een brede solide kuststrook waarin naast de dijk ook het natuurgebied de klappen van de zee opvangt. Daar weer achter zal de herstelde Hondsbossche Slaperdijk, als tweede zeewering, de veiligheid nog verder vergroten.

Betere toegankelijkheid

Het herstel van brak- en zoutwatermilieus en de overgang naar zones met zoet (kwel)water zorgt voor een sterke vergroting van de biodiversiteit en de natuurwaarden. Het gebied kan een aantrekkelijk recreatiegebied worden, omdat zuidelijk en noordelijk gelegen duingebieden met elkaar worden verbonden. Extensieve wandel- en fietsroutes zullen de toegankelijkheid van het gebied kunnen vergroten. Dit kan leiden tot positieve sociaal-economische impulsen voor de regio.

Uitvoerbaarheid

Omdat de aanpak revolutionair is onderzoekt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de veiligheidsaspecten van verschillende varianten. Natuurmonumenten werft gronden en stelt deze beschikbaar als klimaatbuffer wanneer hieraan behoefte ontstaat. Het Ministerie van VROM financiert de activiteiten van Natuurmonumenten voor de klimaatbuffer.
Het principe op zichzelf (met de overslagdijk) is in beginsel overal toepasbaar waar een dijklichaam of smalle duinzone ligt zonder ruimtelijke buffer er achter, en waar versterking van kust noodzakelijk is vanwege klimaatverandering.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen